13 i 14 kwietnia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym

Aktywnie przeciw wykluczeniu

W lutym 2014 roku został zapoczątkowany cykl konferencji naukowych pt. Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym [o czym informowała „Gazeta Uniwersytecka UŚ” w numerze 7 (217) kwiecień 2014, http://gazeta.us.edu. pl/node/276231). Ma on na celu wzmacnianie procesów integracji społecznej, podniesienie aktywności obywatelskiej jednostek poprzez tworzenie lokalnego forum współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk kształtujących rozwój społeczności lokalnej.

Prof. dr hab. Jerzy Pilch, za stołem prezydialnym dr hab. Alina Szczurek-Boruta i doc. PaedDr.
Ph.D. Radmila Burkovičová
Prof. dr hab. Jerzy Pilch, za stołem prezydialnym dr hab. Alina Szczurek-Boruta i doc. PaedDr. Ph.D. Radmila Burkovičová

Tematy kolejnych spotkań mieszczą się w obszarze pedagogiki społecznej, edukacji międzykulturowej i polityki społecznej. W konferencjach biorą udział wybitni przedstawiciele współczesnej pedagogiki, jak również reprezentanci innych dyscyplin naukowych, a także liderzy środowiska lokalnego Cieszyna. Każdemu spotkaniu naukowemu towarzyszą zajęcia praktyczne adresowane do młodzieży.

Konferencja Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym została objęta patronatem honorowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy, starosty cieszyńskiego Janusza Króla i burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury.

Głównym organizatorem wydarzenia był Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Współorganizacji podjęły się jednostki samorządowe, instytucje i stowarzyszenia lokalne z Polski i Republiki Czeskiej: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie, Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie, Centrum sociální služeb Český Těšín, příspěvková organizacje (Republika Czeska).

Konferencję zaszczycili swoją obecnością członkowie KNP PAN: prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch (honorowy przewodniczący Zespołu Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN) oraz dziekan WEiNoE prof. dr hab. Zenon Gajdzica. W obradach uczestniczyli przedstawiciele wielu polskich i zagranicznych ośrodków akademickich: Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej WZ w Kłodzku, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Republika Czeska), Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja), Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka (Ukraina) i Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego (Niemcy). Udział w konferencji wzięło ponad 60 osób.

Dwudniowe obrady konferencyjne obejmowały sesję plenarną, panele dyskusyjne, wizytę studyjną oraz warsztaty dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W sali konferencyjnej przez dwa dni podziwiać można było prace plastyczne podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Obrady koncentrowały się na dyskusji wokół teorii, które trwale wpisały się w rozwój myśli naukowej o dyskryminacji, badaniach nad rozmiarami, przyczynami, sposobami ograniczania i likwidowania zjawiska wykluczenia, działaniach w środowisku lokalnym na rzecz wsparcia jednostek, grup i zbiorowości dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem.

Dopełnieniem konferencji była wizyta studyjna w Dziennym Ośrodku Wsparcia prowadzonym przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”. Uczestnicy i terapeuci Ośrodka przedstawili przybyłym gościom spektakl pantomimiczny pt. Migawki, wystawę malarstwa i rysunku Pracowni Ekspresji Artystycznej, a także przygotowali samodzielnie wykwintny poczęstunek.

W pierwszym dniu konferencji zorganizowano warsztaty dla studentów pt. „Virtualna podróż – piękno doświadczania”. Drugiego dnia odbyły się warsztaty dla uczniów cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych pt. Oczyma wyobraźni – trudności osób niewidomych, Gorszy start – słabe wyniki?, Zróżnicowane szanse osób dyskryminowanych.

Konferencja była kolejnym spotkaniem teoretyków, badaczy i praktyków różnych obszarów rzeczywistości społecznej. Wymiana poglądów i doświadczeń na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu, kulturowemu dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów pozwoliła konstruktywnie pochylić się nad różnymi aspektami tego zjawiska.

Najbliższe spotkanie naukowe z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym” odbędzie się 14 i 15 listopada 2016 roku, a jego temat brzmi Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym.

Autorzy: Aleksandra Gancarz
Fotografie: Aleksandra Gancarz