Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2013, No. 1: Marriage covenant – paradigm of encounter of the „de matrimonio” thought of the East and West. Ed. Andrzej Pastwa

FILOZOFIA. Jacek Surzyn : Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej

SOCJOLOGIA. Wieloproblemowość – wybrane aspekty ponowoczesności. Red. Grzegorz Libor , Magdalena Michalska

Małgorzata Suchacka : Transformacja regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy. Studium socjologiczne województwa śląskiego

LITERATUROZNAWSTWO. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 23: Pejzaż w kalejdoskopie. Obrazy przestrzeni w literaturach wschodniosłowiańskich. Red. Halina Mazurek , Jadwiga Gracla

Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. Ewa Bartos , Marta Tomczok

Wacław Forajter : Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego

Iwona Gralewicz -Wolny : Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej

JĘZYKOZNAWSTWO. Jadwiga Stawnicka : Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej Policji

DYDAKTYKA. Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży. Red. Bernadeta Niesporek - Szamburska , Małgorzata Wójcik -Dudek , współudz. Aleksandra Zok- Smoł a

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Aleksandra Dębska - Kossakowska , Beata Gontarz , Monika Wiszniowska : Literackie reprezentacje historii: świadectwa – mediatyzacje – eksploracje

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12. Red. Maksymilian Pazdan

„Z Dziejów Prawa”. T. 6 (14). Red. Adam Lityński , Marian Mikołajczyk , Wojciech Organiściak

NAUKI o ZIEMI. Zuzanna Bielec - Bąkowska : Silne wyże nad Europą (1951–2010)

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 3: Centrum i pogranicza literatury. Red. Elżbieta Dutka , Grażyna Maroszczuk

Maria Barłowska : „Nasz Kochanowski”. Studia z recepcji poety w wieku XVII

Magdalena Bąk : Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej

Renata Ryba : Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko- tureckiej. Studia i szkice

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5. Red. Joanna Przyklenk

Spotkania międzykulturowe. T. 1: Literaturoznawstwo. Kultura. Red. Krystyna Jarząbek , Anna Ruttar , Sylwia Sojda

Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Red. Krystyna Kleszczowa , Anna Szczepanek

Dariusz Tkaczewski : „Ottův slovník naučný” na tle czeskiej tradycji leksykograficznej: encyklopedia – twórcy – język

Katarzyna Wyrwas : Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Karol Makles : Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej + płyta CD

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Aleksandra Giełdoń - Paszek : Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

PSYCHOLOGIA. Elżbieta Turska : Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje

Podręczniki i skrypty

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Red. Krystyna Heska -Kwaśniewicz , Katarzyna Tałuć