Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów. Red. Dariusz B ę b e n , Marta P l e s - B ę b e n

SOCJOLOGIA. Krystyna F a l i s z e k , Grzegorz L i b o r , Rafał Mu s t e r , Dorota Now a l s k a -K a p u ś c i k , Monika S z p o - c z e k - S a ł o : Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego

Sławomira K ami ń s k a - B e r e z ow s k a : Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego a równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre’a Bourdieu

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 11. Red. Jan Iw a n e k , Mieczysław S t o l a r c z y k

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. Bożena To k a r z , zestawiły Marta B u c z e k , Monika G a w l a k

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1 (3): Rozprawy i artykuły: Psychoanaliza, polityka, zmiana społeczna. Prezentacje: Krzysztof Siwczyk. Red. naczelny Adam D z i a d e k

Codzienność i niecodzienność oświeconych. Cz. 2: W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej. Red. Bożena Mazurkowa , współudz. Małgorzata Marcinkowska , Szymon Piotr Dąbrowski

Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Historia – literatura – kultura – sztuka. Red. Bożena Mazurkowa , współudz. Małgorzata Marcinkowska

Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Red. Miłosz Piotrowiak , Mariusz Jochemczyk

Małgorzata Kalita : O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego

Beata Popczyk - Szczęsna : Dramaturgia polska po 1989 roku

Stefan S z ymu t k o : Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone + płyta CD. Wybór, opracowanie, posłowie Grzegorz Olszański , Mariusz Jochemczyk

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Dorota Sieroń - Galusek : Moment osobisty. Stempowski. Czapski. Miłosz

FILOLOGIA KLASYCZNA. Anna S z c z e p a n i a k : Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej

JĘZYKOZNAWSTWO. Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2. Red. Katarzyna Wę s i e r s k a , Natalia M o ć k o

Aneta B a n a s z e k - S z a p ow a ł ow a : Cпособы харак- теристики в русских и польских брачных анкетах в Интернете [Sposoby charakterystyki w rosyjskich i polskich ankietach matrymonialnych w Internecie]

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 22. Red. Helena S y n ow i e c

PEDAGOGIKA. Karina L e k s y : Nadmierna masa ciała – konteksty psychospołeczne i pedagogiczno-edukacyjne

NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 35. Red. Tadeusz S z c z y p e k

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 27 (2013). Red. naczelny Maciej S a b l i k

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 9: Katarzyna Grochola: „Zdążyć przed pierwszą gwiazdką”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (B1 / B2). Oprac. i adaptacja Wioletta H a j d u k - Ga w r o n

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 5 (9). Red. Jerzy S p e r k a , Bożena C z wo j d r a k

„Wieki Stare i Nowe”. T. 5 (10). Red. Sylwester F e r t a c z , Agata Kluc z e k

ETNOLOGIA. Granice i pogranicza – państw, kultur, dyscyplin, dyskursów. Perspektywa antropologiczna i socjologiczna. Red. Grażyna K u b i c a , Halina R u s e k

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4. Red. Andrzej Gó r n y, Justyna K i j o n k a , Agata Zy gmu nt

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. Bożena To k a r z

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 23: Pejzaż w kalejdoskopie. Obrazy przestrzeni w literaturach wschodniosłowiańskich. Red. Halina M a z u r e k , Jadwiga G r a c l a

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2 (4): Rozprawy i artykuły: Żądza pisania. Prezentacje: Mariusz Sieniewicz. Red. naczelny Adam D z i a d e k

Literatura popularna XX wieku. Przeglądy – analizy – interpretacje. T. 1. Red. Ewa B a r t o s , Marta C u b e r

Poetyka migracji. Doświadczenie granic w kulturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Red. Przemysław Cz a p l i ń s k i , Marta Cu - b e r , Renata M a k a r s k a

„Transgresywne monstrum”. Red. Dorota B a s t e k , Martyna Fo ł t a

Monika Wi s z n i ow s k a : Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 10. Ed. Anna Kucz

JĘZYKOZNAWSTWO. „Linguarum Silva”. T. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście. Red. Barbara M i t r e n g a

Agnieszka P a s t u c h a - B l i n : La concettualizzazione del „corpo umano” nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile. L’approccio cognitivo

DYDAKTYKA. Odmiany polszczyzny w szkole (teoria i praktyka). Red. Helena S y n ow i e c , współudz. Marta K u b a r e k