Ponad 4 miliony osób otrzyma dotacje unijne na podnoszenie umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie

Erasmus+

19 listopada Parlament Europejski przyjął program Erasmus+, nowy program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, którego realizacja ma się rozpocząć w styczniu 2014 roku. Jest to siedmioletni program ukierunkowany na podnoszenie umiejętności, zwiększanie szans na zatrudnienie oraz wspieranie modernizacji systemów kształcenia, szkolenia i wsparcia dla młodzieży.

Budżet programu wynosi 14,7 mld euro – o 40 proc. więcej niż w przypadku obecnych programów. Ponad 4 mln osób otrzyma wsparcie, aby móc uczyć się, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat w innym kraju. Na liczbę tę składać się będzie 2 mln studentów szkół wyższych, 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu oraz ponad 500 tys. osób, biorących udział w wymianie młodzieży i odbywających wolontariat za granicą. Studenci planujący ukończenie studiów magisterskich za granicą, na które rzadko dostępne są stypendia lub kredyty krajowe, będą mogli skorzystać z nowego systemu gwarancji kredytowych, którym zarządzać będzie Europejski Fundusz Inwestycyjny. Erasmus+ zapewni również środki dla pracowników szkolnictwa i szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą oraz na finansowanie partnerstw między uniwersytetami, szkołami wyższymi, szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami niekomercyjnymi.

– Cieszę się, że Parlament Europejski przyjął program Erasmus+ i jestem dumna, że udało nam się zagwarantować czterdziestoprocentową podwyżkę budżetu w porównaniu z naszymi obecnymi programami. Jest to dowód zaangażowania Unii Europejskiej w kształcenie i szkolenia. Erasmus+ przyczyni się także do walki z bezrobociem młodzieży, ponieważ pozwoli młodym osobom zdobywać doświadczenie za granicą, a przez to podnosić wiedzę i rozwijać umiejętności. Oprócz dotacji dla osób indywidualnych Erasmus+ wspierać będzie partnerstwa, które ułatwiać mają przechodzenie od edukacji do pracy, oraz reformy mające na celu modernizację i poprawę jakości kształcenia w państwach członkowskich. Kwestie te mają zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy wyposażyć młode pokolenie w kwalifikacje i umiejętności, jakich będą potrzebować, aby osiągnąć sukces w życiu – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Trzy główne cele

Erasmus+ ma trzy główne cele: dwie trzecie budżetu przeznacza się na finansowanie możliwości nauki za granicą dla osób indywidualnych, na terytorium UE i poza nim; pozostałą część kieruje się na wsparcie partnerstw między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także na reformy mające na celu modernizację systemów kształcenia i szkolenia oraz promowanie innowacyjności, przedsiębiorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.

Nowy program Erasmus+ stanowi połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w tym programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Wnioskodawcy będą mogli łatwiej zrozumieć dostępne opcje. Wprowadzone zostają także dodatkowe uproszczenia, które ułatwią dostęp do dotacji.

Kto może skorzystać z programu Erasmus+?

• 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże;

• 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą;

• 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą;

• 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych;

• ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;

• ponad 25 tys. studentów otrzyma stypendia na wspólne studia magisterskie, które oznaczają studia w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą;

• 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy;

• 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych”, zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość;

• wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

Kontekst

Realizacja programu Erasmus+ rozpoczyna się w okresie, kiedy w Unii Europejskiej prawie 6 mln młodych osób jest bezrobotnych. W Hiszpanii i Grecji odsetek ten przekracza 50 proc. Równocześnie w UE zarejestrowanych jest ponad 2 mln wolnych miejsc pracy, a jedna trzecia pracodawców zgłasza trudności z rekrutacją pracowników posiadających potrzebne im umiejętności. Jest to dowód na spory niedobór kwalifikacji w Europie. Erasmus+, oferując obywatelom możliwości uczenia się, szkolenia lub zdobywania doświadczenia za granicą, przyczyni się do rozwiązania tego problemu.

Równocześnie wsparcie dla doskonalenia zawodowego pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą oraz współpraca środowiska edukacji z rynkiem pracy pozwolą na podniesienie jakości i zwiększenie adekwatności europejskich systemów kształcenia, szkolenia i wsparcia dla młodzieży.

Mobilność studentów i uczniów zawodu przyczyni się także do zwiększenia mobilności pracowników między państwami członkowskimi, bowiem osoby, które już uczyły się lub odbywały szkolenie w innym kraju, w przyszłości chętniej będą podejmowały pracę za granicą.

Budżet w wysokości 14,7 mln euro uwzględnia szacunki dotyczące przyszłej inflacji. Planuje się przeznaczenie dodatkowych środków na mobilność w szkolnictwie wyższym oraz na budowanie potencjału w krajach spoza UE, decyzja w sprawie tego dodatkowego budżetu nie zostanie jednak podjęta przed 2014 rokiem.

Po raz pierwszy w programie Erasmus+ przewidziano specjalną linię budżetową dla sportu.