Kronika UŚ

Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom UŚ

W tym roku już po raz dwunasty Uniwersytet Śląski zorganizował uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom minionego roku akademickiego. Podczas wydarzenia, które odbyło się 27 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie, uhonorowani zostali wyróżniający się absolwenci śląskiej Alma Mater, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2012/2013. Tegoroczni absolwenci zostali wytypowani przez dziekanów wydziałów jako wyróżniający się m.in.: bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, wybitnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi. Niejednokrotnie są oni laureatami nagród i wyróżnień o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, posiadają certyfikaty językowe.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”. Laureatką pierwszej edycji plebiscytu została Magdalena Knapik, obecnie pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

„Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV”

29 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się konferencja „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV”, której celem była wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. W wydarzeniu udział wzięli dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, oraz prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W Katowicach uruchomiono Stację Naukową PAU

29 listopada na mocy uchwały Rady Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach uruchomiona została pierwsza w Polsce Stacja Naukowa PAU. Siedziba mieści się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Zadaniem stacji naukowej PAU jest konsolidacja środowiska naukowego Śląska i całej Polski, a także przyczynienie się do zacieśniania współpracy uczonych wywodzących się z różnych uczelni, współdziałania badaczy reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, a ponadto podejmowanie trudnej, interdyscyplinarnej tematyki badawczej, wymiana doświadczeń i poglądów, pozyskiwanie środków na stypendia dla wybitnych naukowców, organizowanie przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, a także ułatwianie dostępu do publikacji PAU.

Nagroda dla kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

2 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Do konkursu zgłoszonych zostało 261 wniosków. Wśród nagrodzonych w grupie programów kształcenia o profilu praktycznym znalazł się kierunek projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (studia I stopnia) prowadzony na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Nagrodzone jednostki otrzymają dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.

JPoint w Instytucie Informatyki UŚ

2 grudnia w Instytucie Informatyki UŚ odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce JPointa. JPoint to przyjazna przestrzeń biurowa, która ma zachęcić studentów do nabywania pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie studiów. W programie wydarzenia znalazło się m.in. odsłonięcie graffiti na jednej ze ścian JPointu. Graffiti zostało stworzone w oparciu o pomysły studentów Uniwersytetu Śląskiego, które zebrano podczas listopadowego IT Academic Day. Dla studentów wydarzenie było też okazją do spotkania się z absolwentami Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ oraz poznania ich doświadczeń z odbytych praktyk i staży.

Kulawy Mikołaj

5 grudnia do Katowic przybył Kulawy Mikołaj, aby przełamać bariery, wprowadzić atmosferę życzliwości i wzmocnić więź społeczności akademickiej UŚ. Akcja realizowana z inicjatywy niepełnosprawnych studentów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Działu Informacji i Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się już po raz czwarty. Kulawy Mikołaj to nie tylko obchody dnia Świętego Mikołaja, ale także nawiązanie do idei Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Była to zatem doskonała okazja, by zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej oraz zachęcić wszystkich do integracji. Niepełnosprawni, postrzegani zwykle jako mało aktywni i niesamodzielni, po raz kolejny udowodnili, że nie należy traktować ich stereotypowo. Czwarta edycja akcji Kulawy Mikołaj dowiodła, jak wiele studenci niepełnosprawni mają do zaoferowania całej społeczności akademickiej. Mimo naturalnych barier potrafią cieszyć się życiem i dzielić radością z innymi. 5 grudnia, ubrani w mikołajkowe czapki, rozdawali na deptaku Bankowa drobne upominki i słodycze, a także ulotki informacyjne. W ramach tegorocznej edycji przygotowano liczne warsztaty i wykłady, odbył się ponadto kiermasz świąteczny, koncert Moniki Kuszyńskiej, byłej wokalistka zespołu Varius Manx, oraz występ Kabaretu „Drzewo a gada”.

IX Dyskusja Panelowa

6 grudnia w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbyła się IX Dyskusja Panelowa z cyklu „Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem” pt. „Wszechświat – prosty czy złożony?”. Dyskusja tradycyjnie miała charakter interdyscyplinarny, wśród dotychczasowych wykładowców znajdowali się fizycy, matematycy, biolodzy, lekarze, filozofowie i filologowie. W tym roku z wykładami wystąpili: prof. dr hab. Tomasz Dietl, prof. dr hab. Henryk Czyż, prof. dr hab. Stanisław Kistryn, dr Stanisław Bajtlik i prof. dr hab. Andrzej J. Noras. Prelegenci próbowali znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących badaczy pytań, w tym m.in.: czy żyjemy w dobie rewolucji informatycznej, jak przedstawia się pejzaż po odkryciu ostatniej brakującej cząstki z Modelu Standardowego, jak przebiegają oddziaływania w układach kilku ciał oraz czy Wszechświat jest rurą.

Jubileusz 105-lecia Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”

7 grudnia Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” świętował jubileusz 105-lecia swego istnienia. Z tej okazji 6 i 7 grudnia zorganizowany został zjazd absolwentów Chóru. W ramach uroczystości odbyły się nabożeństwo ekumeniczne, koncert jubileuszowy, a także wspólny występ wszystkich dotychczasowych członków „Harmonii”.

Chór Uniwersytetu Śląskiego kontynuuje tradycje założonego w 1908 roku w Cieszynie Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia”, które prowadziło działalność artystyczną do 1968 roku. Po trzyletniej przerwie odrodziło się jako chór akademicki. Obecnie członkami chóru są studenci i absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Siedzibą „Harmonii” jest cieszyński Instytut Muzyki przy Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Chór koncertował i brał udział w wielu festiwalach: w Polsce, Europie i na całym świecie, nagrywał dla radia i telewizji, realizował nagrania płytowe oraz zdobył szereg prestiżowych wyróżnień. Dzisiejszą „Harmonię” od 15 lat prowadzi dr hab. Izabella Zielecka-Panek. Bogaty repertuar chóru obejmuje utwory a cappella kompozytorów wszystkich epok z muzyką współczesną włącznie oraz dzieła oratoryjno-kantatowe.

Konkurs im. Marka Kuczmy

7 grudnia w Instytucie Matematyki UŚ odbyło się posiedzenie jury ogólnopolskiego Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych oraz uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu. W wydarzeniu udział wziął prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju. Konkurs, który nosi imię prof. Marka Kuczmy, twórcy polskiej szkoły równań funkcyjnych, od roku 1993 stanowi stałą pozycję w kalendarzu imprez naukowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Konkurs organizowany jest od 1974 roku. Oceny prac opublikowanych w danym roku kalendarzowym dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski. Laureatami w roku ubiegłym zostali: pierwsze miejsce – dr Barbara Przebieracz (On the stability of the translation equation and dynamical systems, Nonlinear Anal. 75, 2012, no. 4, 1980–1988); drugie miejsce – dr Barbara Przebieracz (The Hyers theorem via the Markov-Kakutani fixed point theorem, J. Fixed Point Theory Appl. 12, 2012, no. 1–2, 35–39); trzecie miejsce – dr hab. Jacek Chudziak (Approximate dynamical systems on interval, Appl. Math. Lett. 25, 2012, no. 3, 532–537) oraz Rafał Kapica, Tomasz Szarek i Maciej Ślęczka (On a unique ergodicity of some Markov processes, Potential Anal. 36, 2012).

Nagroda w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz firma abtow biotechnology sp. z o.o. zdobyli prestiżowe wyróżnienie podczas XVI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 9 grudnia w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wyróżnienie w kategorii „wyrób w fazie przedwdrożeniowej” uzyskał wynalazek pod nazwą Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wód (ABTOW). Wyróżnienie odebrali prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Andrzej Woźnica, wiceprezes abtow biotechnology sp. z o.o.

Konferencja „Włączenie cyfrowe i społeczne”

11 grudnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Włączenie cyfrowe i społeczne”. Wydarzenie poświęcone zostało tematyce dostępności oraz nowemu kierunkowi studiów podyplomowych włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia. Powstanie nowego kierunku jest wynikiem współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Fundacją „Widzialni”.

Konferencja inaugurująca program DoktoRIS

Samorząd województwa śląskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach ogłosił ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „DoktoRIS – programu stypendialnego na rzecz innowacyjnego Śląska”, mającego na celu wsparcie studentów studiów doktoranckich. Program stypendialny skierowany jest do doktorantów kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską w zakresie zgodnym z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010−2020 (PRT), tj. uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa śląskiego. 11 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się konferencja inaugurująca nabór wniosków, podczas której osoby zainteresowane mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat programu. Informacje te dostępne są również na stronie: www.doktoris.us.edu.pl

Konferencja skierowana do matematyków

12 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się konferencja pt. „Wykorzystanie matematyki na szeroko rozumianym rynku pracy”. Celem spotkania była prezentacja firm zatrudniających matematyków, przybliżenie oczekiwań wobec absolwentów matematyki, określenie wymagań stawianych absolwentom tego kierunku w procesie rekrutacji, a także rozmowa na temat przebiegu procesu rekrutacji w firmach biorących udział w konferencji. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, BPSC SA, Kroll Ontrack sp. z o.o., Getin NOBLE Bank SA, Global BD Trading sp. z o.o. i Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po konferencji odbył się panel dyskusyjny, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłości zawodowej absolwentów matematyki oraz działań zmierzających do eliminacji barier na lokalnych rynkach pracy. Organizatorem spotkania byli Biuro Karier oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja odbyła w ramach projektu „Matematyka podstawą sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wieczór wigilijny „Moc tradycji”

19 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbył się wieczór wigilijny „Moc tradycji”. Spotkanie było okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń. Atrakcją wieczoru był koncert kolęd polskich w wykonaniu Izabeli Kopeć (mezzozopran), Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli Zieleckiej-Panek oraz Chóru Szkolnego „Canzonetta” pod kierunkiem Agnieszki Gawron-Gaszczyk i Tamary Nowok, a także zespołu instrumentalnego w składzie: Dariusz Górniok (fortepian), Marcin Hałat (skrzypce), Zenon Mojżysz (skrzypce), Małgorzata Gembala (altówka), Urszula Mizia (wiolonczela), Piotr Górka (kontrabas), Marta Sandurska (harfa).