29 listopada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się czwarta już konferencja pt. „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych”

Gdy robi się „gorąco”

W auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ spotkali się lingwiści wraz z przedstawicielami służb mundurowych w celu zbudowania obszaru współpracy między teoretykami a praktykami zajmującymi się komunikowaniem w sytuacjach kryzysowych. Konferencja była pokłosiem intensywnych badań prowadzonych nad komunikacją kryzysową pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej.

Od lewej: pierwszy zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego policji mł. insp. Zbigniew Klimus, prof. zw. dr hab. Jadwiga
Stawnicka i prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny
Od lewej: pierwszy zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego policji mł. insp. Zbigniew Klimus, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka i prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny

Konferencję rozpoczęli prof. Jadwiga Stawnicka, kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych UŚ, oraz prorektor UŚ dr hab. Mirosław Nakonieczny, który zauważył, że konferencja stworzyła możliwość spotkania się teoretyków z praktykami, a cywilna uczelnia może gościć tak wielu przedstawicieli służb mundurowych z całej Polski. Zadowolenie z możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy wyraził także płk. dr Piotr Potejko z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępca komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk. Marek Woszczatyński. Na koniec części oficjalnej list nadinsp. Krzysztofa Jarosza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, odczytał jego zastępca mł. insp. Zbigniew Klimus.

Jako pierwszy referat pt. „Kryzys w życiu człowieka a zachowania suicydalne” wygłosił prof. zw. dr hab. Brunon Hołtyst z Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie referat zatytułowany „Pododdziały antyterrorystyczne Policji w walce z zagrożeniami terrorystycznymi” wygłosił prof. WSPol dr hab. Waldemar Zubrzycki z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Prelegent przedstawił historię struktur antyterrorystycznych w Polsce, szczegółowo omówił zadania pododdziałów antyterrorystycznych oraz procedury reagowania kryzysowego. Podkreślał też ogromną rolę specjalistycznych szkoleń w oddziałach antyterrorystycznych. Na zakończenie pierwszego panelu wystąpił płk. dr Piotr Potejko, który wygłosił referat pt. „Negocjacje – kiedy koniec staje się początkiem. Użycie broni przez policyjnego strzelca wyborowego. Wstęp do dyskusji”. Prelegent zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach jest tak, że w momencie, kiedy kończą się negocjacje, zaczynają się działania innych służb lub innych osób. Poruszył kwestie związane z działaniami po nieudanych negocjacjach. Rozpoczął również burzliwą dyskusję traktującą o roli strzelca wyborowego (snajpera) w sytuacjach kryzysowych.

Po krótkiej przerwie referat zatytułowany „Tłumacz w sytuacji ekstremalnej – pragmatyka ustnego tłumaczenia »policyjnego«” w niezwykle dynamiczny sposób wygłosił prof. dr hab. Julian Maliszewski z Politechniki Częstochowskiej. Prelegent podkreślał specyficzny charakter tłumaczeń „policyjnych”. Omówił trzy fazy takiego tłumaczenia. Zwracał szczególną uwagę na fazę emotywną w procesie przekładu ustnego oraz na konieczność psychicznego, a nie tylko lingwistycznego przygotowania tłumacza „policyjnego”. Następnie nadkom. Andrzej Kamiński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przedstawił referat pt. „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych w aspekcie działań realizowanych przez policję”. Omówił źródła zagrożeń, podstawowe zadania policji w sytuacjach kryzysowych oraz transmisje komunikacji w ramach działań operacyjnych. Następnie została przedstawiona prezentacja st. bryg. Jeremiego Szczygłowskiego, zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, która dotyczyła przebiegu i przepływu informacji podczas katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Na zakończenie drugiego panelu referat pt. „Pragmalingwistyka w służbie policji. Szansa czy zagrożenie?” przedstawiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, która mówiła o ogromnym potencjale, jaki daje możliwość wykorzystania narzędzi lingwistycznych w negocjacjach kryzysowych. Zwracała też uwagę na to, co do tej pory udało się w tym obszarze wspólnie ze służbami mundurowymi wypracować.

Trzeci panel otworzył podinsp. Janusz Trzęsimiech z Katowickiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego, który przedstawił referat pt. „Handel ludźmi jako sytuacja kryzysowa”. Kolejne wystąpienie zatytułowane „Badania społeczne jako narzędzie diagnozowania zagrożeń w społecznościach lokalnych” wygłosił nadkom. Wojciech Lewandowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie mgr Dorota Olex-Zarychta, absolwentka Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych UŚ, wygłosiła prelekcję pt. „Trójwymiarowy model rozwoju sytuacji negocjator – sprawca w sytuacjach kryzysowych”. Z kolei podinsp. Adam Strzebińczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zaprezentował referat pt. „Mieszkaniec regionu w sytuacji kryzysowej dnia codziennego – kluczowe dylematy”. Na zakończenie mgr Aleksandra Dybich, absolwentka Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych UŚ, przedstawiła wyniki badań socjologicznych w referacie pt. „Public relations Policji – wybrane zagadnienia”.

Owocem konferencji jest opublikowana już książka pt. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, w której można znaleźć wszystkie referaty wygłoszone podczas tego spotkania. Kolejna konferencja poświęcona tej tematyce odbędzie się 5 maja 2014 roku w Warszawie.

Autorzy: Ewelina Tyc
Fotografie: Agnieszka Szymala