Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Krzysztof A. Wi e c z o r e k : Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej

HISTORIA. Jarosław Toma s i e w i c z : Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921–1935

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 5 (13). Red. Adam L i t y ń s k i , Marian M i k o ł a j c z y k , Wojciech O r g a n i ś c i a k

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Andrzej Po r z u c z e k , Arkadiusz R o j c z y k , Janusz A r a b s k i : Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków + płyta CD

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 5: Andrzej Sapkowski: „Wiedźmin”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C2). Wyd. 2. Oprac. Jagna M a l e j k a

MATEMATYKA. Joanna Ge r : Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Aleksander R. B a ń k a : Między krytyką a metafizyką. Studium filozofii Josepha Maréchala

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Red. Halina R u s e k , Kinga C z e r w i ń s k a , Katarzyna M a r c o l

LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana”. No 7: Controverses littéraires. Red. Krzysztof J a r o s z

Agnieszka Nę c k a : Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych

JĘZYKOZNAWSTWO. Tomasz Now a k : Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania

Artur R e j t e r : Płeć – język – kultura

Monika S u ł k ow s k a : De la phraséologie à la phraséodidactique. Études théoriques at pratiques

DYDAKTYKA. Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań. Red. Bernadeta Ni e - s p o r e k - S z amb u r s k a , Małgorzata Wó j c i k -Du d e k

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Marta Na d o l n a : Powrót „zakazanych” książek do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia)

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10. Red. Maksymilian P a z d a n

Marian Mi k o ł a j c z y k : Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII

PEDAGOGIKA. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 1: Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej. Red. Urszula S z u - ś c i k

Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk). Red. Anna Z a w a d a , Łukasz Tomc z y k

Katarzyna B o r z u c k a - S i t k i e w i c z , Katarzyna K ow a l - c z e w s k a - Gr a b ow s k a : Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno- metodyczne

Beata E c l e r -No c o ń : Wychowanie a płciowość osób w relacjach międzyludzkich z perspektywy pedagogiki personalistycznej

NAUKI o ZIEMI. Marzena L amp a r s k a: Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Wioletta Ha j - d u k - Ga w r o n , Małgorzata Sme r e c z n i a k

Czytaj po polsku. T. 3: Eliza Orzeszkowa: „Dobra pani”, Maria Konopnicka: „Nasza szkapa”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Magdalena B ą k , Barbara Mor c i ne k

Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Agnieszka S z o l

MATEMATYKA. Justyna S i k o r s k a : Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5.