Dr Agnieszka Turska-Kawa pracuje w Zakładzie Komunikacji Społecznej UŚ
Dr Agnieszka Turska-Kawa nagrodzona

Wyróżnienie za pracę doktorską napisaną w sytemie co-tutelle

Dr Agnieszka Turska-Kawa, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, została tegoroczną laureatką Konkursu „Doktorat 2010”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Laureatka została nagrodzona za rozprawę doktorską zatytułowaną Poczucie alienacji a użytkowanie mediów, napisaną w systemie co-tutelle pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Stanisława Michalczyka i prof. UW dr hab. Iwony Jakubowskiej-Branickiej. Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Uniwersytetu Warszawskiego „Political Communication in the Era of New Technologies” 22 września w Warszawie.

Dr Agnieszka Turska-Kawa jest adiunktem w Zakładzie Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła psychologię i pedagogikę w Uniwersytecie Śląskim, jest też pierwszą absolwentką Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales«. Opublikowała wiele prac z zakresu psychologii komunikowania oraz psychologii politycznej. Była kierownikiem grantów Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej nr 12177/09/ GB oraz nr 13060/10/GB, wykonawczynią grantu ministerialnego nr 38674 „Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (2009) w polskich mediach”, realizatorką grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce”. Jest współkoordynatorem ogólnopolskiego projektu „Preferencje polityczne. Postawy – Identyfikacje – Zachowania”. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i wygłosiła kilkadziesiąt autorskich referatów naukowych. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół psychologicznych uwarunkowań komunikacji masowej, psychologii politycznej (w szczególności osobowościowych motywacji zachowań wyborczych), komunikacji interpersonalnej. Jest członkinią Zarządu Katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Centrum Mediacji. W 2010 roku została nagrodzona wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową oraz pracę na rzecz społeczności akademickiej.

Autorzy: Waldemar Wojtasik
Fotografie: Agnieszka Sikora