Akredytacje dla politologii

Kierunek politologia prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych UŚ uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Komisja stwierdziła, że Uczelnia spełnia wymogi kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów politologicznych. Akredytacja PKA jest kolejną, jaką otrzymał Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. W czerwcu 2002 roku prowadzenie studiów na kierunku politologia pozytywnie oceniła także Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, przyznając akredytację na 5 lat. Oba wyróżnienia świadczą o szczególnie wysokiej jakości kształcenia na studiach prowadzonych w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ.

Państwowa Komisja Akredytacyjna jest ustawowym organem szkolnictwa wyższego dokonującym oceny jakości kształcenia i kontrolującym przestrzeganie warunków prowadzenia studiów wyższych we wszystkich cywilnych uczelniach w Polsce. - W ramach działań akredytacyjnych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ odwiedził zespół wizytujący PKA, który badał jakość kształcenia, oceniał bazę materialną i dydaktyczną prowadzonych studiów. Członkowie Państwowej Komisji Akredytacyjnej uczestniczyli w zajęciach, analizowali dokumentację, oceniali prace magisterskie, rozmawiali z pracownikami naukowymi i studentami. Akredytując politologię, PKA brała więc pod uwagę różne kryteria, szczegółowo analizowała działalność naukową i dydaktyczną Instytutu - mówi dr Bernard Grzonka, zastępca dyrektora INPiDZ. Kolejna ocena jakości kształcenia na kierunku politologia ma nastąpić w roku akademickim 2010/2011.

Druga z akredytacji przyznana została Instytutowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ przez Uczelnianą Komisję Akredytacyjną. UKA ma status organizacji pozarządowej grupującej uniwersytety zainteresowane zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia. Skupia ona przedstawicieli 18 uniwersytetów z całej Polski. Oceniając jakość kształcenia UKA badała m.in. zgodność prowadzonych zajęć (wykładów, seminariów, ćwiczeń, pracowni, laboratoriów itp.) ze specjalizacją naukową i dorobkiem badawczym nauczycieli akademickich, udział kadry profesorskiej w realizacji programu zajęć, liczbę studentów przypadających na jednego samodzielnego pracownika naukowego, dostępność w uczelnianej bibliotece literatury zalecanej w ramach poszczególnych przedmiotów, nowoczesność stosowanych technologii nauczania, wyposażenie laboratoriów, pracowni i innych pomieszczeń dydaktycznych, prowadzenie udokumentowanej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, w tym uczelniami zagranicznymi.

MICHAŁ KACZMARCZYK