Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Maj 2006

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Edward D ł u g a j c z y k: Polska konspiracja wojskowa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1920, bibliogr., indeks, teksty źródł., biogramy, res., Zsfg., 30 zł

TEOLOGIA. Pojednanie drogą Kościoła. Dziesięciolecie encykliki "Ut unum sint". Red. ks. Józef B u d n i o k, rez., Zsfg., 33 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Sarmackie theatrum. T. 3: Studia historycznoliterackie Red. Renarda O c i e c z k o w a, Marzena W a l i ń s k a, indeks, aneks, wklejki, summ., rés., 27 zł

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 3: Miasteczka, miasta, metropolie. Red. Teresa P y z i k, indeks, ilustr., summ., rés., 30 zł

Krystyna K o z i o ł e k: Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka, bibliogr., indeks, summ., rés., 17 zł

Grzegorz O l s z a ń s k i: Śmierć Udomowiona. O wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej, bibliogr., indeks, summ., rés., 17 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". T. 18. Red. Wiesław B a n y ś, bibliogr., rys., tab., schem., 20 zł

Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość. Red. Małgorzata K i t a, Jan G r z e n i a, tab., schem., summ., rés., 20 zł

Leksyka i gramatyka w tekście. Konfrontatywne studia rusycystyczne. Red. Małgorzata B o r e k, Henryk F o n t a ń s k i, bibliogr., streszcz., summ., rez., 18 zł

Jolanta T a m b o r: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna + Płyta CD, bibliogr., indeks, wklejka, fot., summ., Zsfg., 45 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 16. Red. Irena S o c h a, współpr. Joanna K a m i ń s k a i Beata Ż o ł ę d o w s k a, indeks, rys., tab., summ., rez., 16 zł

Informacja europejska na Górnym Śląsku. Wybrane zagadnienia. Red. Wiesław B a b i k, Danuta S i e r a d z k a, bibliogr., noty o autorach, summ., Zsfg., 10 zł

PRAWO. Leszek W i l k: Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, bibliogr., orzecznictwo, summ., Zsfg., 78 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej. Red. Zygmunt W o ź n i c z k a, wklejka, fot., tab., summ., Zsfg., 30 zł

NAUKI O ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 28. Red. Tadeusz S z c z y p e k, fot., rys., tab., summ., rez., 22 zł

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Anna M a j k i e w i c z, Jolanta T a m b o r: Śpiewająco po polsku. Wyd. 2. + Płyta CD, noty o wykonawcach, wykaz zagadnień gramatycznych i leksykalnych, fot., rys., 32 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Leonard N e u g e r: Ćwiczenia z wrażliwości. Duże i małe szkice literackie

HISTORIA. Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej Red. Antoni B a r c i a k, Wojciech I w a ń c z a k

FILOZOFIA. Pytania i perspektywy transcendentalizmu w dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. Andrzej N o r a s

SOCJOLOGIA. Dynamika śląskiej tożsamości. Red. Janusz J a n e c z e k, Marek S. S z c z e p a ń s k i

POLITOLOGIA. Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. Red. Marian G i e r u l a

Marek J a c h i m o w s k i: Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej

LITERATUROZNAWSTWO. Mariola J a r c z y k: "Papirowe materie" Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku

Ewa J a s kó ł o w a: "Kto to był?". Żona Lota w poezji XX wieku, czyli rozbijanie stereotypu

Stefan S z y m u t k o: Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy

Teresa W i l k o ń: "Nimfy oko błękitne". Neapol w poezji polskiej XIX i XX wieku

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami Red. Krystyna T u r e k, Bogumiła M i k a

Teatr - media - kultura. Red. Ewa W ą c h o c k a, Dorota F o x

PEDAGOGIKA. "Chowanna". R. XLIX (LXII), T. 1 (26): Współczesny nauczyciel w koncepcjach pedeutologicznych i praktyce edukacyjnej. Red. Dorota E k i e r t-O l d r o y d

Podręczniki i skrypty

PSYCHOLOGIA. Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły. Red. Maria J o h n-B o r y s, Zofia D o ł ę g a