Europrawnicy

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego włączył się aktywnie w realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci. Pierwsze efekty międzynarodowej współpracy są już widoczne i co najważniejsze korzystają z nich przede wszystkim młodzi prawnicy.

Zagraniczne praktyki zawodowe są jednym z istotniejszych elementów strategii kształcenia na WPiA, który został promotorem w programie szkolenia zawodowego STEP - Student's Training Education Programme. W ramach zaplanowanego na lata 2004-2006 projektu, studenci prawa mogli wyjechać na trzymiesięczne praktyki zawodowe do wybranych instytucji prawniczych Wielkiej Brytanii (np. kancelarii, sądów, organów administracji, organizacji pozarządowych, działów prawnych firm). Z możliwości tej skorzystało 20 studentów WPiA. Głównym celem projektu było zdobycie doświadczeń i podniesienie mobilności na międzynarodowym rynku pracy oraz wzajemne poznanie się pracowników i pracodawców. Aby program miał szansę realizacji konieczne było znalezienie partnera zagranicznego, który zwróciłby się do uczelni z odpowiednim listem intencyjnym. Jak zapewnia koordynator projektu dr Monika Jagielska - przy poszukiwaniu miejsca odbywania praktyki studenci korzystali z pomocy Wydziału albo robili to na własną rękę. Na samodzielne poszukiwania zdecydowała się studentka UŚ Agata Kurowska, która wyjechała do Londynu. Kancelaria, w której odbyłam praktykę współpracowała głównie z inwestorami włoskimi i zajmowała się ich obsługą prawną - opowiada Kurowska. Przy wyborze miejsca odbycia praktyki nie stosowano ograniczeń, z jednym wyjątkiem - nie mogły być to filie i oddziały polskich przedsiębiorstw, polskie placówki dyplomatyczne oraz organy U.E.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ uczestniczący w projekcie STEP
Studenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ
uczestniczący w projekcie STEP

Oceny, angielski i pieniądze

Przed pragnącymi wyjechać studentami postawiono niemałe wymagania, czego dowodem była przeprowadzona procedura selekcyjna. Podczas postępowania kwalifikacyjnego należało wykazać się odpowiednią znajomością języka angielskiego, zaangażowaniem życie wydziału oraz odpowiednią średnią ocen. Jednym z obostrzeń był także rok studiów (co najmniej trzeci). Kolejnym krokiem było złożenie podpisu na umowie oraz programie stażu sporządzonych w języku polskim i obcym. Każdą z umów podpisywały 3 strony: prorektor UŚ, partner zagraniczny oraz student. Przed wyjazdem zostały przeprowadzone trwające ok. 30 godzin szkolenia z zakresu znajomości angielskiego języka prawniczego, asertywności i komunikacji.

Utrzymanie za granicą kosztuje, dlatego uczestnicy projektu otrzymali stypendia finansowane przez Komisję Europejską w wysokości 2834 euro, a kolejne 500 euro stanowiło wkład Wydziału. Każdy z wyjeżdżających studentów otrzymał także dodatkowe 60 euro na tzw. „życie kulturalne” (zwrot kosztów po przedstawieniu biletów). Ponad to jednym z warunków umowy było zobowiązanie praktykantów do dostarczenia po powrocie do Polski kart pokładowych, biletów i oryginału ubezpieczenia, niezbędnych do udokumentowania poniesionych wydatków. Aby skontrolować prawidłowość realizacji projektu odbyły się wizyty monitorujące, w wyniku których w połowie realizacji (po roku) powstał raport cząstkowy, a w ciągu 4 tygodni od jego zakończenia raport końcowy.

Jeżeli którykolwiek z uczestników projektu zdecydowałby się wrócić z praktyki przed terminem jej ukończenia, albo złamałby inne postanowienia umowy wówczas musiałby zwrócić koszty wyjazdu (w przypadku choroby decyzję o częściowym zwrocie kosztów podejmuje Agencja Programu w Warszawie). Po powrocie do kraju każdy z uczestników uzyskał świadectwo odbycia stażu, które stanowi wyjątkową formę referencji. Jak przekonuje jeden z uczestników programu Wojciech Wierzbicki - trzy miesięczna praktyka w zagranicznej kancelarii prawniczej stanowi silny argumentem podczas rozmów z potencjalnymi pracodawcami, przede wszystkim dzięki obyciu z angielskim językiem prawniczym. Dzięki doświadczeniu i zdobytym umiejętnościom językowym nie miałem problemu podczas rozmowy kwalifikacyjnej i dostałem pracę w Polsce.

Co myślą po

Według Michała Zachariasiewicz studenta V roku prawa, który skorzystał z możliwości odbycia praktyki w londyńskim oddziale amerykańskiej kancelarii prawniczej zajmującej się arbitrażem międzynarodowym - Praktyki w ramach STEP-u dają unikalną możliwość pracy z profesjonalistami, w obcym języku i przyjaznej atmosferze - przekonuje Zachariasiewicz.

Podobnego zdania są Anna Pasoń i Marek Wróblewski, którzy odbyli praktykę w kancelarii prawniczej zajmującej się sprawami hipotek i spadków w Ballycastle w Irlandii. Podczas kilkumiesięcznej praktyki przygotowywali m.in. dokumenty i korespondencję, uczestniczyli w rozprawach oraz konferencjach. Jak zapewniają Ania i Marek - praktyka w Irlandii była dla nas ciekawym doświadczeniem. Pozwoliła nam nie tylko na zdobycie dodatkowej wiedzy i doskonalenie języka angielskiego, ale stała się także doskonałą okazją do kontaktu z inną kulturą i ludźmi.

Wszyscy uczestnicy projektu twierdzą natomiast zgodnie, że zagraniczne praktyki zawodowe poszerzyły ich horyzonty i stworzyły im większe możliwości pracy w kraju, ale przede wszystkim dały świadomość własnych umiejętności.

To jeszcze nie koniec

Sukces projektu STEP przyczynił się do rozpoczęcia realizacji kolejnego projektu o nazwie INTEL - Młodzi Prawnicy na Rynku Wspólnotowym. Nowy projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2006 do kwietnia 2007. W jego ramach na co najmniej 3-miesięczną praktykę do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec Austrii, Włoch i Holandii może wyjechać nawet 54 studentów WPiA. Średnie stypendium wyniesie ok. 2000 euro, z czego 1800 euro sfinansuje UE, a 200 euro stanowić będzie wkład Wydziału. Dokładny termin praktyki ustalą już sami zainteresowani.

RAFAŁ SMOLORZ

Autorzy: Rafał Smolorz