Nowe książki - Lipiec 2003

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. Wokół "badań logicznych". W 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Materiały posesyjne. Red. Czesław G ł o m b i k, Andrzej J. N o r a s, summ., Zsfg., 15 zł

PRAWO. Jadwiga G l u m i ń s k a-P a w l i c: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, bibliogr., tab., summ., Zsfg., 35 zł

PEDAGOGIKA. Andrzej C z e r k a w s k i: Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy województwa katowickiego w latach dziewięćdziesiątych, bibliogr., tab., summ., Zsfg., 15 zł

Danuta K r z y w o ń: Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji, bibliogr., tab., wykr., rys., summ., Zsfg., 13 zł

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". T. 16 (2002). Kom. Red., 11 zł

NAUKI o ZIEMI. Andrzej K o w a l c z y k: Formowanie się zasobów wód podziemnych w utworach węglanowych triasu śląsko-krakowskiego w warunkach antropopresji, bibliogr., rys., tab., summ., res., 23 zł

P o d r ę c z n i k i   i   s k r y p t y

JĘZYKOZNAWSTWO. Piotr Ż m i g r o d z k i: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, bibliogr., aneks, indeks, tab., 30 zł

PSYCHOLOGIA. Zofia D o ł ę g a: Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa - prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, bibliogr., tab., aneks, 25 zł

NAUKI O ZIEMI. Włodzimierz Ł a p o t: Diament. Praktikum gemmologiczne, bibliogr., tab., fot., rys., 35 zł

BIOLOGIA. Krzysztof R o s t a ń s k i: Wykłady z botaniki systematycznej. Wyd. 3 popr. i rozszerz., bibliogr., fot., 18 zł

ZAPOWIEDZI

FILOZOFIA. Bogdan D e m b i ń s k i: Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki

LITERATUROZNAWSTWO. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 4. Red. Jan M a l i c k i, Dariusz R o t t

KULTURA I SZTUKA. Barbara S z c z y p k a-G w i a z d a: Pomiędzy praktyką a utopią. Trójmiasto Bytom-Zabrze-Gliwice jako przykład koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki Weimarskiej

POLITOLOGIA. Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji. Red. Marek B a r a ń s k i, Mieczysław S t o l a r c z y k

PRAWO. Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. Red. Piotr H o f m a ń s k i, Kazimierz Z g r y z e k