Nowe książki - Styczeń 2003

Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e

TEOLOGIA. ks. Artur M a l i n a: Gli scribli nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, bibliogr., indeks, summ., streszcz., 35 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Adam W o j t a s z e k: Deciphering Radio Commercials - a Pragmatic Perspective, bibliogr., aneks, streszcz., res., 28 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa M i c z k a: Kognitywne struktury systematyzacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu, bibliogr., tab., res., Zsfg., 16 zł

Jadwiga S t a w n i c k a: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty, bibliogr., Zsfg., rez., 28 zł

PRAWO. "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 15. Red. Arkadiusz N o w a k, res., summ., 20 zł

PSYCHOLOGIA. Barbara W a w a k - S o b i e r a j s k a: Psychologiczne uwarunkowania naturalnego karmienia niemowląt, bibliogr., aneks, schem., tab., wykresy, summ., res., 15 zł

PEDAGOGIKA. Edukacja a życie codzienne. T. 1-2. Przygotowanie materiałów do druku i red. naukowa Andrzej R a d z i e w i c z - W i n n i c k i przy współudz. Ewy B i e l s k i e j, bibliogr., tab., rys., Zsfg., summ., 60 zł

Anna N o w a k: Bezrobocie niepełnosprawnych (studium pedagogiczno-społeczne), bibliogr., schem., wykresy, tab., rys., summ., Zsfg., 27 zł

Teresa W i l k: Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce, bibliogr., aneks, tab., rys., mapy, summ., res., 17 zł

NAUKI o ZIEMI. Zuzanna B i e l e c - B ą k o w s k a: Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce (1949-1998), bibliogr., rys., tab., summ., Zsfg., 18 zł

NAUKI TECHNICZNE. Dionizy C z e k a j: Technology, properties and applications of PZT thin films, bibliogr., rys., tab., streszcz., rez., 20 zł

C z a s o p i s m a

NAUKA o MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach". T. 23, nr 4. Kom. Red.: Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., tab., rys., fot., streszcz., abstract, 10 zł

P o d r ę c z n i k i   i   s k r y p t y

SOCJOLOGIA. Sławomira K a m i ń s k a - B e r e z o w s k a: Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy. Podręcznik dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania personelem - wprowadzenie, bibliogr., aneks, tab., rys., 26 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Zbigniew K a d ł u b e k, Dariusz R o t t, Renata R y b a, Piotr W i l c z e k: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. Wyd. 3 uzupełnione i zmienione, 6 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Iwona L o e w e, Artur R e j t e r: Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego, literatura, 14 zł

BIOLOGIA. Biotechnologia mikroorganizmów. Wybrane zagadnienia. Red. Sylwia Ł a b u ż e k, David N e c k l e n, Joanna R a d z i e j e w s k a - L e b r e c h t, bibliogr., rys., tab., 16 zł

NAUKA o MATERIAŁACH. Antoni W a l a: Metody badania materiałów, rys., tab., schem., 15 zł

ZAPOWIEDZI

P r a c e   n a u k o w e

BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA. Tadeusz Sławek: Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych. Wyd. drugie

HISTORIA. Bożena C z w o j d r a k: Rogowscy herbu Działosza, podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wieku

Krzysztof Nowak: Dr Leon Wolf (1883-1968). Biografia polityczna

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 20. Red. Józef B a ń k a

Wieczne "teraz". Materiały z konferencji naukowej "Perspektywa recentywizmu i eutofroniki" (Szczyrk, maj 2001). Red. Andrzej L. Z a c h a r i a s z przy współudz. Elżbiety S t r u z i k

TEOLOGIA. ks. Leszek S z e w c z y k: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne na podstawie badań kaznodziejstwa kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972-1999

ETNOLOGIA. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 6: Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej - jedność w różnorodności. Red. Halina R u s e k

POLITOLOGIA. Człowiek, jego wolności i prawa a polityka. Tradycja i współczesność. Red. Adam H r e b e n d a, Wojciech K a u t e

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". T. 15: Studia nad składnią i semantyką języków romańskich. Red. Wiesław B a n y ś

Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich. Red. Andrzej C h a r c i a r e k, Piotr C z e r w i ń s k i

LITERATUROZNAWSTWO. Idee i poetyki. Ze studiów nad literaturą rosyjską (Tom upamiętniający 25-lecie istnienia Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej). Red. Barbara S t e m p c z y ń s k a

(Trans)-Formation I. Identity and Property. Essays in Cultural Practice. Eds. Wojciech K a l a g a, Tadeusz R a c h w a ł

Krystyna K r a l k o w s k a - G ą t k o w s k a: Cień twarzy. Szkice o twórczości Marii Komornickiej

PEDAGOGIKA. Katarzyna O l b r y c h t: Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Wyd. drugie

Iwona W e n d r e ń s k a: Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

PSYCHOLOGIA. Zofia D o ł ę g a: Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne

Małgorzata G ó r n i k - D u r o s e: Psychologiczne aspekty posiadania - między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych

NAUKI o ZIEMI. Elżbieta B u k o w s k a - J a n i a: Rola systemu lodowcowego w obiegu węglanu wapnia w środowisku przyrodniczym (na przykładzie Svalbardu i młodoglacjalnych obszarów Polski północno-zachodniej)

BIOLOGIA. "Acta Biologica Silesiana". T. 36 (53): Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych

Ewa K u r c z y ń s k a: Epiderma wielokrotna łodyg wierzby - szczególny przypadek powtarzania fenotypu epidermalnego

P o d r ę c z n i k i   i   s k r y p t y

FILOZOFIA. Iwona M a r e k: Elementy logiki formalnej. Skrypt dla studentów filozofii

NAUKI TECHNICZNE. Zygmunt W r ó b e l, Grzegorz S a p o t a: Sterowniki programowalne. Laboratorium.