Kronika Uniwersytecka - Styczeń 2003

Marketing polityczny dr. Mazura

Naukowe Koło Integracji Europejskiej było organizatorem spotkania z dr. Markiem Mazurem, zatytułowanego: Marketing polityczny w praktyce kampanii wyborczych, które odbyło się 17 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych. Wykład połączony był z promocją nowej książki Gościa.

Goście w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Osiemnastego listopada gośćmi Instytutu Filologii Słowiańskiej byli państwo Olga i Ján Sabolowie z preszowskiego uniwersytetu (Słowacja). Ich przybycie dało studentom słowacystyki (i nie tylko) okazję do wysłuchania dwóch wykładów. Pierwszy z nich, wygłoszony przez panią doc. dr O. Sabol, dotyczył możliwości odczytywania tekstu literackiego i jego interpretacji ze względu na składniki kompozycyjne, zwłaszcza początek i koniec utworu. Wykład był zatytułowany: Kompozičné osobnosti súčasnej slovenskej prozy. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione o analizę kilku krótkich opowiadań, ukazującą możliwe zastosowania omawianej metodologii do konkretnego tekstu. Tematem wykładu prof. J. Sabola w założeniu była charakterystyka języka słowackiego ze względu na jego cechy typologiczne (Typologická charakteristika slovenčiny). Jednak jego faktyczny zasięg obejmował znacznie więcej zagadnień niż mógłby to sugerować tytuł, o których jednak można było jedynie napomknąć ze względu na ograniczenia czasowe. (Za informację dziękujemy pani Reginie Grobosz.)

Represje wobec duchowieństwa

Międzynarodowa konferencja naukowa Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego odbyła się w dniach 26-27 listopada w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Konferencja organizowana była przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji Publicznej Oddział w Katowicach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czy Uniwersytet i Kościół wzajemnie się potrzebują?

Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach, Duszpasterstwo Akademickie w Sosnowcu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Koło Naukowe Teologów UŚ i Katolicki Związek Akademicki Gaudeamus byli organizatorami uroczystej sesji naukowej Kościół a Uniwersytet. Sesja odbyła się 23 listopada w Auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu.

6. Program Ramowy UE - konferencja w Warszawie

Przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięli udział w odbywającej się 25 i 26 listopada w Warszawie Konferencji KBN: Inauguracja 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz Międzynarodowej konferencji europejskiego projektu ideal-ist: Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST) w Szóstym Programie Ramowym UE. Celem Konferencji była promocja 6. PR w krajach Europy Środkowej, zachęcenie szerokiego grona naukowego i środowiska biznesu do wzięcia udziału w tym europejskim programie.

Honorowy Patronat nad konferencją KBN objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Została ona uroczyście otwarta przez Ministra Nauki, Michała Kleibera i Komisarza EU ds. Badań Philippe Busquina. W poniedziałek zostały omówione cele, struktura, budżet, instrumenty i zasady uczestnictwa w 6. PR. Prezentowane były również takie tematy jak uczestnictwo przedsiębiorstw, systemy stypendialne, Wspólnotowe Centrum Badawcze i możliwości współpracy z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Wtorek poświęcony był na prezentację poszczególnych priorytetów oraz działań specyficznych 6. PR.

Równolegle do konferencji organizowanej przez KBN odbyła się międzynarodowa konferencja europejskiego projektu ideal-ist: Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST) w Szóstym Programie Ramowym Unii Europejskiej. Celem konferencji była pomoc organizacjom, pragnącym uczestniczyć w programie IST, w jak najlepszym wykorzystaniu możliwości, jakie daje 6. Program Ramowy. Projekt ideal-ist finansowany jest przez Unię Europejską. Składa się z przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych dla programu IST ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących do Unii oraz państw stowarzyszonych. Zadaniem projektu ideal-ist jest usuwanie przeszkód, na które napotykają organizacje pragnące uczestniczyć w programie IST.

W konferencjach wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: m.in. prof. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji, dr Ewa Magiera - Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji, dr Antoni Herbowski - Pełnomocnik Rektora ds. Programów Międzynarodowych.

Czarny Diament dla prof. Tadeusza Sławka

Jak już informowaliśmy, prof. Tadeusz Sławek został uhonorowany Nagrodą Specjalną "CZARNEGO DIAMENTU", ufundowaną przez Kapitułę Nagrody Czarny Diament Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Nagroda wręczona została podczas uroczystej gali, która odbyła się 23 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Honorowy patronat nad uroczystością sprawował Minister Gospodarki Jacek Piechota. Uroczystość, w której udział wziął Prezydent Rybnika Adam Fudali, uświetnił występ zespołu "Śląsk" im. Stanisława Hadyny z programem "Kilar - Muzyka, Taniec i Śpiew". Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusza Donocika, wyłoniła w tym roku szesnastu laureatów, z których trzech otrzymało nagrodę specjalną. Są to - obok prof. Tadeusza Sławka - prof. dr hab. Bolesław Pochopień z Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab. Jan Wojtyła z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Dyplomy dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Uroczyste pożegnanie pracowników Uniwersytetu Śląskiego, którzy przeszli na emeryturę lub rentę w roku akademickim 2000/2001 i 2001/2002 odbyło się 26 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie. Osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i żegnają się z Uniwersytetem, oraz tym, które pozostaną jeszcze jego pracownikami wręczone zostały pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podczas uroczystości reprezentował prof. Jerzy Zioło - Prorektor ds. Ogólnych.

Absolwent UŚ nagrodzony na festiwalu filmowym

Miło nam poinformować, że film Złom w reżyserii Radosława Markiewicza otrzymał główną nagrodę na zakończonym 1 grudnia w Poznaniu VI Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Off Cinema". Reżyser jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na festiwal zorganizowany przez poznańskie Centrum Kultury "Zamek" nadesłano około 170 filmów z 13 państw, z których komisja kwalifikacyjna do konkursu dopuściła 50. Zaprezentowano między innymi etiudy szkolne, filmy autorskie i produkcje niezależne. Film Złom, którego akcja dzieje się na złomowisku, opowiada przede wszystkim o potrzebie bliskości drugiego człowieka.

Sportowy sukces Uniwersytetu Śląskiego

Jak poinformował Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Piotr Nowak: w ogólnej klasyfikacji zakończonego w czerwcu br. kolejnego okresu sportowego współzawodnictwa międzyuczelnianego szkół wyższych Akademickie Mistrzostwa Śląska 2001/2002 reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie Politechniki Śląskiej z Gliwic.

Do rywalizacji w 17. dyscyplinach sportowych zgłosiły się 22 uczelnie państwowe i niepubliczne z całego regionu. W szczególny sposób do sukcesu sportowego naszej uczelni przyczynili się studenci oraz trenerzy drużyn piłki siatkowej kobiet (trener mgr K. Zabielny), trójboju siłowego (trener mgr S. Bonk), tenisa stołowego (trener mgr M. Kuder) oraz karate tradycyjnego (trener mgr J. Sowa).

Puchar za II miejsce w rywalizacji odebrali podczas uroczystego podsumowania sezonu sportowego w październiku br. kierownik Studium WF i Sportu mgr Piotr Nowak oraz prezes Klubu Uczelnianego AZS mgr Aleksander Fangor. Podczas spotkania kierownicy Studium WFiS, prezesi klubów uczelnianych, trenerzy i sportowcy śląskich uczelni rozmawiali na temat organizacji kolejnej edycji Akademickich Mistrzostw Śląska. Ustalono kalendarz imprez i organizatorów poszczególnych dyscyplin sportowych. Klub Uczelniany AZS UŚ zgłosił się do organizacji zawodów w piłce siatkowej oraz siatkówce plażowej, trójboju siłowym, piłce nożnej halowej, tenisie stołowym, karate tradycyjnym i narciarstwie alpejskim.

Wyniki wyborów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Zebrani 28 listopada w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przedstawiciele szkół wyższych dokonali wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2003-2005. Wśród nowo wybranych członków Rady znaleźli się dwaj przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: prof. Tadeusz Sławek (w kurii samodzielnych pracowników naukowych) oraz dr Dariusz Rott (w kurii pracowników niesamodzielnych).

Jako elektorzy pierwszej kurii do Krakowa zaproszeni zostali: prof. Antoni Barciak, dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. Maksymilian Pazdan, prof. Wojciech Popiołek, prof. Tadeusz Sławek, prof. Krystian Roleder, prof. Ewa Talik, dr hab. Krystyna Wokulska oraz prof. Jacek Wódz. Jako elektorzy kurii drugiej w wyborach uczestniczyli: dr Maria Augustyniak, dr Krzysztof Ćwikiel, ks. dr Jacek Kempa, dr Jolanta Niedbała, dr Dariusz Rott dr Weronika Rupik, dr Antoni Winiarski oraz dr Roman Wrzalik.

Kadencja Rady Głównej rozpocznie się 1 stycznia. Członkowie Rady po raz pierwszy w nowym składzie zbiorą się 3 stycznia 2003 roku i dokonają wyboru Przewodniczącego oraz członków Prezydium.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego jest organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego. Zadaniem Rady jest współdziałanie z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, Akademickim Komitetem Akredytacyjnym i innymi organami państwowymi w wykonywaniu przez nie zadań oraz w kreowaniu polityki edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego.

Posiedzenie Senatu UŚ

Kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się 3 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie. W porządku obrad obok spraw kadrowych i bieżących znalazły się:

 1. Zaopiniowanie recenzji dorobku Francisa Forda Coppoli przygotowanej przez prof. Krzysztofa Zanussiego z Wydziału Radia i Telewizji w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
 2. Uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
 3. Uchwała w sprawie zmiany statusu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 4. Uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w roku akademickim 2003/2004:
  1. Uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów,
  2. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na studia dzienne w roku akademickim 2003/2004,
  3. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na studia zaoczne lub wieczorowe na rok akademicki 2003/2004,
  4. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
  5. Nowe kierunki i specjalności w roku akademickim 2003/2004,
  6. Opłaty dewizowe wnoszone przez cudzoziemców podejmujących naukę w UŚ.
 5. Uchwała w sprawie zmiany dotyczącej zasad funkcojonania Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku.

Nowy status Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na ostatnim posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Śląskiego podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jako jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej działalność dydaktyczną. Celem UTW jest organizacja działalności dydaktycznej w zakresie prowadzenia studiów o charakterze otwartym dla słuchaczy niebędących studentami.

Utworzenie UTW jako jednostki ogólnouczelnianej jest podstawową zmianą organizacyjną w jego działalności, która dotąd opierała się na zarządzeniu nr 21/97 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UŚ, podległego pod względem merytorycznym Prorektorowi ds. Studenckich.

Czytają nas na świecie

Miło nam poinformować o wprowadzeniu na tzw. listę filadelfijską (opracowywaną przez ISI w Filadelfii, USA) czasopisma "Acta Chromatographica" wydawanego od dziesięciu lat z inicjatywy pracowników Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Ujęcie periodyku w poczet tytułów prestiżowego i trudno dostępnego wykazu - którego wpływ na rozwój danej dyscypliny można udokumentować w sposób naukometryczny, tj. poprzez wyznaczenie odpowiedniej wartości liczbowej parametru IF (impact factor) - oznacza nie tylko międzynarodową karierę i poczytność pisma, ale również potwierdzenie jego rangi na gruncie nauk ścisłych.

Posiedzenie Jury Konkursu Im. Marka Kuczmy

Posiedzenie jury ogólnopolskiego konkursu na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych im. Marka Kuczmy odbyło się 7 grudnia w Instytucie Matematyki. Podczas uroczystej części posiedzenia zostały rozdane dyplomy laureatom konkursu za rok 2000. Jury rozpatrzyło również propozycje prac zgłoszonych do konkursu w roku 2001. Wśród nagrodzonych laureatów edycji zeszłorocznej znalazło się dwóch pracowników naukowych z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: prof. dr hab. Roman Ger - I miejsce oraz dr Janusz Morawiec (z prof. Rolandem Girgensohnem) - III miejsce.

Pracownik uniwersytetu burmistrzem

Miło nam poinformować, że dr Józef Kalinowski, będący pracownikiem naukowym Zakładu Informatyki Instytutu Matematyki, został wybrany Burmistrzem Miasta w Kaletach. Wybory odbyły się 10 listopada zgodnie z art. 22 ustawy z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz. 984 i Nr 127 poz. 1098).

Nominacja profesorska

Mamy zaszczyt poinformować, że wśród 50. nauczycieli akademickich i pracowników sztuki wyróżnionych 2 grudnia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaniem tytułu naukowego profesora znalazła się Halina Goniewicz-Urbaś, pracująca w Zakładzie Dydaktyki Zespołów Muzycznych na Wydziale Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu naukowego odbędzie się w Warszawie w wyznaczonym przez Prezydenta RP terminie.

Prof. Ewa M. Thompson o Gombrowiczu

Spotkanie z prof. Ewą M. Thompson (z Rice University, Houston, USA) - autorką książki: Witold Gombrowicz - połączone z wykładem: O "Dzienniku" Gombrowicza: tomizm, postmodernizm, tożsamość narodowa, odbyło 10 grudnia w Sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. Do wzięcia udziału w spotkaniu zaprosili: Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, dzięki któremu książka ukazała się na polskim rynku wydawniczym (jako piąty już tom z bibliofilskiej serii BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA). Podczas wizyty w Polsce towarzyszył Ewie M. Thompson mąż - James R. Thompson, profesor Wydziału Statystyki Uniwersytetu w Rice.

Książka Ewy M. Thompson: Witold Gombrowicz stanowi tłumaczenie anglojęzycznej publikacji wydanej w Bostonie w 1979 roku. Po krótkim wstępie prezentującym życie Gombrowicza, w kolejnych rozdziałach omówione zostały jego utwory: opowiadania, dramaty, powieści oraz Dziennik. Po systematycznej prezentacji twórczości autorka koncentruje się na wybranych zagadnieniach: języku Gombrowicza, retoryce oraz najczęściej występujących w jego utworach motywach. Rozległa perspektywa historycznoliteracka, bogactwo odwołań zarówno do literatury (polskiej i obcej), jak i światopoglądu katolickiego ukazują pisarstwo Gombrowicza w nowym świetle.

Ewa M. Thompson rozpoczęła studia na Uniwersytecie warszawskim. Doktorat z literatury porównawczej otrzymała na Uniwersytecie Vanderbilt w USA. Jej pracę doktorską na temat anglo-amerykańskiej Nowej Krytyki i rosyjskiego formalizmu opublikowało wydawnictwo Mouton w Holandii. Witold Gombrowicz to druga książka Ewy M. Thompson. Potem napisała m. in. Trubadurów imperium, książkę wydaną w polskim tłumaczeniu w 2000 roku. Ewa M. Thompson jest profesorem slawistyki na Uniwersytecie Rice USA. Przedtem wykładała na Uniwersytecie Indiana, Indiana State, Virginia, Vanderbilt i w Ohio. Jest autorką wielu artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i politologii. W Polsce pisuje m. in. w "Tekstach Drugich"; w USA - w "Slavic and East European Journal", "Modern Age", "Slavic Review" i "Houston Chronicle". Mieszka z mężem w Houston w stanie Teksas. W Polsce bywa co roku. (Patrz: Ewa M. Thompson: Witold Gombrowicz, więcej: http://www.owlnet.rice.edu/~ethomp/).

Spotkanie wigilijne

Zgodnie z obecną w Uniwersytecie Śląskim tradycją spotkań wigilijnych społeczności akademickiej, w tym roku również na uroczystość opłatkową zaproszeni zostali byli pracownicy Uniwersytetu. Aby podzielić się opłatkiem i życzyć sobie dobra w Nowym Roku Władze uczelni spotkały się z jej byłymi pracownikami: obsługi (13 i 16 grudnia), naukowo-dydaktycznymi (15 grudnia) oraz administracji (18 grudnia). Wszystkie spotkania odbyły się w Auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu.

Uroczysty wieczór wigilijny w Uniwersytecie

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek zaprosił pracowników Uniwersytetu Śląskiego na Wieczór Wigilijny, który odbył się 17 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie. Wieczór był okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia sobie noworocznych życzeń. Na program muzyczny Wieczoru złożyły się: Koncert Kameralny w wykonaniu Anny Trefon (harfa) oraz Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie pod dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon.

Będą doktorzy w zakresie informatyki na Wydziale Techniki

Informujemy, że Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych na podstawie art. 4 ustawy z 12 września 1990 roku o tytule naukowym i stopniach naukowych przyznała 25 listopada Wydziałowi Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Dotychczas Wydział miał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej. Przyznanie przez Centralną Komisję kolejnego uprawnienia świadczy o podnoszeniu przez Wydział jakości kształcenia, wyrażającej się w spełnieniu ściśle określonych warunków: zatrudnienia co najmniej ośmiu samodzielnych pracowników naukowych oraz zapewnieniu przez Wydział odpowiedniego poziomu działalności naukowej potwierdzonego przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodzony Nagrobek Ciotki Cili

Niezmiernie miło nam poinformować, że opublikowana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego książka Stefana Szymutki: Nagrobek ciotki Cili otrzymała 30 listopada nagrodę w VI edycji promocyjnego Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek - w kategorii eseju. Po raz kolejny gratulujemy!

Uroczystość wręczenia nagród, podczas której jurorzy dokonali prezentacji Laureatów, odbyło się 13 grudnia w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza Biblioteki Raczyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu.

Najlepsi: twórcy z WRiTV

Główne nagrody na festiwalu filmowym Slamdance Poland, odbywającym się od 22 do 24 listopada w kinie Lalka we Wrocławiu, zdobyli studenci i absolwenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedstawiamy osiągnięcia festiwalowe poszczególnych twórców:

 • Wojtek Zieliński - operator filmu Kabriored w reż. Bartka Kędzierskiego - nagroda Kodaka za najlepsze zdjęcia do filmu krótkometrażowego,
 • Marcin Wrona - za walory wizualne filmu Człowiek magnes w jego reżyserii - usługi postprodukcyjne o wartości 2000 Euro ufundowane przez Studio Filmowe Synchro Lab.

Dwie główne nagrody - specjalne projekcje filmów na festiwalu Slamdance w Park City w dniach 18-25 stycznia 2003 wraz z przelotem do Stanów, zakwaterowaniem oraz dwoma czekami na 2000 złotych (minus podatek) zdobyli:

 • Kinga Lewińska za film Pas de deux jako reżyser najlepszego filmu krótkometrażowego,
 • Radek Markiewicz za film Złom jako reżyser najlepszego pełnometrażowego filmu fabularnego.

Organizatorami festiwalu Slamdance Poland byli: Fundacja Universitas, Odra Film, Traffic Films oraz Grupa Filmowa Videoterroristen.

Nowe władze Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ

12 grudnia odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, podczas którego dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem SPUŚ został wybrany prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Wiceprezesami prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka oraz prof. dr hab. Krystian Roleder. Funkcję Sekretarza będzie pełnił doc. dr hab. Marek Lubelski. Skarbnikiem Stowarzyszenia została ponownie wybrana mgr Mirosława Frąckowiak.

Członkowie SPUŚ podczas zebrania przyjęli sprawozdanie Prezesa Zarządu w minionej kadencji oraz informacje Skarbnika SPUŚ o sprawach finansowych Stowarzyszenia. Dyskutowano również nad programem Stowarzyszenia i głównymi kierunkami jego działalności.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego lub pragnących przyłączyć się do grona jej członków zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.sp.us.edu.pl lub bezpośrednio: w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych i Studenckich (ul. Bankowa 12 p. 32 b, tel. 259 64 67; 359 12 50).

Jubileusz prof. Haliny Janaszek-Ivaničkovej

Jubileusz 45 lat pracy naukowej obchodzi Pani Profesor Halina Janaszek-Ivaničkova, były Kierownik Zakładu Literaturoznawstwa Zachodniosłowiańskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uroczyste spotkanie z Szanowną Jubilatką odbyło się w 16 grudnia w dawnej sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu. Jubileuszowym obchodom towarzyszyła promocja książki Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia, stanowiącej zbiór studiów ofiarowanych Pani Profesor Halinie Janaszek-Ivaničkovej. Uroczystość została uświetniona wystąpieniem Jubilatki oraz zaproszonych gości.

Minister Tomasz Goban-Klas gościem Uniwersytetu

17 grudnia gościem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach był prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Celem wizyty Pana Ministra była debata na temat szkolnictwa wyższego oraz sytuacji uczelni publicznych, zwłaszcza Uniwersytetu Śląskiego w kontekście decyzji Sejmu o nieprzyznaniu dotacji dla Wydziału Prawa i Administracji.

Prof. Tomasz Goban-Klas obejrzał aktualnie prowadzone w Uniwersytecie Śląskim inwestycje budowlane: powstający Wydział Prawa i Administracji w Katowicach, aulę Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu oraz Instytut Informatyki Wydziału Techniki w Sosnowcu, a na Wydziale Pedagogiki i Psychologii spotkał się z Rektorami i Dziekanami uczelni. Gość z Ministerstwa został też na Wieczorze Wigilijnym w Uniwersytecie.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier