Jubileusz Profesor Renardy Ocieczek

Sala Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Prof. Renarda Ocieczek
wypełniła się 29 listopada po brzegi wszystkimi, którzy pragnęli uczestniczyć w Uroczystości Jubileuszowej prof. dr hab. Renardy Ocieczek, obchodzącej czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Gospodarzem spotkania był Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Piotr Wilczek, wspomagany w prowadzeniu uroczystości przez dr Bożenę Mazurkową.

Sporo czasu zabrało Panu Dziekanowi powitanie zgromadzonych gości, czemu trudno się dziwić, skoro na sali zasiedli przedstawiciele władz naszej Uczelni, osoby reprezentujące władze lokalne, uczeni z wielu ośrodków akademickich w Polsce, Prezes oraz Dyrektor katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor i Redaktor Naczelna Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, dawni i obecni pracownicy Wydziału Filologicznego, krewni, przyjaciele i znajomi prof. Ocieczek, Jej uczniowie oraz współautorzy, dedykowanej Pani Profesor Jubileuszowej Księgi, której wręczenie stanowiło punkt kulminacyjny spotkania.

Rola przedstawienia Jubilatki przypadła w udziale prof. dr. hab. Ireneuszowi Opackiemu, Przewodniczącemu Rady Naukowej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, który wyraził towarzyszącą wielu obecnym na sali radość: Jak to dobrze, jak to zasłużenie, że jest Jubileusz, ale także zdziwienie, że to już Jubileusz!; prof. Opacki przypomniał zagłębiowski rodowód prof. Ocieczek oraz przebieg Jej pracy naukowej,

Prof. Anna Opacka
Prof. Anna Opacka
symbolicznie związany z "wzrastaniem" naszej Uczelni. Pani Profesor ukończyła bowiem studia polonistyczne i stawiała pierwsze kroki w pracy naukowo-dydaktycznej jeszcze w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, ale doktorat w 1968 roku obroniła już w Uniwersytecie Śląskim - u progu jego działalności. Obecnie Pani Profesor jest Kierownikiem Zakładu Literatury Baroku i Dawnej Książki w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, a na Jej dorobek składają się m. in. cztery autorskie książki, sześćdziesiąt rozpraw naukowych i artykułów oraz kilkanaście zredagowanych pod Jej kierownictwem prac zbiorowych. Podjęta przez Nią problematyka pozwoliła spenetrować, ukazać i wyznaczyć nowe obszary badawcze oraz wzbogacić studia nad literaturą staropolską o oryginalny zakres zagadnień, dla których prof. Ocieczek wprowadziła termin "literacka rama wydawnicza". Rezultaty poczynań naukowych, zogniskowanych wokół zespołu elementów piśmienniczych, dodawanych przez dawnych twórców do głównego tekstu dzieła - wprowadzających, obudowujących lub zamykających utwór - zapewniły Pani Profesor prestiżowe miejsce w badaniach nad dawną literaturą i książką oraz ukształtowały specyficzny profil śląskich studiów nad staropolszczyzną, widoczny również w efektach naukowych, skupionej wokół Niej "szkoły" badawczej.

Prof. Ocieczek, której osiągnięcia zostały bardzo wysoko ocenione przez najwybitniejszych uczonych w kraju, postrzegana jest także jako spokojny, odpowiedzialny i mądry Dobry Duch Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Podobne akcenty znalazły się w wystąpieniach następnych mówców:

Prof. Irena Bajerowa
Prof. Irena Bajerowa
Prorektora UŚ prof. dr hab. Wiesława Banysia oraz Dziekana Wydziału Filologicznego dr hab. Piotra Wilczka, którzy wskazali w Pani Profesor rzetelnego badacza, znakomitego dydaktyka, wychowawcę grona uczniów i wiernego sobie, wspaniałego, a przy tym niezwykle skromnego Człowieka. Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej prof. UŚ dr hab. Marian Kisiel odniósł się do - pełnego troski o los studentów - tego okresu działalności Pani Profesor, w którym pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego w latach stanu wojennego oraz do stylu Jej pracy na stanowisku wicedyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej. W imieniu grona uczniów i doktorantów Jubilatki wystąpiła dr Mariola Jarczykowa, opowiadając, w jaki sposób Pani Profesor odkryła dla nich, już na pierwszym roku studiów, literaturę staropolską, a potem otoczyła opieką i inspirowała do naukowych poczynań.

Wystąpienia okolicznościowe nie wyczerpały listy mówców. W dalszej części uroczystości o głos poprosiło wiele osób, reprezentujących instytucje, z którymi Jubilatka współpracowała lub współpracuje: prof. dr Zbigniew Bojarski (Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach), dr hab. Małgorzata Kita (Instytut Języka Polskiego UŚ), prof. dr hab. Anna Opacka (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ), prof. dr hab. Irena Socha (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ), mgr Wanda Dziadkiewicz (Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego), prof. dr hab. Jan Okoń (Uniwersytet Łódzki). Za nimi poszły spontaniczne wystąpienia Gości, należących do grona znajomych prof. Ocieczek lub Jej przyjaciół. Prof. dr hab. Irena Bajerowa ciepło wspominała swe spotkania z Jubilatką, a prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik przedstawił Ją jako Osobę pełną uroku, pogodną, spokojną i po staropolsku gościnną, która z rodzinnego domu w Ostrowach Górniczych uczyniła "czarnoleski" azyl, gdzie latem lubią się zjeżdżać Jej bliscy.

Charakterystykę Jubilatki wzbogacili nadawcy listów,

Okolicznościowy toast wygłosił prof. Włodzimierz Wójcik
Okolicznościowy toast wygłosił prof. Włodzimierz Wójcik
którzy w wyznaczonym dniu nie mogli stawić się osobiście na Uroczystości Jubileuszowej. Najpierw prof. dr hab. Aleksander Wilkoń przekazał gratulacje, jakie do Pani Profesor skierowali uczeni włoscy z Istituto Universitario Orientale di Napoli. Następnie dr Łucja Ginko odczytała list od Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego. Potem przyszła pora na gratulacje, wystosowane przez Wojewodę Śląskiego i Prezydenta Miasta Katowic. W dalszej kolejności prezentowano życzenia, niekiedy przybierające kunsztowną formę poezji wizualnej, nadesłane z różnych stron Polski przez uczonych z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Zarządzania w Tychach.

Wreszcie nastąpił oczekiwany przez wszystkich moment wręczenia

Istniało realne zagrożenie, że Jubilatka utonie w kwiatach.Jubileusz Profesor Renardy Ocieczek
Istniało realne zagrożenie,
że Jubilatka utonie w kwiatach.Jubileusz
Profesor Renardy Ocieczek
przez Redaktorów - prof. dr hab. Ireneusza Opackiego i dr Bożenę Mazurkową - Księgi Jubileuszowej, w której sześćdziesięciu trzech autorów z kraju i z zagranicy pomieściło swe prace ofiarowane Pani Profesor. Okazały edytorsko tom pt. Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, obejmujący 660 stron druku, imponujący bogactwem poruszonych w nim zagadnień, zawiera prace uczonych, będących autorytetami w swych dziedzinach, jak i młodych badaczy. Jubilatka nazwała dedykowaną sobie księgę najwspanialszym darem, a w Jej podziękowaniach znalazły się słowa podobne do tych, jakich używali autorzy staropolscy, gdy wyprawiali dzieła "w świat": Idź Książeczko między ludzi, ale najpierw pokłoń się wszystkim tym, którzy cię stworzyli i omijaj złośliwych Gryzosławów.

Pani Profesor długo jeszcze po zakończeniu oficjalnych uroczystości przyjmowała gratulacje od współpracowników, uczniów, przyjaciół, znajomych i bliskich. Morze kwiatów, w jakie zamienił się stół, przy którym Rada Wydziału Filologicznego odbywa swe posiedzenia, streszczało uznanie, podziw, szacunek, przywiązanie i sympatię, jaką nieodmiennie budzi Jej Osoba.

Bogatą oprawę Uroczystości Jubileuszowych zapewnili pozyskani przez Organizatorów Sponsorzy: ING Bank Śląski, Kredyt Bank, PKO BP, Citibank Handlowy, GBG, Amplico AIG Life, Oddział PAN w Katowicach, Fundacja Viribus Unitis, Fundacja Pallas Silesia, Dom Handlowy Nauki, Księgarnia Libella, Novotel Katowice Rondo, Duda Bis, Cukiernia "Krakowska", Nugat, Wosana.

Autorzy: Anna Sitkowa, Foto: Katarzyna Bytomska