Nowe książki - Listopad 2002

Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

HISTORIA. Średniowiecze polskie i powszechne. T. 2. Red. Idzi P a n i c, Jerzy S p e r k a, summ., Zsfg., 30 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Virtualités du littéraire. Mélanges offerts a Aleksander Abłamowicz. Red. Magdalena W a n d z i o c h, fot., bibliogr., 30 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Tadeusz A l e k s a n d r o w i c z: Kultura intelektualna rzymskich konsulów w schyłkowym okresie Republiki, bibliogr., aneksy, summ., res., 20 zł

PSYCHOLOGIA. "Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 5: Z zgadnień psychologii sądowej (Wybrane studia empiryczne). Red. Jan M. S t a n i k, bibliogr., rys., tab., schem., summ., Zsfg., 23 zł

NAUKI o ZIEMI: "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 25. Red. Tadeusz S z c z y p e k, bibliogr., rys., tab., summ., rez., 10 zł

C z a s o p i s m a

PEDAGOGIKA. "Chowanna". R. XLV (LVIII), T. 1 (18). Red. Ewa S y r e k, bibliogr., rys., tab., summ., 10 zł

ZAPOWIEDZI

BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA. Tom 5: Ewa M. T h o m p s o n: Witold Gombrowicz

HISTORIA. Janusz G r u c h a ł a: Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920-1938

FILOZOFIA. Między kantyzmem a neokantyzmem. Red. Andrzej J. N o r a s przy współudz. Dariusza K u b o k a

Józef B a ń k a: Zenon z Elei. Recentywizm w zwierciadle paradoksu strzały

LITERATUROZNAWSTWO. Piotr D z i e d z i c: At the Corner of Liberty and Main: John Gardner, Raymond Carver, and the Generation of '31

Katarzyna G a d o m s k a: La science-fiction comme merveilleux contemporain

BIOLOGIA. Piotr W ę g i e r e k: Relationship within Aphidomorpha on the basis of thorax norphology

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania