Kronika Uniwersytecka - Listopad 2002

XLV ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

W dniach 9-13 września odbył się w Krakowie doroczny XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Forum Młodych tego Zjazdu uczestniczyło 14. studentów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Śląskiego, stanowiąc najliczniejsza grupę. Przedstawili wyniki swoich badań na 6. posterach i wygłaszając jeden komunikat. Swoim uczestnictwem zaszczycili forum Młodych znani Profesorowie m.in. Prof. Adam Bielański, Prof. Mieczysław Mąkosza czy ks. Adam Boniecki.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego, skupieni przy Kole Naukowym Modych Chemików prowadzonym przez dr Jana Habdasa, już po raz kolejny godnie reprezentowali swą macierzystą uczelnię. Należy tu bowiem przypomnieć, że zaangażowanie i naukowe przygotowanie naszych studentów zostały wiosną 2002 r. dostrzeżone przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Efektem tego uznania było pismo gratulacyjne wystosowane przez Pana Macieja Łukasza Goniewicza, Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, do Władz Uniwersytetu Śląskiego.

STYPENDIA POLITYKI

Przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego mgr Grzegorz Olszański (związany z Zakładem Teorii Literatury Wydziału Filologicznego) znalazł się wśród 21. dobrze zapowiadających się naukowców, nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu "Polityki" na stypendium dla młodych uczonych: Zostańcie z nami 2002, którego wyniki opublikowano w najnowszym numerze tygodnika. Każdy z laureatów otrzyma 20 października portfel z zawartością 25 tys. zł na zachętę, by "zostać z nami" - na polskich uczelniach... Gratulujemy!

PRZYRODA MYSŁOWIC

Prof. dr hab. Andrzej Czylok, dr Bogdan Gądek i dr Andrzej Tyc, pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, są autorami książki zatytułowanej Przyroda Mysłowic. Przewodnik przyrodniczy po mieście Mysłowice. Książka została wydana przez Wydawnictwo Urzędu Miasta Mysłowice jako pierwszy owoc porozumienia o współpracy miasta Mysłowice i Uniwersytetu Śląskiego zawartego w dniu 18.05.2000 r.

W wyniku owego porozumienia pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi UŚ przeprowadzili badania przyrodnicze oraz dokonali dokumentacji fotograficznej i kartograficznej najcenniejszych walorów przyrodniczych miasta. Przyroda Mysłowic została wydana na zlecenie Zarządu Miasta Mysłowic ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska przy współpracy m.in. Tomasza Papaja (Wiceprezydenta Miasta Mysłowice) i prof. Andrzeja T. Jankowskiego z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

REWELACJA Z MENIS!

Już w pierwszej turze został wyrównany ubiegłoroczny rekord: Uniwersytet Śląski ma 34 studentów - stypendystów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu!

Po raz trzeci zdobywcami stypendiów zostali państwo Anna Bańczyk i Robert Pyka z Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz matematycy pp. Barbara Bromboszcz i Radosław Wieczorek. Dwukrotnymi triumfatorami są pp. Dagmara Frączek, Natalia Galica, Wojciech Hanuszkiewicz, Betina Szkudlarek i Radosław Wróbel (Wydział Nauk Społecznych); Alina Mitek, Monika Pieszczek i Anna Wieczorek (MISH); Patrycja Lesińska (Wydział Filologiczny) oraz Maciej Bernasiewicz (Wydział Pedagogiki i Psychologii).

Pozostali laureaci to pp. Wanda Bryndas, Katarzyna Czornik, Monika Dolińska, Michał Kaczmarczyk, Marcin Łazarz, Anna Orlikowska, Ewelina Szewczyk, Patrycja Szewczyk i Grzegorz Wiśniewski (WNS); Gabriela Chaberska, Hanna Gawonicz, Mariusz Jankowski, Katarzyna Kulik, Patrycja Szostok (MISH); Włodzimierz Fechner, Alicja Joniec, Paweł Maślankiewicz (WMFiCH) oraz Magdalena Jaworska, Katarzyna Wójcik i Zuzanna Ziaja (W. Fil.).

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i ich opiekunom naukowym.

EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

Ukazała się najnowsza książka autorstwa prof. dr hab. Stanisława Juszczyka zatytułowana Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z bardzo aktualnym tematem nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych. Dzięki edukacji na odległość można uczestniczyć w procesie nauczania niezależnie od położenia geograficznego. Autor we wprowadzeniu kieruje swą książkę "(...) do tych wszystkich osób, które zamierzają wspierać, organizować i uczestniczyć w edukacji na odległość na poziomie kształcenia wyższego w Polsce. Zatem kierowana jest do nauczycieli akademickich oraz studentów wszystkich kierunków studiów i specjalności zarówno przyrodniczych, humanistycznych, jak i technicznych wszystkich uczelni wyższych w Polsce (...)".

Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownika Zakładu Pedagogiki Medialnej w Instytucie Pedagogiki oraz kierownika podyplomowych studiów kwalifikacyjnych Nauczanie Informatyki w Szkole.

TYDZIEŃ POLSKI W EDMONTON

Uniwersytet Śląski oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej reprezentuje od poniedziałku 23 września w Edmonton dr Jolanta Tambor. Dzięki wysiłkom dr. Wacława Osadnika (wykładowcy na studiach polskich kanadyjskiego University of Alberta) oraz Małgorzaty Możdżeńskiej (Prezydent Polskiej Społeczności Edmonton) już po raz czwarty odbywają się za oceanem obchody Tygodnia Polskiego, pełnego różnorodnych rozrywek kulturalnych: wykładów, wernisaży sztuki, spotkań z polską książką, poezją, filmem, muzyką. Doroczne święto Polski potrwa w Edmonton jeszcze do 28 września.

PRELUDIUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek wziął udział w Regionalnej Konferencji: Możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego z funduszy europejskich, która odbyła się w środę 25 września w Audytorium Banku Śląskiego w Katowicach. Konferencja związana jest z realizacją projektu PRELUDE: Wspieranie Lokalnego i Regionalnego Rozwoju Gospodarki Cyfrowej w Europie (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy), którego zasady przybliży uczestnikom spotkania Anna Słupina z Wydziału Funduszy Europejskich.

W trakcie spotkania Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht zaprezentował dotychczasowe działania oraz możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim, wytyczne dokumentów europejskich w tym zakresie przybliżył zebranym Krzysztof Głomb (Stowarzyszenie Miasta w Internecie). Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Elżbieta Bieńkowska opisała możliwości finansowania działań w zakresie społeczeństwa informacyjnego z funduszy strukturalnych, a Szósty Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologii Unii Europejskiej przedstawił Andrzej Siemaszko - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego. Rektor Uniwersytetu Śląskiego wystąpi z prezentacją Regionalnego Projektu Zdalnej Edukacji.

100 NAJMĄDRZEJSZYCH

Sylwetki 100 najmądrzejszych osób, mieszkających w województwie śląskim lub z nim blisko związanych, opublikował w specjalnym dodatku z dnia 26 września "Dziennik Zachodni". Drugie miejsce w tym niecodziennym rankingu zajął prof. dr hab. Tadeusz Sławek - w ciągu minionych sześciu lat sprawujący funkcję Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Palmę pierwszeństwa dzierży prof. Kornel Gibiński - internista, gastroenterolog, twórca polskiej szkoły internistycznej.

Długa lista osób szanowanych za wiedzę, talenty, uczciwość, pracowitość i ofiarność w pomaganiu innym powstała we współpracy z czytelnikami "Dziennika", a decydujący głos w wyborze należał do Kapituły, skupiającej naukowców reprezentujących różne uczelnie i środowiska, w tym szacownym gronie zasiadali m.in.: prof. Jan Malicki (Dyrektor Biblioteki Śląskiej, Kierownik Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu) oraz prof. Wojciech Świątkiewicz (Prorektor UŚ ds. Kształcenia, Kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy).

Kapituła uznała, że podstawową miarą mądrości jest wiedza, niekoniecznie potwierdzona dyplomem czy tytułem naukowym. Wśród ważnych stymulantów oceny (czyli pozytywnych wartości) znalazły się: uczciwość, bezinteresowność, działalność na rzecz innych. Minusowe punkty (dystymulanty) przyznawano np. za komercjalizację własnych działań.

(D.Z. 100 najmądrzejszych)

Wśród wyróżnionych znaleźli się także: prof. Irena Bajerowa, prof. Józef Bańka, prof. Ewa Chojecka, prof. Dionizjusz Czubala, prof. Czesław Głombik, prof. Oktawia Górniok, prof. Marian Kisiel, prof. Irena Lipowicz, prof. Ryszard Małajny, prof. Anna Opacka, prof. Ireneusz Opacki, prof. Idzi Panic, prof. Maksymilian Pazdan, prof. Edward Polański, prof. Katarzyna Popiołek, prof. Zofia Ratajczak, prof. Marek Szczepański, prof. Grażyna Szewczyk i prof. Jacek Wódz.

Podziwiamy i gratulujemy!

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA

Komisja Badania Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego byli organizatorami III ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Problemy kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski i Europy, która odbyła się w dniach 26-27 września. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu dyscyplin akademickich: geografowie, architekci, urbaniści, etnolodzy, biolodzy, archeolodzy, kulturoznawcy, zajmujący się krajobrazem kulturowym. Corocznie w spotkaniu biorą ponadto udział przedstawiciele władz samorządów terytorialnych i wiodących instytucji gospodarczych z naszego regionu.

Górny Śląsk stanowi dla opracowań krajobrazowych niezwykle cenny poligon badawczy. Obszar ten można uznać za modelowy w skali Polski i Europy w zakresie monitorowania skutków stopniowej antropogenizowania przestrzeni oraz w zakresie inicjowania procesów rewitalizacyjnych. W sferze kulturowej natomiast, tutejsze krajobrazy cywilizacyjne wymagają bardzo rozsądnej waloryzacji przewidywanych wobec nich form ochrony jako zabytków dziedzictwa narodowego. Wymaga to podjęcia żmudnych studiów nad wartościami zespołów krajobrazowych naszego regionu.

Do dyskusji nad zagadnieniami ewolucji krajobrazów kulturowych zaproszono przedstawicieli wielu dyscyplin z różnych ośrodków akademickich oraz przedstawicieli władz samorządowych szczebla wojewódzkiego i miejskiego. Celem organizatorów było zainteresowanie osób zajmujących się zagadnieniami krajobrazu, problemami krajobrazów kulturowych regionu górnośląskiego na tle innych regionów Polski.

Cyklicznej konferencji towarzyszy zawsze publikacja materiałów w formie recenzowanej monografii, będącej zwiastunem nowego, lecz osadzonego na wzorcach antropogeografii, kierunku badawczego, którego przedmiotem i inspiracją zarazem jest m.in. krajobraz kulturowy. Dzisiaj można już mówić nie tylko o określonych kierunkach, którym hołdują poszczególne dyscypliny, ale nawet szkołach badania krajobrazu. Przyjmując za kryterium podstawowy aspekt badawczy można je uszeregować następująco:

  • kierunek strukturalno-dynamiczny i funkcjonalny oraz systemowy (interakcyjny), typowy dla kompleksowej geografii fizycznej, ekologii krajobrazu, geochemii i geofizyki krajobrazu
  • kierunek fizjonomiczny, artystyczno-estetyczny, charakterystyczny m.in. dla architektury krajobrazu, socjologii, psychologii, literatury i sztuki,
  • kierunek przyrodniczo-kulturowy, historyczno-genetyczny, interdyscyplinarny, który przyjmują m.in.: geografia humanistyczna, geografia regionalna, etnologia.

Dwa pierwsze nurty badawcze ustawione są skrajnie na osi metodologicznej, od analiz systemowych z użyciem metod matematyczno-ilościowych, po analizy jakości środowiska oparte na percepcji krajobrazu. Obydwa kierunki posiadają bardzo bogaty dorobek naukowy, dotyczący zarówno sfery metodologicznej, (próba ujednolicenia pojęć i definicji), jak i poświęcony konkretnym wynikom badań nad wybranym fragmentem przestrzeni. Dorobek ten jest upowszechniany w licznych publikacjach. W prezentacjach tych przedstawiciele obu kierunków deklarują potrzebę dowiązania swoich wyników badań do szerszego tła kulturowego - na przykład w ekologii krajobrazu, bądź przyrodniczego - w przypadku architektury krajobrazu.

Taką rolę, w opinii organizatorów i uczestników konferencji, powinien spełniać trzeci nurt badawczy, którego rolą byłoby nawiązanie dialogu miedzy wymienionymi dyscyplinami, tak, aby w przyszłości mogło dojść do budowania bardziej całościowych syntez krajobrazowych.

Pierwszym krokiem do takiego porozumienia powinno być rozpoznanie współpracy przedstawicieli geografii i dziedzin pokrewnych. W tym celu właśnie zainicjowano pierwsze spotkanie (8.06.2000, Sosnowiec), zorganizowane przez Wydział Nauk o Ziemi oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zatytułowane: Współczesne kierunki i metody badań krajobrazu kulturowego. Seminarium pozwoliło na rozeznanie zakresu badań, prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich oraz ustalić krąg zainteresowanych współpracą dyscyplin. Chcąc utrzymać tradycję spotkań, 16.11.2001 roku zorganizowano II Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium: Krajobraz kulturowy - jedność w różnorodności.

W imieniu organizatorów konferencji składamy podziękowania za wydatkowanie na organizację spotkania środków finansowych dla: Władz Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przychylność powyższych Osób i Instytucji wobec projektu pozwoliła na jego realizację.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI DOBRZE ZARZĄDZANY

Według danych "Rzeczpospoliej", opublikowanych 3 października w artykule poświęconym rentowności państwowych i prywatnych uczelni wyższych: Akademickie skarbnice, Uniwersytet Śląski zalicza się do jednych z najbardziej zyskownych uczelni państwowych w Polsce. Przy przychodach wynoszących w zeszłym roku 202,1 mln zł (to piąta lokata wśród wszystkich państwowych szkół wyższych) - wynik finansowy naszej uczelni netto wyniósł 10,4 mln (wśród uniwersytetów wyprzedza nas tylko Warszawski).

O POGŁĘBIONE STUDIA REGIONALNE

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego był organizatorem wykładu mgra Szczepana Świątka (z Archiwum Państwowego w Krakowie), zatytułowanego: O pogłębione studia regionalne. Uwagi historyka-archiwisty. Wykład odbył się 8 października w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

CZŁOWIEK MAGNES MARCINA WRONY ZNOW NAGRODZONY

Film krótkometrażowy "Człowiek magnes" Marcina Wrony zdobył kolejną prestiżową nagrodę - na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Unimovie w Pescarze we Włoszech. Obraz Wrony został nagrodzony w kategorii Best International Work (najlepszy film międzynarodowy). W tym miesiącu film zdobył nagrodę dla najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Aubagne we Francji.

Zrealizowany latem 2001 roku "Człowiek magnes" powstał jako etiuda absolutoryjna na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historia zainspirowana jest faktami z dzieciństwa reżysera, którego ojciec odkrył w sobie tajemnicze siły pozwalające leczyć ludzi. Ojciec - znany bioenergoterapeuta, magnetyzer i kręgarz - misyjnie traktował swoje posłannictwo, zaniedbując życie rodzinne i syna. Film miał być początkowo dokumentem. Reżyser obawiał się jednak zbyt dogłębnej wiwisekcji. Zdecydował się więc na film fabularny, co pozwoliło mu nie urazić uczuć bliskich i zachować artystyczną wolność.

Obraz jest filmowym kolażem. Są w nim fragmenty animowane, zdjęcia z rodzinnego albumu i archiwalia z telewizji. Niemal każda scena zrealizowana jest w innej konwencji i estetyce.

W "Człowieku magnesie" zagrali: Zdzisław Wardejn - Ojciec, Ewa Kasprzyk - Matka, Krzysztof Ogłoza i Andrzej Basiukiewicz.

Film zdobył już nagrody na festiwalach w Łodzi, Nowym Jorku i Monachium. Obraz był pokazywany na 18. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w ramach cyklu Etiudy Studentów szkoły filmowej w Katowicach. Marcin Wrona był także jednym z jurorów odbywającego się po raz pierwszy w ramach Warszawskiego Festiwalu konkursu Nowe Filmy - Nowi Reżyserzy.

[PAP]

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU Z AZS

Sekcja Narciarska i Snowboardowa Akademickiego Związku Sportowego zaprasza w czwartki (w godz. 17.00-18.30) na suchą zaprawę poprzedzającą planowane na grudniowe soboty wyjazdy w Beskidy. W ofercie Sekcji znajdują się również kursy na demonstratora, pomocnika i instruktora narciarstwa oraz wyjazd na obóz sylwestrowy do Slonej Vody na Słowacji.

Warto spróbować swoich sił także w zawodach o mistrzostwo Uniwersytetu, mistrzostwach Śląska szkół wyższych i mistrzostwach Polski uniwersytetów. Wszelkich informacji na temat wyjazdów i zawodów udziela w czwartki w godzinach 8.00-18.30 trener mgr Wiesław Majcher (Studium WF i Sportu ul. Bankowa 12 p. 109 tel. 359 18 40, 35916 45).

Sekcja zaprasza również wszystkich studentów studiów dziennych i zaocznych zainteresowanych tenisem ziemnym na korty przy AWF w Katowicach ul. Mikołowska 72. Korty czynne są w środy w godzinach 13.00-14.30. Zapisy przyjmuje mgr Wiesław Majcher w poniedziałki i czwartki.

E-MAIL DO REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu służbowego konta e-mailowego JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego: rektor@us.edu.pl Właśnie na ten adres sugerujemy kierować korespondencję, która powinna trafić szybko i prosto na rektorskie biurko.

IX EDYCJA NAGRODY "LUX EX SILESIA"

8 października odbyła się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach uroczysta Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego. Wzięły w niej udział władze oraz przedstawiciele wszystkich wyższych śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Ekonomicznej, Śląskiej Akademii Medycznej, Politechniki Śląskiej, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej oraz uczelni niepublicznych.

Szczególnego znaczenia tej uroczystości dla naszej Uczelni nadaje fakt, że w czasie jej trwania wręczona została Profesorowi Tadeuszowi Sławkowi, byłemu Rektorowi UŚ nagroda "Lux ex Silesia", ufundowana przez Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia.

Nagroda "Lux ex Silesia" wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym dla dziedzictwa naukowego i duchowego Regionu Śląskiego. Dotychczas uhonorowano osiem osób, wśród których znajdują się m.in. prof. Irena Bajerowa, prof. August Chełkowski, prof. Jerzy Zieliński, prof. Kornel Gibiński, abp. Alfons Nossol i Wojciech Kilar.

Inauguracyjną liturgię uświetniło wykonanie przez Chór Politechniki Śląskiej "Mszy" autorstwa Romualda Twardowskiego.

KONWERSATORIUM PTF: TECHNOLOGIE JĄDROWE

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański (Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) wygłosi wykład pt.: Technologie jądrowe: korzyści i zagrożenia. Konwersatorium odbędzie się w środę 9 października w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4, początek o godz. 14.00

Technologie jądrowe: korzyści i zagrożenia
(pełne streszczenie Autora)

Energetyka jądrowa - to obecnie 438 reaktorów energetycznych, o całkowitej mocy 355,3 tys. MW, co jest równe 16% światowej elektroenergetyki. Rekordzistami są: Stany Zjednoczone (104 reaktory), Francja (59 reaktorów), Japonia (53 reaktory) Wielka Brytania (35 reaktorów). Obecnie buduje się ponad 30 nowych reaktorów, prawie wyłącznie w krajach dalekiego wschodu. Ponadto w świecie pracuje ponad 500 innych reaktorów, stosowanych w badaniach naukowych, do produkcji izotopów promieniotwórczych i do napędu. Inne urządzenia jądrowe - to akceleratory cząstek, od olbrzymich urządzeń, jak kołowy akcelerator w CERN koło Genewy (obwód tunelu 28 km) czy liniowy w Stanford w Kalifornii (o długości ponad 3 km), do tysięcy przyspieszaczy elektronów stosowanych w przemyśle i w medycynie. Zastosowania przemysłowe - to przede wszystkim rozwijające się techniki radiacyjnego przetwarzania materiałów, sterylizacji sprzętu medycznego i higienizacji żywności, natomiast medyczne - to głównie radioterapia zwalczająca nowotwory. Medycyna jest również głównym odbiorcą izotopów promieniotwórczych. Korzyści ze stosowania metod jądrowych, te wymierne - wyliczane jako dochód uzyskiwany przez producentów, wzrost wartości wyrobów itp., jak również niewymierne - ratowanie życia, ochrona środowiska, nie budzą wątpliwości. Korzyści te powodują powstawanie coraz to nowych rozwiązań technicznych i ich zastosowań. A zagrożenia? Ludzie boją się promieniowania, boją się terroryzmu jądrowego, rozszerzenia liczby państw dysponujących bronią jądrową, "brudnych" bomb, awarii reaktorów i innych źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych. Na ile te zagrożenia są realne, czy potrafimy sobie z nimi radzić, czy nie spowodują odrzucenia niektórych przynajmniej technologii jądrowych, czy ruchy antyjądrowe mają rzeczywiste podstawy, czy są jedynie akcjami manipulowanymi przez producentów ropy i gazu? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te pytania.

Prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański

ABSOLWENT 2002

Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 24 października w Auli Wydziału Nauk Społecznych. To akt uhonorowania przedstawicieli najlepszych absolwentów naszego Uniwersytetu, podkreślenia szczególnego uznania dla ich trudu, talentów i osiągnięć. Organizowana już po raz drugi przez Biuro Promocji i Karier, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego i Dział Nauczania uroczystość pożegnania absolwentów jest niewątpliwie wspólnym świętem nauczycieli akademickich i wychowanków naszej Uczelni. Wierzymy, że okazja ta stanie się także początkiem dalszej współpracy jej wychowanków z macierzystym Uniwersytetem. Obszerna relacja z przebiegu uroczystości w następnym numerze Gazety.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania