Finansowa pomoc Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W kwietniu 1999 roku, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do Zakładu Chemii Technologii Środowiska zakupiony został chromatograf gazowy z detektorem masowym i płomieniowym (GCMS). Przyrząd zakupiony został dla celów dydaktycznych. W ramach procesu dydaktycznego, wykonywania prac dyplomowych oraz przygotowania rozpraw doktorskich prowadzone są badania jakościowe i ilościowe mieszanin związków chemicznych ekstrahowanych z próbek środowiskowych. Badania te prowadzone są przez studentów i doktorantów między innymi do oznaczania stopnia zanieczyszczenia środowiska związkami chemicznymi uznawanymi za rakotwórcze (np. polichlorowane bifenyle oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) i przemian tych zanieczyszczeń w środowisku. Badania te powinny umożliwić opracowanie mapy zanieczyszczenia środowiska w regionach wybranych zakładów chemicznych na Śląsku oraz zbadanie szybkości rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń i ich przenikania do środowiska. Prowadzone są również badania chromatograficzne oznaczania składu produktów termodestrukcji, hydrolizy, alkoholizy i aminolizy odpadów tworzyw polimerowych. GCMS wykorzystywany jest również do prowadzenia zajęć dydaktycznych (laboratoriów) dla studentów III i IV roku studiów.

Poważna awaria przyrządu w grudniu 2001 roku postawiła pod znakiem zapytania kontynuację mocno zaawansowanych już badań i prawidłowe prowadzenie procesu dydaktycznego. Koszt naprawy (ponad 16 tysięcy złotych) znacznie przekraczał możliwości sfinansowania jej ze środków Zakładu Chemii i Technologii Środowiska. Z pomocą przyszła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która w ramach prowadzonego programu subwencji interwencyjnych wspomogła zakład kwotą 10 tysięcy złotych. Wsparcie to umożliwiło dokończenie naprawy aparatu.

Tą drogą chcemy podziękować Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i pokazać innym, że można na Jej pomoc liczyć.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania