NOWE KSIĄŻKI

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Prace naukowe

POLITOLOGIA. Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski. Red. Janusz S z t u m s k i, bibliogr., rys., tab., summ., rez., 20 zł

Marian M i t r ę g a: Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego, bibliogr., tab., rez., summ., 24 zł

PRAWO. Przez tysiąclecia: państwo - prawo - jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń, 1720 września 2000 roku.T. 12. Red. Adam L i t y ń s k i, Marian M i k o ł a j czy k, 28 zł

Marek Z d e b e l: Sanacja przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia finansowoprawne, bibliogr., Zsfg., res., 42 zł

Skrypt

FIZYKA. Maria P a ń k ó w. Wstęp do ćwiczeń z astronomicznych podstaw geografii (Wyd. III poprawione), bibliogr., rys., tab., 27 zł

Czasopismo

PSYCHOLOGIA. "Chowanna" R. XLV (LVI), T. 1 (16) (półrocznik). Red. Z o f i a R a ta j c z a k, bibliogr., rys., tab., summ., 8 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Dyplomacja polityka prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Idzi Panic

Jerzy S p e r k a: Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu wpóźnośredniowiecznej Polsce

ETNOLOGIA. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 5: Miejsca znaczące iwartości symboliczne. Red. Irena B u kow s k a -F l o r e ń s k a

JĘZYKOZNAWSTWO. Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni. Red. Piotr C z e r w i ń s k i przy współudz. Małgorzaty B o r e k

Joanna S o b c z y k o w a: Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka

PEDAGOGIKA. Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego

BIOLOGIA. Manual on General Genetics and Basic Methods in Plant Biotechnology. Red. Iwona S z a r e j k o

NAUKI O ZIEMI. Studia nad regionem śląskim. Red. Alicja S z a j n o w s k a - W y s o c k a

Peter W a l s h: The Palaeogeography of the southern half of the British Isles and adjacent Continental Shelf at the Palaeogene/Neogene (g/n) boundary and its subsequent modification: a reconsideration