Promocja prof. Nullo Minisiego

Uroczystość nadania doktoratu honorowego naszej uczelni profesorowi Nullo Minissiemu odbyła się 11 maja i niewątpliwie wpisana się w ciąg wydarzeń uświetniających obchody 25-lecia powstania UŚ.

W auli im. profesora Kazimierza Lepszego zgromadziło się grono pracowników naukowych uniwersytetu, zwłaszcza Wydziału Filologicznego, którego Rada wnioskowała o przyznanie włoskiemu uczonemu tego wyróżnienia. Przybyli również przedstawiciele wyższych uczelni z Opola, Ostrawy oraz władz śląskich miast i wojewody katowickiego.

Sylwetkę prof. Minissiego przedstawiliśmy w poprzednim numerze GU. W trakcie uroczystości promocji laudację wygłosił promotor doktoratu prof. Aleksander Wilkoń. Powołał się w niej na zgodne w najwyższym uznaniu dla naukowej osobowości i dorobku prof. Minissiego recenzje prof. prof. Ireneusza Opackiego z UŚ, Kazimierza Polańskiego z UJ i Janusza Pelca z UW. W zakończeniu laudacji profesor Wilkoń wyraził radość, iż swym wyróżnieniem wpisuje się Profesor, jak niegdyś polscy humaniści we Włoszech, w societas naszej uczelni.

Łaciński tekst dyplomu doktorskiego odczytał dziekan, prof. Tadeusz Miczka, po czym aktu promocji dokonał rektor prof. Maksymilian Pazdan.

Dziękując, Doktorant powiedział, iż przyznanie mu tytułu jest widocznym znakiem uznania związków między naszymi uczelniami. Wyraził również przekonanie, że różne o rodzaju sprzeczności pojawiające się obecnie w procesie jednoczenia Europy nie mogą znaleźć rozwiązania wyłącznie na drodze ekonomicznej, wybranej przez Wspólnotę Europejską, ale poprzez pewną rewolucję kulturalną odnawiającą tradycje przeszłości w duchu nowej świadomości społecznej , moralnej i politycznej. Jedność europejska nie może się więc odnosić wyłącznie do "kwestii rynkowej". Polityka, zdaniem profesora Minissiego jest kwestią kultury.

Tematem swego wykładu neapolitański uczony uczynił tworzenie się słowa i pojęcia "towarzysz". Profesor szuka jego korzeni w porównaniu ze strukturami istniejącymi w języku tureckim. Sięga również do słownictwa handlowego, a w szczególności do budowy słowa "towar" używanego przez kupców plemion nomadów. W rezultacie jednak, jak się okazuje, struktura słowotwórcza wyrazu "towarzysz" jest neologizmem powstałym z elementów tureckich, lecz "w sposób nie odpowiadający w pełni tureckiemu poczuciu językowemu". Ukształtowanie się znaczenia formy "towarzysz" wg profesora Minissiego nie jest jasne.

Dziękując Doktorantowi za wykład rektor Pazdan żartobliwie zauważył, że swym wykładem prof. Minissi przyczynił się do przywrócenia słowu "towarzysz" właściwego, zapomnianego po części znaczenia - "przyjaciel". Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił chór "Harmonia" z filii US w Cieszynie. Odśpiewał on tradycyjnie Gaude Mater Polonia, a także pieśń Antona Brucknera "Ave Maria" oraz utwór Mikołaja Zieleńskiego "Benedicimus Deum Coeli".