Młodzi z partii politycznych: jaka Polska

Demokracja czy wspólnota wilków?

31 marca Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego zorganizowało spotkanie młodzieżówek partyjnych z terenu województwa katowickiego. Młodzi politycy uczestniczący w dyskusji pod hasłem "Model ustrojowy państwa" to gównie studenci i absolwenci naszej uczelni. Mimo stosunkowo młodego wieku często zajmują w swych partiach odpowiedzialne stanowiska. Jak dowiedzieliśmy się, Koła Młodych (najczęstsze struktury partyjne grupujące młodych) skupiają ludzi w przedziale wieku 18-30 lat.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie: Nurtu Lewicy Rewolucyjnej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Partii Robotniczej, Ruchu Trzeciej Rzeczpospolitej, Unii Demokratycznej, Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego, Porozumienia Centrum oraz...Wspólnoty Szarych Wilków.

Jedyny nie-student, uczeń maturalnej klasy czechowickiego liceum, Dariusz Zalega to reprezentant Nurtu Lewicy Rewolucyjnej. - Partie polityczne powinny oprzeć się na robotnikach i ubogich warstwach ludności. Popieramy demokrację rozumiana jako mechanizm kontroli. Odcinamy się od stalinowskiego planowania polegającego na marnotrawstwie sił.

Zdaniem NLR, Polska znajduje się obecnie w okresie rewolucyjnym. Darek uważa, że niezbędne jest tworzenie... rad - jako struktur obronnych. Powinny one jednoczyć wszystkich obywateli i działać ponad konkretnym podziałem politycznym.

Ireneusz Korczyński, student Wydziału Prawa i Administracji UJ, działacz Unii Demokratycznej jest, oczywiście, odmiennego zdania: - Polska powinna być demokratycznym państwem prawa. Opowiadamy się za idei trójpodziału władzy z uwzględnieniem mechanizmu kontroli i suwerennością narodu. Wartością nadrzędną przyszłej konstytucji powinna być zasada wolności jednostki, własności oraz bezpieczeństwa (także socjalnego). Opowiadamy się za wolnością słowa, jesteśmy przeciwni cenzurze prasowej i religijnej. Chcemy światopoglądowej neutralności państwa.

Koalicyjny sojusznik UD - Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe - jest zdecydowanie przeciwny światopoglądowej neutralności państwa. - W tej konstytucji powinna zostać wypracowana zasada prymatu prawa naturalnego nad pozytywnym. Prawo do życia każdego człowieka od momentu poczęcia winno być gwarantowane tak samo jak np. własność prywatna. Własność wynika z naturalnego prawa do posiadania. "Katolicyzm nie stanowi dodatku do Polskości, lecz jest jego istota" - powiedział kiedyś Roman Dmowski. Od dawna Kościół stanowił ostoję przeciwko zakusom socjalistów narodowych, czy komunistów. Właśnie dlatego jesteśmy przeciwni światopoglądowej neutralności państwa - stwierdził Piotr Spyra z ZChN-u (absolwent US).

Paweł Bednarek (student socjologii UŚ) z Porozumienia Centrum zwrócił uwagę na problem, który zasygnalizował przedstawiciel ZChN: unitarny charakter państwa. - Jesteśmy przeciw tworzeniu regionów samorządowych, dążących do złamania unitarnego charakteru państwa, znacznie korzystniejsze jest dla kraju stworzenie powiatów samorządowych. Budowa normalnego systemu konstytucyjnego państwa musi być poprzedzona dekomunizacją. Jest karygodne, by oskarżenia padajace publicznie nie znajdowały żadnej odpowiedzi. PC zdecydowanie opowiada się za gospodarką rynkową.

Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej za pośrednictwem Janusza Madeja (absolwent politologii US), skrytykował obecną rzeczywistość. Unię Demokratyczna oraz Kongres Liberalno-Demokratyczny uważamy za lewicę, mimo że same się tak nie określają. Posługiwanie się szyldem RP - orłem w koronie w obecnej sytuacji uważam za skandaliczne. Wyznacznikiem naszych działań jest zbudowanie państwa w pełni suwerennego. Warunkiem wstępnym: dekomunizacja i oczywiście lustracja.

Wspólnota Szarych Wilków tak zdecydowanie odbiegała od reszty, że stała się wręcz "gwiazdą wieczoru". Z tym tylko, że idee głoszone przez nią przypominają coś, co w żadnym przypadku nie może być dobrze kojarzone tj. zmodyfikowany system kastowy. Jak stwierdził jej lider Bogdan Kozieł (absolwent UŚ), nie jest to partia, lecz "skromny ruch kulturowy" nie zabiegający o poklask tłumów. Zdecydowanie negatywnie odnosimy się do obecnego systemu społeczno-politycznego. Wynika to z naszego przywiązania do tradycji leżącej u źródeł wszelkich zdrowych społeczeństw. Tradycja wyraża się tym co obecnie budzi grozę w oczach tłumów - systemie kastowym. Wraz z postępującym upadkiem ludzkości władza zsuwa się w ręce kast coraz niższych a obecnie znalazła się w rękach ludzi spoza kast czystych. Na szczęście prawo cyklicznego rozwoju dziejów mówi, że po najciemniejszym okresie wieku ciemnego nastąpi koniec cyklu. Nastąpi nowy wiek ludzkości. Radość rośnie w naszych sercach, gdy obserwujemy co dzieje się wokół. Mamy do czynienia obecnie z pełnia rządów pariasów. Oglądając korupcję, afery, prostytucję demokratyczna, stopień świadomości społecznej jesteśmy zadowoleni, gdyż zbliża się kres tego wszystkiego.

Wspólnota Szarych Wilków i Nurt Lewicy Rewolucyjnej zgodziły się z jednym: władza powinna przejść w ręce najuboższych warstw...

Była to pierwsza dyskusja z cyklu spotkań młodych polityków, odbywających ,się na WNS, organizowanych przez NZS US. Po latach marazmu wydaje się, że została przełamana bierność studencka. Sam NZS, który dotychczas praktycznie był bliski upadku dziś łapie oddech. Czy jest to tylko jednorazowy zryw - pokaże czas i... następny numer "Gazety Uniwersyteckiej"...