Ciężkie czasy dla palaczy!

Zarządzenie Nr 10/93

z dnia 25 marca 1993 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zakazu palenia tytoniu w obiektach Uniwersytetu Śląskiego.

Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 65, poz.385), w celu zmniejszenia szkodliwego oddziaływania palenia tytoniu, zarządza się co następuje:

§1 - Wprowadza się zakaz palenia tytoniu we wszystkich budynkach i obiektach Uniwersytetu Śląskiego, z wyjątkiem pomieszczeń do tego celu wydzielonych.

§2 - Kierowników administracyjnych obiektów Uniwersytetu zobowiązuje się do:

1. wydzielenia pomieszczeń lub części pomieszczeń (np. części korytarza) przeznaczonych na palarnię,

2. umieszczania w obiektach widocznych informacji o zakazie palenia tytoniu jak też informacji o pomieszczeniach, w których można palić,

3. spowodowania umieszczenia w bufetach, w których prowadzi się sprzedaż wyrobów tytoniowych plakatów o treści uświadamiającej szkodliwość palenia tytoniu.

§3 - W domach studenckich i hotelach asystenckich wprowadza się zasadę, że w pokojach mieszkalnych wolno palić tytoń wówczas, gdy wszyscy mieszkający w danym pokoju wyrażą na to zgodę.

§4 - Do przeprowadzania kontroli przestrzegani postanowień niniejszego zarządzenia zobowiązuje się Inspektorat BHP i OP.

§5 - W zakresie uregulowanym w niniejszym zarządzeniu tracą moc dotychczasowe postanowienia. §6 - Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Autorzy: Redakcja