Kolejna nowa struktura dydaktyczna w UŚ

Śląska Międzywydziałowa Szkoła Nauk Politycznych

20 kwietnia Senat naszej uczelni ostatecznie zatwierdził statut Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych - nowej struktury dydaktycznej w ramach Uniwersytetu Śląskiego.

Działalność Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych wzorowanej na francuskim Instytucie Studiów Politycznych w Bordeaux rozpoczęła się oficjalnie 1 maja. W realizacji tego przedsięwzięcia oprócz instytutu z Bordeaux uczestniczy również Uniwersytet Katolicki Louvain w Louvain-La-Neuve w Belgii. Sekretariat szkoły ma swoją siedzibę w budynku Wydziału Nauk Społecznych. Kształcenie przyszłych politologów rozpocznie się w roku akademickim 1993/1994. Zgodnie z założeniami statutu do egzaminu kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym drugi rok studiów, przy czym preferowani będą studenci kierunków prawa oraz specjalności z dziedziny nauk społecznych. Preferencje te nie oznaczają jednak zamknięcia drogi w ubieganiu się o przyjęcie do szkoły studentom pozostałych kierunków, a także absolwentom 3-letnich kolegiów językowych. Studia w szkole trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu i tytułu magistra politologii. Trzyletni program nauczania zakłada zdobycie wiedzy z historii powszechnej XIX i XX wieku, uzyskania znajomości prawa administracyjnego, konstytucyjnego, podstaw wiedzy z zakresu ekonomii politycznej i socjologii. Przyszłym pracownikom administracji publicznej i samorządowej, bo tam przede wszystkim znajdą zatrudnienie absolwenci szkoły, potrzebna będzie także znajomość zarządzania, finansów publicznych i prawa Wspólnot Europejskich. Program przewiduje ponadto studia porównawcze nad systemami administracyjnymi krajów europejskich.

Specyfika kształcenia z Bordeaux przeniesiona do katowickiej szkoły polega na prowadzeniu oprócz wykładów, tzw. konferencji metodycznych, które przypominają nasze proseminaria i mają na celu wyrobienie u studentów umiejętności i nawyku pracy samodzielnej.

W przyszłym roku akademickim uruchomionych zostanie 5 takich konferencji, które obejmą zagadnienia dotyczące kultury ogólnej od antyku po czasy współczesne, nauk politycznych ze szczególnym naciskiem na omówienie problemów współczesnego życia politycznego, problemów ekonomii politycznej. Metoda konferencji stosowana będzie także w doskonaleniu znajomości języka francuskiego jako języka wykładowego oraz do wyboru 2 innych języków obcych, przy czym obowiązkowo język angielski i niemiecki. W ciągu pierwszego roku nauki przewidziano 10 wykładów z czego połowę głosić będą naukowcy polscy, a z pośród 5 pozostałych 3 poprowadzą wykładowcy z Bordeaux a 2 z Louvain.

Kwalifikacja do szkoły odbędzie się w języku francuskim , planowana jest pod koniec czerwca i obejmuje dyskusję na temat aktualnych problemów politycznych i egzaminy z historii powszechnej XIX i XX wieku i z geografii politycznej.

Wraz z pojawieniem się na terenie naszej uczelni tej nowej struktury dydaktycznej powstaje pytanie jaki związek będzie miała jej działalność z procesem nauczania odbywającym się w ramach Instytutu Politologii i Dziennikarstwa UŚ. Jak zapewnia profesor Jacek Wódz, organizator Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, związek z Instytutem istniejącym będzie jedynie merytoryczny. Celem szkoły jest kształcenie praktyczne dla administracji publicznej i samorządowej. Absolwenci tej placówki nie uzyskają teoretycznej akademickiej wiedzy politologicznej. W przeciwieństwie do polskiego tradycyjnego sposobu studiowania politolodzy w czasie trzyletniej nauki wiele godzin poświęcą na zgłębianie procesu administracyjnego. Jak twierdzi profesor Wódz, podstawowym zadaniem instytutów politologicznych we Francji jest formacja przyszłych polityków i urzędników, którzy będą odznaczać się przede wszystkim dobrą wiedzą ogólnokulturową. Pomimo, że szkoła ze swymi około 30 studentami I roku nie będzie stanowiła konkurencji dla Instytutu Nauk Politycznych to jednak nowy sposób kształcenia w niej praktykowany spowoduje, można się spodziewać, reorientację naszej politologii w kierunku wzbogacającym wiedzę ogólną.

Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie w jednej trzeciej przez MEN a reszta przez Fundację France-Pologne i Uniwersytet w Louvain, który pokryje koszty pobytu belgijskich wykładowców w Katowicach.

Każdy rok nauki zakończy się zaliczeniem konferencji metodycznych oraz egzaminami. Ocena wyników studiowania odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 20 pkt. Należy uzyskać średnią 10 pkt ze wszystkich konferencji metodycznych by mieć prawo przystępowania do egzaminów. Ostateczną decyzję o promocji podejmie zespół wykładowców, którzy porównają uzyskane oceny i wydadzą opinie o wynikach w nauce. Przewiduje się również możliwość przeprowadzenia sesji egzaminów poprawkowych.

W chwili obecnej zainteresowanie szkołą jest dość duże - o możliwości studiowania w niej informacji zasięgało już bowiem około 60 osób. Istotną barierę stanowić będzie znajomość języka więc, zdaniem prof. Wodza, będzie w czym wybierać. Nauka w ,szkole, jak zakładają organizatorzy, nie musi wiązać się z porzuceniem dotychczasowych studiów i może być potraktowana jako II fakultet. W najbliższym czasie zostanie skompletowany zespół polskich wykładowców szkoły. Będą się oni rekrutować przede wszystkim spośród pracowników naszej uczelni.