Profesor Nullo Minissi - doktor h.c. Uniwersytetu Śląskiego

11 maja o godz.11.00 w auli K. Lepszego odbędzie się uroczystość nadania doktoratu honorowego UŚ wybitnemu włoskiemu uczonemu, przyjacielowi Polski i naszej uczelni prof. Nullo Minissiemu.

Nie jest łatwo przedstawić w krótkim szkicu sylwetkę profesora Nullo Minissiego, człowieka który w swoim środowisku stał się legendą. Wiele zawdzięcza Mu kierowany przezeń Uniwersytecki Instytut Orientalny w Neapolu, Departament Filologiczny, wreszcie sama polonistyka. Zasługą Profesora jest otwarcie w ostatnim czasie nowej biblioteki, miejsca nie tylko pracy uczonego i studenta, ale i wizytówki każdego ośrodka akademickiego.

Profesor Nullo Minissi jest jednak przede wszystkim uczonym o niezwykle szerokich zainteresowaniach, obejmujących takie dziedziny, jak językoznawstwo komparatystyczne, krytyka i historia literatury, estetyka i filozofia. Należy więc do grona prominentów nauki w najlepszym tego słowa znaczeniu, o wielostronnych i głębokich zainteresowaniach, którzy nie zamykają się w kręgu jednej wąskiej specjalności. Z równą biegłością dyskutuje o problemach historycznych i współczesnych języków słowiańskich, co ugrofińskich, uwzględniając zwłaszcza szerokie ich konteksty kulturowe i filozoficzne. W ten sposób powstała znana w Europie teoria lingwistyki neohistorycznej, której profesor Minissi jest współtwórcą.

To jeden z kilku nurtów zainteresowań Profesora. Drugim znaczącym obszarem są dzieje literatur wschodniosłowiańskich - rosyjskiej i bułgarskiej. Szczególnie atrakcyjne były dla Profesora utwory apokryficzne i wielki nurt literatury popularnej, zwłaszcza ich ustne przekazy. Rzadziej interesowały Go zjawiska literackie pogranicza zachodniosłowiańskiego, o wiele bliższe romańskiej kulturze Europy. Tak było dawniej. Od kilku lat Profesor Minissi coraz częściej wypowiada się o literaturze polskiego Średniowiecza, Renesansu, Baroku. Być może jest to także efekt częstych spotkań z kulturą polską, jej atrakcyjnością i odmiennością od innych literatur słowiańskich. Nic dziwnego, że ostatnio ukazał się ciekawy tom studiów "II Rinascimento in Polonia. Colloqui italo-polacchi" (Firenze 1993), poświęcony tej problematyce, zaś dwa kolejne opublikowane zostaną w Katowicach i Neapolu.

Trzecią dziedziną, która interesuje Profesora jest filozofia. Jak pisze prof. Janusz Pelc - "zainteresowania ogólnokulturowe i filozoficzne Nullo Minissiego poświadczone są już od wczesnych lat jego działalności badawczej licznymi esejami i rozprawami. Pokazał się w nich jako dobry znawca kultury i filozofii starożytnej, późniejszych ich kontynuacji oraz tradycji. Jako tekstolog sięgał do analizy stratograficznej stosowanej do "Dialogów" Platona, ale refleksje filozoficzne i bogata wiedza w tym zakresie dają o sobie znać w wielu lingwistycznych i literackich studiach Minissiego. W pracach uwzględniających bliżej problematykę filozoficzną Minissi podejmował krytykę ograniczeń croceanizmu. Rezerwę wobec tez filozoficznych i kulturowych Benedetta Crocego odnajdujemy także w najnowszych, nie zawsze jeszcze ujawnionych w publikacjach, pracach Nullo Minissiego, m.in. w jego studiach o Baroku.

Warto też przypomnieć, iż Profesor Minissi ukończył pracę nad przekładem "Fraszek" Jana Kochanowskiego, tego jakże ciekawego i trudnego nawet dla Polaka zbioru "małych form literackich". Będzie to z pewnością wydarzenie literackie.

Na koniec zacytujmy raz jeszcze słowa Janusza Pelca, który tak ocenia pozycję Profesora: "Znakomity lingwista i filolog, Nullo Minissi obok Sante Graciottiego i Riccardo Picchio należy do najwybitniejszych slawistow włoskich. Jako slawista i komparatysta coraz bardziej Nullo Minissi swą uwagę, swój trud badawczy poświęca literaturze i kulturze polskiej. 0 tym świadczą najnowsze jego prace".

Autorzy: J.M.