Z Senatu - Listopad 1997

30 września odbyło się kolejne posiedzenie Senatu naszej Uczelni. Na początku posiedzenia JM Rektor, prof. dr hab. Tadeusz Sławek wręczył nagrody za długoletnią pracę zawodową i wielki wkład w rozwój Uniwersytetu Śląskiego. Nagrody otrzymali profesorowie: Genowefa Grabowska i Kazimierz Marszał (oboje z Wydziału Prawa i Administracji UŚ) oraz mgr Urszula Ziegler, kwestor UŚ. Następnie Rektor wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziekanom Wydziałów. Rektor wręczył również mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Wiesławowi Dudkowi (Wydział Radia i Telewizji) oraz mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego: prof. dr. hab. Aleksandrowi Herczkowi (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), dr. hab. Piotrowi Barczykowi (Wydział Pedagogiki i Psychologii) i dr hab. Manfredowi Uglorzowi (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny). Prof. Sławek wręczył ponadto mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr. hab. Wiesławowi Sztumskiemu (Wydział Nauk Społecznych). Następnie Dziekani Wydziałów oraz prof. dr hab. Andrzej Różkowski, Przewodniczący Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego przedstawili Senatowi następujące wnioski:

-wniosek WPiP w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Władysławy Łuszczuk,

-wniosek WNS w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jerzego Świecy,

-wniosek WFil. w zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Mariana Huczki,

-wniosek WMFCh w sprawie mianowania na czas nie określony prof. dr. hab. Wilhelminy Smajdor,

-wniosek WRiT w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. Bogdana Dziworskiego,

-wniosek WFil. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr. hab. Czesławy Schatte,

-wniosek tego samego Wydziału w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr. hab. Henryka Fontańskiego oraz wniosek w sprawie rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron z prof. dr. hab. Pawłem Płusą z WFil.

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senat.

Kolejnym punktem porządku obrad była informacja o przebiegu rekrutacji na rok akademicki 1997/98 przedstawiona przez Prorektora ds. Nauczania, prof. dr hab. Zofię Ratajczakową. Z przedstawionej informacji wynika, że zmieniła się nieco mapa popularności kierunków studiów w porównaniu do lat ubiegłych. Największą bowiem popularnością na studiach dziennych cieszyło się bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (11, 1 kandydatów na 1 miejsce), następnie tradycyjnie już prawo (10, 5 kandydatów na 1 miejsce) oraz psychologia (7, 9 kandydatów na miejsce). W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła popularność kulturoznawstwa i zarządzania.
Zdaniem Pani Rektor zdała egzamin idea umożliwiająca kandydatom kierować podania na różne kierunki studiów, co jednak przysparza wiele pracy komisjom egzaminacyjnym. Ważnym wydarzeniem było również powołanie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Obecnie w UŚ studiuje ponad 38 tys. studentów. Ciągle jednak jest zachwiana proporcja między studentami dziennymi i zaocznymi. Zdaniem, Pani Rektor, w najbliższym czasie naszą Uczelnię czeka reformowanie programów, zwiększanie troski o jakość kształcenia, badanie oceny wyników nauczania itp. Dyskusję nad przebiegiem rekrutacji zdominowały jednak kwestie związane z rekrutacją na studia i odwołaniami.

Kolejny punkt obrad Senatu to uchwała w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości w Katowicach-Szopienicach. Dodajmy, iż zagospodarowaniem budynku nie jest zainteresowana żadna jednostka Uczelni. Już w maju Senat wyraził zgodę na wszczęcie kroków mających na celu zbycie obiektu. W uzupełnieniu tej dyskusji przygotowano stosowny projekt uchwały, który Senat zaakceptował. Jednocześnie powołano komisję, która będzie sprawowała z ramienia Senatu pieczę nad procedurą zbycia nieruchomości. Przewodniczącą komisji została prof. Stanisława Kalusowa.

Omówiono także zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Techniki. w efekcie trwających cały rok rozmów i konsultacji w różnych gremiach na temat przyszłości Wydziału opracowano kilkuletni program, którego założeniem jest, aby Wydział Techniki w ciągu dwóch lat stał się silnym Wydziałem, opartym na dwóch "filarach": informatyce i nauce o materiałach. Senat zaakceptował przedstawione zmiany w strukturze Wydziału Techniki.

W ramach spraw bieżących JM Rektor poinformował Senat, iż prof. Andrzej Lasota z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Rektor przedstawił również kilka informacji na temat uroczystości i działań związanych z obchodami trzydziestolecia Uczelni. Prof. Jacek Jania, prorektor UŚ zaapelował natomiast do dziekanów, aby starali się bardziej zainteresować pracowników wydziałów współpracą międzynarodową, a także ubieganiem się o środki finansowe pozyskiwane z zagranicy. Przedstawił także informacje na temat seminarium, które dotyczyć będzie polityki naukowej Uczelni.

JM Rektor złożył zebranym życzenia z okazji zbliżającego się roku akademickiego, a także zaprosił na jego inaugurację.

Terminy kolejnych posiedzeń Senatu to: 4 listopada, 9 grudnia, 20 stycznia, 3 marca, 7 kwietnia, 12 maja i 23 czerwca.

Autorzy: Dariusz Rott