REGIONALNA KONFERENCJA REKTORÓW UCZELNI AKADEMICKICH

W dniu 23 września 1997 roku zebrali się w Uniwersytecie Śląskim rektorzy oraz prorektorzy reprezentujący uczelnie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich z województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego.

W porządku dziennym posiedzenia Konferencji znalazły się:

1. "Apel" Konferencji dotyczący przemocy wśród młodego pokolenia Polaków.

2. Informacja o skutkach powodzi w uczelniach województwa katowickiego i opolskiego.

3. Śląska Akademicka Sieć Komputerowa - stan obecny oraz plany na przyszłość.

4. "Stanowisko" Konferencji w sprawie planowanego budżetu Państwa na 1998 rok, w tym planowanych nakładów na badania naukowe i szkolnictwo wyższe.

1. APEL

Pan Profesor Tadeusz Sławek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego a jednocześnie Prezydent Konferencji Rektorów poinformował o odezwie na przyjęty przez Konferencję z końcem czerwca Apel w sprawie przemocy. Apel, którego tekst opublikowaliśmy w październikowym numerze naszej Gazety został skierowany do przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i oświaty oraz autorytetów moralnych; tekst Apelu przekazany został również mediom.

Apel w pełnym brzmieniu lub w dużych fragmentach został opublikowany przez prasę lokalną i ogólnopolską oraz akademicką. Apel poparli m. in. : Marszałek Sejmu RP, Prezydent Katowic, Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, Biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Natomiast Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP podjęło - wobec zauważalnego wzrostu przestępczości, głównie wśród młodego pokolenia Polaków - badania dotyczące uwarunkowań i przyczyn tego niepokojącego i niepożądanego zjawiska.

2. POWÓDŹ

Pan Profesor Józef Musielok, Prorektor Uniwersytetu Opolskiego poinformował Konferencję o skutkach lipcowej powodzi w Opolu i poniesionych przez Uniwersytet stratach. W październikowym numerze Gazety zamieściliśmy artykuł Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Pana Profesora Stanisława Nicieji tyczący się tej właśnie sprawy, więc nasi Czytelnicy już poznali rozmiar strat.

Pan Rektor Musielok podziękował tym wszystkim rektorom, którzy okazali jakąkolwiek pomoc Uniwersytetowi Opolskiemu w tym trudnym dla niego okresie, tj. w trakcie samej powodzi lub w czasie usuwania jej skutków.

Rektorzy zaoferowali dalszą pomoc dla Kolegów z Opola w tych sferach, które będą wskazane przez Zainteresowanych.

Pan Profesor Jan Wojtyła, Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Pan Profesor Jan Chojcan, Prorektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach również poinformowali zebranych o stratach poniesionych przez ich uczelnie w czasie lipcowej powodzi - m. in. rzeka Rawa w Katowicach spowodowała znaczne straty w ośrodku obliczeniowym Akademii Ekonomicznej.

3. ŚLĄSKA AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA

Pan Profesor Tadeusz Sławek przedstawił pokrótce chronologię wydarzeń związanych z komputerami dużej mocy obliczeniowej dla śląskiego środowiska naukowego: od bardzo niekorzystnych dla śląskich naukowców opinii prezentowanych przez Komitet Badań Naukowych w 1995 i w 1996 roku, poprzez spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów i Rady Użytkowników ŚASK w styczniu br. w Katowicach z Panią Małgorzatą Kozłowską, Podsekretarzem Stanu w KBN aż do pozytywnej decyzji Komitetu z wiosny o uwzględnieniu Śląska przy rozdziale środków na zakup komputerów dużej mocy obliczeniowej. Pozytywna decyzja Komitetu Badań Naukowych o uruchomieniu środków finansowych dla śląskiego środowiska została uzupełniona w lipcu br. decyzją Zarządu Miasta Katowice o przyznaniu Konferencji Rektorów środków na dofinansowanie rozwoju Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

W chwili obecnej Politechnika Śląska, jako Jednostka Wiodąca Śląskiej Sieci przygotowuje odpowiednie procedury związane z zakupem komputerów dużej mocy obliczeniowej oraz związanego z tym oprzyrządowania i oprogramowania.
Ponieważ prawidłowe funkcjonowanie ŚASK wymagać będzie powołania wspólnej jednostki administracyjnej, zarządzającej Siecią i jej zasobami (robocza nazwa: Centrum Komputerowe ŚASK), Konferencja Rektorów - na wniosek Prezydenta Konferencji - upoważniła prorektorów poszczególnych uczelni do przygotowania na grudniowe posiedzenie Konferencji projektów stosownych dokumentów dotyczących powołania i funkcjonowania Centrum.

4. BUDŻET'98

Konferencja Rektorów z zaniepokojeniem przyjęła informację ze spotkania rektorów uczelni technicznych, które odbyło się we wrześniu w Białymstoku i w czasie którego przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komitetu Badań Naukowych nakreślili założenia budżetu Państwa na 1998 rok, w tym - co szczególnie zaniepokoiło rektorów - planowany, kolejny spadek nakładów budżetowych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe. Wobec obserwowanego od kilku już lat zdecydowanego spadku nakładów budżetowych na te sfery życia publicznego oraz w związku z nie realizowaniem przez Rząd Rezolucji Sejmu RP z października 1995 roku, Konferencja Rektorów przyjęła "Stanowisko" w tej sprawie.

Tekst "Stanowiska" został przekazany tym instytucjom i organom, które odpowiadają za kierowanie Państwem - Premierowi Rządu RP oraz właściwym ministrom, Prezydentowi RP, marszałkom obu izb polskiego parlamentu, organizacjom szkolnictwa wyższego - Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz mediom. Tekst "Stanowiska" publikujemy w obecnym wydaniu Gazety.

Kolejne posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów odbędzie się w grudniu i będzie poświęcone Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, natomiast posiedzenie Konferencji w styczniu przyszłego roku odbędzie się z udziałem Pana Doktora Michaela Vorbecka z Sekcji Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Rady Europy w Strasbourgu.

Autorzy: Piotr Pradela