Z Senatu - Czerwiec 1997

20 maja Senat obradował pod presją czasu - sześcioro senatorów, w tym JM Rektor, miało tylko dwie i pół godziny czasu, ponieważ ustalone było zaraz potem ważne spotkania poza uczelnią (niemożliwe do przełożenia na inną porę), m. in. w sprawie budowy nowej siedziby WPiA. Mimo to udało się zrealizować niemal cały porządek posiedzenia. Jedynie sprawa ustanowienia nowych godności honorowych Uniwersytetu została odłożona na czerwiec (projekt zakłada ustanowienie trzech godności honorowych: niższych - Honorowy Członek Zespołu Naukowego i - odpowiednio - Honorowy Członek Zespołu Dydaktycznego lub Artystycznego oraz wyższej - Honorowy Profesor Nadzwyczajny. Oczywiście godnością najwyższą pozostanie Doktor Honoris Causa).

Senat przyjął dokument Misja Uniwersytetu Śląskiego, który, jak napisał przed miesiącem w specjalnym komunikacie na tych łamach Pan Rektor Sławek, będzie podstawą przedstawienia strategicznego planu działania naszej uczelni. Misja, przygotowana w gronie rektorskim, była przekazana do opinii Dziekanom i nieformalnie konsultowana z licznymi członkami naszej społeczności akademickiej. Pan Rektor poinformował, że otrzymał wiele uwag i opinii ustnych oraz pisemnych, z których - jak powiedział - ok. 80 proc. zostało uwzględnionych. Stąd dokument - w stosunku do wersji pierwotnej - zwiększył swą objętość. ( Misję publikujemy na str. 1 i środkowych).

Sprawy finansowo-budżetowe w porządku posiedzenia obejmowały tym razem: zatwierdzenie bilansu za rok ubiegły, przyjęcie planu rzeczowofinansowego na rok obecny oraz decyzję o przeznaczeniu części dochodów własnych (w kwocie 1. 050. 000 zł) na nagrody dla pracowników z okazji Święta Uniwersytetu. O wszystkich tych sprawach Senat zdecydował pozytywnie, przyjmując stosowne uchwały w zaproponowanym kształcie. Jednakże w dyskusji kolejny już raz ujawniło się oczekiwanie Senatu, iż plany rzeczowofinansowe będą przygotowywane znacznie wcześniej niż się to, zresztą od lat, praktykuje w naszej uczelni i z większą niż dotąd wnikliwością będzie się projektować wydatki z dochodów własnych. Senat zobowiązał komisję budżetową, władze rektorskie, dyrekcję i kwesturę do przygotowania dyskusji na ten temat w możliwie najwcześniejszym terminie jesiennym br.

Senat 27 głosami ( przy 3 sprzeciwu i 6 wstrzymujących się) udzielił poparcia następującej uchwale Senackiej Komisji ds. Dydaktyki: Na posiedzeniu w dniu 8 maja 1997 Komisja zapoznała się z głównymi tezami protokołu NIK. Komisja podziela opinię, że duża przewaga liczby studentów zaocznych i wieczorowych tworzy niekorzystny obraz uczelni. Przyczyny niepokojącego Komisję stanu tkwią w niedostatecznym finansowaniu szkolnictwa wyższego przez państwo. W istniejącej sytuacji wydaje się niemożliwe osiągnięcie sugerowanej przez MEN proporcji studentów zaocznych do dziennych 1 : 1. Komisja jest jednak zdania, , że należy tak przeprowadzić rekrutację na rok akademicki 1998/99, by zahamować niekontrolowany napływ na studia płatne. Wprowadzenie limitów i postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach studiów powinno zmniejszyć dysproporcję między liczbą studentów dziennych a studiów zaocznych i wieczorowych na I roku studiów. Komisja ds. Dydaktyki zwraca się do Senatu z prośbą o poparcie jej wniosku. Jak wynikało z dyskusji poprzedzającej głosowanie, poparcie Senatu dla uchwały komisji oznacza, iż jej treść jesienią stanowić będzie wytyczną ustalania kryteriów i rozmiarów rekrutacji na studia w przyszłości.

Senat wniósł poprawki do niedawno wprowadzonych do Statutu UŚ zapisów o Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych a także do statutów Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Kolegium Języka Biznesu. Zaakceptowano projekty nowych porozumień o współpracy z partnerami zagranicznymi: z Uniwersytetem Minnesota, Kairskim oraz Kreteńskim w Heraklionie.

Autorzy: F.S.