Nowe książki - Czerwiec 1997

P r a c e    n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO.

Danuta Opacka-Walasek: "... pozostać wiernym niepewnej jasności". Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Katowice 1996, indeks, summ., rés., 8, - zł

Tomasz Stępień: O satyrze. Katowice 1996, fot., indeksy, summ., Zsfg., 15 zł

Studia slavistica et humanistica in honorem Bullo Minissi. Red. Ireneusz Opacki, Aleksander Wilkoń, Jolanta Żurawska. Katowice 1997, rys., 20 zł

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE.

Foreign Language Acquisition Studies. Red. Janusz Arabski. Katowice 1996, bibl., tab., streszcz., Zsfg., 12 zł

Probleme der Schreibentwicklung im Fremdsprachenunterricht. Red. Jaa Iluk. Katowice 1997, bibl., rys., streszcz., summ., 8 zł

NAUKI POLITYCZNE.

Joachim Liszka: Niemcy. Świadomość polityczna społeczeństwa. Katowice 1997, tab., literat., indeks, Zsfg., summ., 10 zł

Stosunki polsko-niemieckie w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Wybrane problemy. Red. Piotr Dobrowolski. Katowice 1997, tab., summ., Zsfg., 6 zl

Władza polityczna. Koncepcje i ujęcia zjawiska. Red. Sylwester Wróbel. Katowice 1997, bibl., Zsfg., summ., 6 zł

PEDAGOGIKA.

Ewa Syrek: Teoretyczne standardy zdrowia dzieci i młodziezy a ich środowiskowe uwarunkowania w regionie górnośląskim. Studium pedagogiczno-społeczne. Katowice 1997, bibl., rys., tab., summ., Zsfg., 10 zł

Stanisław Adamek: Inicjatywy społeczno-pedagogiczne w górnictwie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (od początku XIX wieku do 1975 roku). Katowice 1997, bibl., indeks, Zsfg., rez., 6 zł

NAUKI O ZIEMI.

Tectonophysics of Mining Areas. Red. Adam Idziak. Katowice 1996, bibl., rys., tab., 14 zł

S k r y p t y

NAUKI O ZIEMI.

Krystyna Kruszewska, Sonia DybovaJachowicz: Zarys petrologii węgla. Katowice 1997, literat., rys., tab., 11 zł

Poza Wydawnictwem ukazało się:

Dojrzewanie obywatelskie na szczeblu podstawowym. Wyniki badań w gminach województwa bielskiego. Praca zbiorowa pod red. Antoniego Gładysza. Bielsko-Biała 1997. Uniwersytet Śląski, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, ss. 96

Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz. We fragmentach z komentarzem. Dla uczniów, studentów i nauczycieli. Wybór, wstęp i komentarze Marek Piechota, Wydawnictwo "Książnica". Katowice 1997, s. 325, nlb. 2.