PIĘKNO CONTRA PIĘKNO

Z Miłosza: "Moja wierna mowo - służyłem tobie - co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami - żebyś miała i brzozę i konika polnego i gila - zachowanych w mojej pamięci. - Trwało to dużo lat - Byłaś moją ojczyzną, bo zabrakło innej - Myślałem że będziesz także pośredniczką - pomiędzy mną i dobrymi ludźmi - ... - Teraz przyznaję się do zwątpienia - Są chwile kiedy wydaje się, że zmarnowałem życie - Bo ty jesteś mową upodlonych - mową niezrozumiałych i nienawidzących siebie bardziej może niż innych narodów - mową konfidentów - mową pomieszanych - chorych na własną niewinność - ... - Moja wierna mowo - może to jednak ja muszę ciebie ratować - Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami - jasnymi i czystymi jeżeli to możliwe - bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno".

Ten wiersz Miłosza mówi o jakimś zagrożeniu, z którego poeta ma "wierną mowę" ratować; mówi też, że w tym zagrożeniu ("nieszczęściu") potrzebny jest ład i piękno - chodzi o piękno poezji, a więc piękno języka, które jest przez coś zagrożone.

Z wielu stron słyszy się o różnych zagrożeniach języka. Nie myślę tu o odwiecznych narzekaniach purystów, którzy w każdej epoce wróżą językowi katastrofę. Ale oto publisyści zwracają uwagę: "nasz język zszarzał", "coraz mniej mamy pięknej, artystycznej prozy", "wychodzą z użycia piękne zwroty"; z drugiej strony "w literaturze i na ulicy szerzy się "brutalność językowa", pojawiają się "dziwolągi, wytrychy, plugastwo w mowie, słowa zrobaczywiałe, słowa-chwasty". Zwięźle podsumowuje te obserwacje epitet "brzydkosłowie". Więc - piekno języka zagrożone?

Czy tylko piękno? Niepokojąco brzmiące uogólnienia formułują intelektualiści, i to nie Polacy, nie o polskim języku piszący. Oto francuski myśliciel Delzant powiada: "Mowa nie ma już głębi. Mowa nie zawiera już w sobie prawd ani zagęszczenia znaczeń, które lubiliśmy odkrywać w jej wypowiedziach". Amerykański socjolog Aranguren stwierdza: "Upadek języka jest realnym niebezpieczeństwem".

Co się dzieje z językiem? Z pewnością jest trochę przesady w tych narzekaniach, w przepowiadaniu "upadku języka", ale nie mogą one być zupełnie pozbawione podstaw. Tak jest! Zwłaszcza starsze pokolenia, które dysponują długą perspektywą obserwacji XX-wiecznej polszczyzny, widzą, że język się zmienił i że nie chodzi tu tylko o konieczne zanikanie archaizmów, nie tylko o olbrzymie, zalewające nas fale neologizmów. Ten język zmienił swoją jakość pewne wewnętrzne sensy, stracił elegancję i to, co nas tu dziś specjalnie interesuje - traci swe piękno, dawne piękno. Ale - jak rozumieć piękno języka? Rzecz nie jest prosta i z tej zawiłości wyniknął paradoksalnie brzmiący tutuł tego referatu. Rzecz nie jest prosta, bo w ogóle pojęcie piękna jest wieloznaczne, ewoluowało już od czasów starozytnych i obrosło mnóstwem nieraz wręcz sprzecznych odcieni znaczeniowych.

Skoro rozważania te są językoznawcze, przyjmijmy jako punkt wyjścia precyzję znaczenia w źródle językoznawczym, tj. w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego; znajdziemy tam takie określenie piękna (cytuję w skrócie): zespół cech, który sprawia, że coś się podoba i budzi zachwyt. To określenie posłuży nam jako kryterium w poszukiwaniu też piękna językowego.

Jaki język (ale myślę o języku w tekście, a nie o języku - systemie) nazwiemy piękknym? Może łatwiej będzie wskazać naprzód na takie cechy, które język szpecą, które budzą odrazę estetyczną lub inną, które kłócą się z ogólnie przyjętymi wzorcami i normami. Więc chodzi o te cechy, które wyraźnie się nie podobają (skoro jako kryterium przyjęliśmy podobnie). Będą to formy rażąco błędne, wulgaryzmy; dla wielu osób tak niemiłe mogą być wyrazy obce, zwłaszcza nowo zapożyczone. Mogą to być usterki wyraźnie estetyczne, jak nieprzyjemny zbieg głosek, rażący akcent. Mogą to być wreszcie wyrazy nawet nie wulgarne, ale nieprzyjemnie się kojarzące, ujemnie nacechowane; w pewnych tekstach są one potrzebne i konieczne, ale w innych są niestosowne, zakłócają odbiór i tekst szpecą.

Język tekstu, aby się podobał, winien być wolny od tych usterek - ale to nie wystarcza. To będzie tekst tylko "niebrzydki". A piękny to coś więcej: ma budzić zachwyt.

Myślę, że pięknym nazwiemy język pozbawiony wspomnianych elementów "brzydkich", a nadto: przekazujący komunikat jasno, mocno i harmonijnie, przy tym mocno tzn. w sposób angażujący całego odbiorcę, jego intelekt, wyobraxnię i uczucie, co wiąże się z posługiwaniem się przez nadawcę - ale w umiarze - odpowiednimi środkami stylistycznymi. Taki język jest piękny, bo nie tylko się podobam, ale i "budzi zachwyt". Ten zachwyt tak opisuje Parandowski w "Alchemii słowa" gdy charakteryzuje tekst doskonale odsyłający do rzeczywistości pozajęzykowej: "Słowo obnażające lub trawestujące rzeczywistość zachwyca nie inaczej jak nieuchwytne gesty magika, który z pustego kapelusza wypuszcza gołębia. Umysł ludzki doznaje wielkiej rozkoszy, gdy rzeczy, na które się patrzy co dzień, ukazują się w nowym, nieznanym kształcie". Taki tekst, taki język, który ustrzegł się brzydoty, który nadto dźwięczy pięknie i harmonijnie, jest piękny pięknem pulchrum, które to określenie wprowadzili Rzymianie za greckim kalon. Będę je tu stosować zamiennie z polskim słowem "ładność". Ale jest inne piękno, które może się tamtemu pięknu przeciwstawić: to piękno aptum, piękno odpowiedniości, funkcjonalności. To Sokrates wysunął tezę, że istnieje piękno polegające na odpowiedzialności, czyli na zgodności przedmiotu z jego celem i naturą. Tatarkiewicz powiada: "W myśl tej tezy nawet kosz do śmieci mógł być piękny, jeśli odpowiadał swemu celowi; złota tarcza natomiast nie jest piękna, bo złoto jest dla niej nieodpowiednim materiałem, czyniąc ją zbyt ciężką". I zauważmy, że ten wątek aptum, czyli funkcjonalizmu już się odzywa w podanej tu definicji pięknego języka. Jeśli bowiem bowiem mówimy, że pieknym jest język jasno, harmonijnie i mocno (a więc skutecznie) przekazujący komunikat, to właśnie pochwalamy sprawność tego języka, a więc jego odpowiedzialność, funkcjonalność; bo skuteczne przekazania komunikatu to funkcjonalność. Poszukiwanie piękna w funkcjonalności jest znamienna dla czasów nowożytnych, dla współczesnych. Np. architektura powszechnie była w w. XIX uznawana za sztukę piękną z malarstwem i rzeźbą, ale zwłaszcza w XIX w. porzuciła poszukiwanie piękna estetycznego i "została w teorii i praktyce poddana zasadzie funkcjonalności, tak że piękno architektoniczne zaczęło być rozumiane jako doskonała funkcjonalność" (Tatarkiewicz). Szczyt funkcjonalizmu przypadł na lata 1920-30, a panował on do połowy XX w. Funkcjonalizm aprobuje rzeczy nawet estetycznie brzydkie (jak ten kosz na śmieci... ), byleby dobrze spełniały swe zadania. A jeśli zadaniem danego przedmiotu jest np. poruszenie odbiorcy, wstrząśnięcie nim, to przedmiot wywołujący ten wstrząs uzna się za zachwycający - a więc piękny - choćby nawet był on pod względem estetycznym odrażający. Aż formułuje się żart: "Rien n`est beau que le laid", a współcześni nam poeci, jak Różewicz, Białoszewski, Grochowiak uprawiają tzw. turpizm, a więc szokowanie językiem niewolnym od wyrazów brzydkich, budzących odrazę. Dwa rodzaje piękna. Oba swoiście zachwycają. I właśnie w języku (podobnie zresztą jak w sztuce) dochodzi do harminii, albo do starcia tych dwu rodzajów piękna: pulchrum i apium, ładności i funkcjonalności. W przedstawionej na początku definicji pięknego języka proponuje się harmonię obu rodzajów piękna. Ale w turpizmie np. harmonii już nie ma, jest starcie. I jedno piękno zostaje pokonane.

To skontrastowanie obu rodzajów piękna rozleglejsze jest nawet poza językiem literatury pięknej (bo o turpizmie tu wspominałam) i nieco inaczej się objawia, nieco inaczej tłumaczy. Chodzi o nasz język potoczny.

Jaki on jest? Ten język mediów, język naszych rozmów prywatnych, naszych listów? To jest ten język, któremu zarzuca się ubóstwo, płytkość, szarzyznę. To jakiś język ze swej natury inny, niż ten sprzed 100, 200 lat.

Jest inny, bo to jest język innej kultury masowej. Musi więc być inaczej piękny.

Kutura masowa zaczęła rozwijać się w Polsce w XIX w., ale właściwy próg umasowienia przekroczylismy po II wojnie światowej - to jednak była kultura masowa tzw. socjalistyczna, po upadku zaś PRL dostaliśmy się w orbitę zachodniej kultury masowej.

Język jest częścią kultury i zarazem jej zwierciadłem, bo wszelkie powazniejsze zmiany kultury muszą znaleźć odbicie w języku. Przenika on całą kulturę i jest jej najwazniejszym narzędziem, musi się zatem dostosować do zmian kulturowych. Musi być więc funkcjonalny, taki, żeby ona mogła w swym aktualnym kształcie trwać i rozwijać się. Aby być funkcjonalnym, musi mieć te cechy, jakie cała ta kultura posiada. Jakież są te cechy kultury masowej?

Podstawą jest panująca tu tzw. zasada wspólnego mianownika, czyli dostosowanie wszelkich zjawisk kultury do uniwersalnego odbiorcy. A z tego wynikają wszystkie pozostałe cechy, jak prymitywizm, stereotypizacja, homogenizacja i standard. Humanizm kultury masowej jest - jak powiada Kłoskowska - ubogi w treści, pospolity w formie, trywialny w zainteresowaniach, często brutalny. I takie też cechy odkrywamy w języku masowej kultury: wszędzie jest on jednakowy, silnie (za silnie!) znormalizowany, nie urozmaicony, "szary" właśnie, jak to ktoś zauważył. Nie miejsce w nim na indywidualizmy, na warianty, na trudne metafory, na oryginalne, choć może przestarzałe archaizmy czy inne figury stylistyczne, które przecie mogłyby przez kogoś być nie zrozumiane... Przyłącza się nacisk techniki, jako że kultura masowa rozwija się dzięki środkom technicznym i w atmosferze kultu techniki. Stąd widzimy, że w języku współczesnym giną stare barwne zwroty z życia przyrody, typu koń by się uśmiał, to szczwany lis, czuję się, jak groch przy drodze, a szerzą się wyrazy i powiedzonka związane z techniką, jak poruszać się jak automat, pracować jak maszyna, bombowy, nadawać, omawiać, kablować, donosić. To jest owo tracenie barwy przez język, bo porównania wzięte ze świata techniki nigdy

Tak więc nie jesteśmy świadkami żadnej nagłej a niespodziewanej i niewytłumaczalnej katastrofy języka, tylko oglądamy i przeżywamy skutki przemian kulturowych. Kultura masowa zrodziła potrzebę używania innego języka niż ten z poprzedniej formacji kulturowej. I taki język ma świat, i taki język mamy my. Zgodnie z zasadą funkcjonalizmu język ten też jest piękny, tylko piękny inaczej. Jest piękny aptum - doskonale nadaje się do kultury masowej. To piękno funkcjonalizmu nie tyle kłóci się z pięknem ładności, ile w ogóle go nie uwzględnia. Pulchrum nie jest potrzebne. W ostateczności więc funkcjonalizm języka kultury masowej w podobny sposób skierowany jest contra pięknu ładności, co zamierzamy, przesadny w turpizmie funkcjonalizm języka pewnych utworów literackich.

Stąd budzi się niepokój w tych kręgach społeczności, które przekładają pulchrum nad aptum lub szukają przynajmniej harmonii między obu rodzajami piękna i stąd nawet rzuca się hasło: piękno języka jest zagrożona. Cóż mają robić ci, którzy zauważają to zagrożenie? Są to pewnego rodzaju elity, które widzą problemy szerzej, analizując życie społeczeństwa i próbując też na nie wpływać. Jeśli opisywane tu zjawiska budzą ich niepokój, to dlatego, że elity doceniają znaczenie języka w pełni pięknego dla społeczeństwa, narodu, państwa.

Jak więc ustosunkować się do wymogów funkcjonalizmu i ewentualnych prób restytucji zagrożonego piękna ładności w języku? Bo - jeśli funkcjonalizm też jest pięknem, wypada się pogodzić z tym typem piękna i uznać piękno języka masowego. Najwyżej należy wyłączyć te zakresy, które naruszają wartości moralne - dlatego mimo uznania sensu funckonalizmu trudno się zgodzić na wulgaryzmy, gdyż atakują one godność człowieka.

Czy jednak w ogóle dopominać się o pulchrum języka? Może należy porzucić to staroświeckie uwielbienie pulchrum, być w pełni "nowoczesnym"?

Ale - czy takie opowiedzenie się za wyłącznością piękna funkcjonalnego byłoby super nowoczesne?

Znów odwołam się do historii estetyki. Tatarkiewicz powiada: "cechą nowej fazy, która się zaczęła, a tylko nie ma jeszcze nazwy i wyraźniej charakterystyki, zdaje się być liberalizm, dopuszczanie wszelkich form, wyzwolenie z dogmatów, nawet z dogmatu funkcjonalizmu". Tatarkiewicz napisał te słowa 20 lat temu i doskonale wyczuł co nadchodziło, co już jest! Jest przecie, już ma nazwę - postmodernizm, gdzie mamy (cytuję Słownik pojęć kultury postmodernistycznej) "chaos konkurujących stylów", "ogólne pomieszanie", brak barier między kulturami, gatunkami, stylami. A więc można też bronić piękna starego typu - i ono mieści się we współczesnym paradygmacie kulturowym.

Tylko - po co bronić?

Obrona pulchrum jest wskazana, gdyż utrata jego byłaby zubożeniem języka i kultury. Czyż nie powinno się dążyć do pełni? Tzn. czy nie możemy stawiać wymagań maksymalistycznych wobec naszych działań kulturowych? Język jest takim działaniem - czy nie może być w pełni piękny - i pulchrum, i aptum? Tak! Właśnie powinna tu być zachowana harmonia i współdziałanie obu typów piękna, bo przecie język piękny ładnością też silniej działa na odbiorcę, a więc jest bardziej funkcjonalny. Tzn. lepiej spełnia swe podstawowe zadania społeczne.

To nie wszystko! Tak jak język ogółu jest zwierciadłem kultury ogółu, tak język jednostki odbija jej wnętrze duchowe, a - co więcej - to wnętrze też kształtuje. Jest dowiedzione, że my widzimy i rozumiemy świat za pośrednictwem języka, który nam świat nazywa, objasnia i klasyfikuje. Dlatego - co potwierdzają wyniki badań - człówiek o języku rozwiniętym, bogatym, a więc posiadającym też cechę piękna pulchrum to człowiek rozwinięty duchowo i intelektualnie, człowiek więcej rozumiejący, więcej i bardziej świadomie czujący, przenikliwiej oceniający. A tym czasem - przerażenie ogarnia, gdy dowiadujemy się, że zaledwie 3% naszych obywateli ma pełną sprawność językową, pozwalającą na uczestniczenie w życiu publicznym, choćby na pełne zrozumienie np. artykułów prasowych. Więc olbrzymia większość Polaków w ogóle nie pojmuje dokładnie, o co toczą się spory, co mówią tacy czy inni przywódcy. Większość też nie potrafi sformułować swych przekonań, swych wątpliwości. Bo to są ludzie władający tylko językiem kultury masowej, a on jest zbyt ubogi, by mógł wystarczyć obywatelowi żyjącemu w demokracji wciąż przynaglającej go do uczestnictwa w życiu publicznym. Może to jest ta "mowa niezrozumiałych" z cytowanego na wstępie wiersza Miłosza?

Chyba tymi właśnie niedostatkami językowymi (a nie samą złą wolą) tłumaczą się tak liczne nieporozumienia i niezrozumienia, przekręcenia i niedomówienia, które nas zadziwiają i niepokoją, gdy obserwujemy naszą scenę polityczną.

Elity, zwłaszcza humaniści są wezwani do tego, by pielęgnować w języku oba typy piękna i by nasycać ów funkcjonalny tylko język masowy także pięknem ładności. By wychowywać mówiących językiem w pełni pięknym. Niech to czyni szkoła wszystkich poziomów, zwłaszcza zapoznając z pięknem języka uznanych dzieł liyerackich. Niech o język dba rodzina, aby małe dziecko od pierwszych miesięcy swego życia słyszało koło siebie tylko słowa wolne od brzydoty. Niech pracuje tu Kościół (bo wiele może czy to nauczaniem w świątyni, czy na szkolnej katechezie); tu wspomnę o mądrym liście pasterskim biskupów "O czystości słowa" z r. 1987. Niechh pracuje wielka sztuka słowa - teatr, kino, wszystkie media i muzyka, nie kapitulując przed modą brutalizmu. Niech wszyscy, których stać na to, swój własny język kształtują zgodnie z zasadami pulchrum i aptum, niech rozpowszechniają wzory łączące oba typy piękna.

Mogą przecie Polacy być dwujęzyczni, podobnie jak dwujęzyczni są np. Ślązacy posługujący się regionalną gwarą w domu, a językiem ogólnopolskim w urzędzie czy szkole. Więc niech będą wszędzie 2 języki - ten zwykły, funkcjonalny język masowy i drugi, bogatszy o piękno pulchrum; mówiący będą się przerzucać zaleznie od sytuacji i potrzeby a jednego kodu na drugi. Ale chodzi o to, by powszechny w społeczeństwie był ów język dający większe możliwości uczestniczenia w kulturze i życiu społecznym, język pełniejszy, zapewniający właściwą społeczną komunikację, język harmonii między ładnością i funkcjonalnością, w którym piękno nie będzie contra pięknu, lecz będą współtworzyć sprawnie działające narzędzie porozumienia, narzędzie poznawania świata, narzędzie duchowego rozwoju, jakim może był, jakim winien być język.

Autorzy: Irena Bajerowa