EUROPOLIS

Przed dwoma miesiącami krótko informowaliśmy o zagnieżdżeniu się w UŚ nowej organizacji studenckiej. Dziś jedna z jej inicjatorek prezentuje ją - zachęcająco, naszym zdaniem (red. ).

AEGEE jest skrótem od Association des Etats Generaux des Etudiants de l`Europe. Stowarzyszenie powstało w 1985 roku w Paryżu w wyniku porozumienia samorządów studenckich pięciu wyższych uczelni tego miasta. Celem założycieli było stworzenie ogólnoeuropejskiej interdyscyplinarnej, woluntarystycznej, apolitycznej organizacji studenckiej. Brzmi to wystarczająco skomplikowanie i niezrozumiale by było traktowane poważnie. Powstaje tylko pytanie:

PO CO?

Po co studentowi ekonomii potrzebna organizacja, w której może dyskutować z fizykiem, albo student psychologii z prawnikiem. Przypuszczalnie taki dyskurs nie miał by w ogóle miejsca. Po co komu organizacja skupiająca studentów wszystkich możliwych kierunków studiów (a która nie jest agencją towarzyską)? Utrudniamy jeszcze trochę to pytanie - co mają sobie do powiedzenia studenci odmiennych kierunków z uniwersytetów w różnych państwach? To nie tylko pytanie - to poważny problem - nie tylko brak wspólnych zainteresowań, inne przyzwyczajenia, do tego wszystkiego jeszcze - obcy język. Prawdziwa wieża Babel...
Teraz odpowiedź: taka organizacja jest potrzebna właśnie po to, aby na to pytanie znaleźć odpowiedź. W pierwszych latach swojego istnienia AEGEE (wtedy jeszcze EGEE) stawiała sobie za cel stworzenie dla studentów Europy Zachodniej płaszczyzny dla dyskusji o problemach Europy i dla przekazywania opinii publicznej poglądów młodych ludzi. Główną odskocznią było zjednoczenie Europy - Integracja. Przez samą swą formułę (ogólnoeuropejska) AEGEE była przejawem owej idei. Wydawać się może, że założenie to łamie jedną z zasad AEGEE - apolityczność. Jest to tylko wrażenie - organizacja ta nie deklaruje się po niczyjej stronie, a jednocześnie pozwala na dyskusje pomiędzy przedstawicielami różnych przekonań. I nie o polityczną integrację Europy chodzi, a o integrację rozumianą jako tolerancja, wzajemne poznawanie, obalanie stereotypów i porozumienie. Jest to w pewnym sensie organizacja, w którą angażują się

EUROROMANTYCY

i idealiści, którzy wierzą w Europę bez granic, co po 1989 roku i otwarciu się AEGEE na Wschód nabrało nieco innego znaczenia. Dotychczas rozmowy dotyczyły ludzi, którzy przez lata funkcjonowali w podobnych systemach politycznych i w podobnej sytuacji materialnej. Po zaangażowaniu studentów z państw Europy Środkowej problem porozumienia i wzajemnego poznania, stał się prawdziwym wyzwaniem dla obu stron. Hasłem przewodnim tamtego okresu działalności AEGEE było: Students are building bridges across Europe”, czyli wskazywano na możliwości jakie mają studenci, jeżeli chodzi o zjednoczenie czy re-unifikację Europy po obaleniu komunizmu. O rozmiarach tego ruchu może świadczyć ilość anten (lokali AEGEE) powstałych w tamtym czasie: z 40 do 140 (w tym większość w państwach byłego bloku socjalistycznego). Pomimo zmiany wydźwięku i rozmiaru AEGEE, idea pozostaje do dziś taka sama. Jeden z pomysłodawców i założycieli organizacji, Franck Biancheri, powiedział: Głównym zadaniem AEGEE było i jest stworzenie świadomych obywateli Europy poprzez konfrontowanie ich z innymi Europejczykami, oraz ich edukacja poprzez umożliwienie im wspólnej działalności, pracy i dyskusji. Pojawia się następne pytanie: jak ogólnoeuropejska organizacja, skupiająca studentów z różnych państw i o różnych przyzwyczajeniach i poglądach politycznych może w ogóle funkcjonować? AEGEE wypracowała coś co gwarantuje obiektywność i decentralizację działań. Jest to specyficzna i sprawdzająca się w praktyce:

STRUKTURA

Jednym z podstawowych założeń AEGEE jest stworzenie dwóch poziomów: europejskiego i lokalnego. Pierwszy jest reprezentowany przez AGORĘ czyli zgromadzenie ogólne zwoływane dwa razy w roku, na które zobowiązani są przyjechać przedstawiciele zarządów wszystkich lokali AEGEE. Na Agorze uzgadniany jest budżet, program działania na następne pół roku oraz wybierany jest Comite Directeur (CD), koordynujący pracę AEGEE i reprezentujący organizację na zewnątrz oraz utrzymujący kontakty z instytucjami ponadnarodowymi (np. Radą Europy czy ONZ). Drugim poziomem działania AEGEE - tym najbardziej istotnym - są lokalne AEGEE tzw. anteny. Lokale takie powstają w ośrodkach akademickich w różnych krajach i stanowią samodzielne jednostki koordynowane jedynie przez AEGEE Europe (czyli CD). AEGEE nie tworzy poziomu narodowego - nie istnieje coś takiego jak AEGEE Polska reprezentowane przez AEGEE Warszawa albo AEGEE Holand z AEGEE Delft na czele. Każdy lokal jest niezależny - sam organizuje się, sam wymyśla projekty, które chce realizować - czy to lokalne czy międzynarodowe, i sam na to wszystko znajduje fundusze. Oprócz AEGEE Europe i anten istnieją także Working Groups (WG). Są to również niezależne twory, które specjalizują się w określonej tematyce. Mają one charakter ogólnoeuropejski - w skład zarządu WG wchodzą przedstawiciele różnych anten a członkami może być każdy zainteresowany. Jak dotąd działa kilka Grup Roboczych, np. : East- West Working Group, która zainicjowała otwarcie się AEGEE na Europę Wschodnią; Education Working Group zajmująca się promowaniem i organizowaniem programów wymiany dla studentów (programy: SOCRATES, TEMPUS, ERASMUS, La Fayete), Job Fair Working Group (programy praktyk i pracy dla studentów), Europe-Of- The-Regions WG, Human Rights WG, Environmental WG, Cultural WG, North-South WG, Internet User Group. Każda z tych grup samodzielnie rozpracowuje własny program, typ działalności i budżet. Kolejna kwestia: jak Ja - studentka - mogę w tym wszystkim

UCZESTNICZYĆ

AEGEE realizuje swoje projekty w najróżniejszy sposób. Może to być lokalna lub międzynarodowa konferencja, seminarium, cykl wykładów, projekt ogólnoeuropejski ( np. projekty: Find Your Way In And Within An Open Society96` albo Neighbourhood in Europe97`), w którym współpracuje kilka, lub kilkanaście anten z różnych państw. Oprócz tego organizowane są Case Study Trips (CST)- czyli wyjazdy do danego państwa lub rejonu, który poznaje się na miejscu poprzez konfrontację z tamtejszą rzeczywistością, ludźmi i ich problemami. Przykładami takich CST mogą być: Former Jugoslavia CST czy planowane Moldavia CST czy North Irland CST. Inną formą działalności są Summer Univerities (SU) - Letnie Uniwersytety. Są to dwu lub więcej - tygodniowe wyjazdy wakacyjne na kursy językowe lub tematyczne, organizowane w najróżniejszych miastach Europy od Las Palmas po Moskwę i od Aten po Helsinki. Ale wracając do znanej nam okolicy...

AEGEE W KATOWICACH

działa już od 1991 roku. Na początku zajmowali się organizacją studenci z Akademii Medycznej, potem Akademii Ekonomicznej. Od roku AEGEE znalazło swe miejsce (miejmy nadzieję, że na stałe) na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych. I tak naprawdę to dopiero od tych kilkunastu miesięcy można mówić o aktywnej dzialalności AEGEE Katowice. Na początku tego roku zorganizowany został konkurs na temat wiedzy o Unii Europejskij wśród studentów UŚ, w którym nagrodą był wyjazd do Kolonii i Brukseli. W maju AEGEE Katowice zorganizowało wyjazd autokarowy na kongres do Holandii (do Delft) oraz na Queensday - narodowe święto Holendrów, które obchodzone jest przez dwa dni na ulicach Amsterdamu. W międzyczasie członkowie katowickiej anteny brali także udzieł w konferencjach w Kolonii, Eindhoven, Passau, Bratysławie, Preszowie, Moskwie, Timisoarze i Warszawie. Wydawana jest również gazeta AEGEE Katowice zwana: Biuletynem. Na przyszły rok AEGEE planuje zorganizować w Katowicach dwie konferencje: w maju na temat literatury państw Europy Środkowej i Wschodniej wobec nowej rzeczywistości oraz w listopadzie konferencję: Mniejszości Narodowe - Od Rasizmu Po Tolerancję we współpracy z AEGEE MainzWiesbaden w ramach ogólnoeuropejskiego projektu: Neighbourhood in Europe. Planowane jest także utworzenie komputerowej bazy danych zawierającej informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych (festiwali, koncertów, wystaw itp. ) odbywających się w Europie oraz umożliwiającej kontakty z osobami, które mogłyby zorganizować wyjazd na taką imprezę.

KONTAKT

z AEGEE Katowice jest o tyle trudny, że organizacja ta nie posiada jeszcze własnego biura. Możliwy jest jedynie kontakt telefoniczny, poprzez e-mail lub dzięki skrzynce kontaktowej (patrz: podany niżej adres organizacji). Zarząd AEGEE stara się dosyć regularnie (raz w miesiącu) organizować spotkania, które są rozplakatowane na wydzialach UŚ.
Na koniec jeszcze ostrzeżenie: AEGEE jest chorobą niebezpiecznie zaraźliwą!
Adres (do korespondencji) AEGEE Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych,
Bankowa 11, 40 007 Katowice; e-mail: aegee@us. edu. pl; fax: (++48 - 32) 59 96 05 (zał. dla dr D. Rotta)

Telefony domowe (Zarząd)
Dorota Czerny 1895935
Katarzyna Śliwiok 1285670
Tomasz Zagórski 1527272
Viola Janas 1280593
Krzysztof Stasiuk 1860517

Autorzy: Dorota Czerny