KSIĄŻKA Z DEDYKACJĄ

Wśród wielu wydarzeń towarzyszących Międzynarodowemu Kongresowi Teatrologów znalazło się specjalne miejsce i czas na promocję książki pt. : " Od symbolizmu do post-teatru (FAP, Warszawa 1996, s. 256) pod redakcją Ewy Wąchockiej. Książka dedykowana organizatorce teatrologii śląskiej, prof. dr hab. Eleonorze Udalskiej wydana została z okazji dwudziestolecia istnienia teatrologii w naszym Uniwersytecie. Zamieszczono w niej prace uczniów profesor Udalskiej, Jej przyjaciół i współpracowników z kraju i z zagranicy. Prace te znalazły się w następujących działach: Style teatru, Aktor w świecie konwencji, Wokół dramatu, Post-teatr. Książka, która ukazała się zaledwie na początku listopada, stała się więc niejako wprowadzeniem do Kongresu oraz okazją do dyskusji autorów i ich kolegów obecnych na kongresie.

Prezentacja publikacji dokonana przez JM Rektora, prof. dr hab. Tadeusza Sławka, dr Ewę Wąchocką, prof. dr hab. Andrzeja Gwoździa i profesora J. A. Gomeza (generalnego dyrektora Europejskiego Instytutu Badań Teatralnych z Barcelony) ujawniła Janusowe oblicze teatrologii - od głęboko poznawczego i naukowego sposobu jej uprawiania do wciąż radosnego odkrywania żywotnych sił i niewyczerpanych możliwości teatralnego działania i obrazowania świata. Dowodem na to mogą być rozprawy pomieszczone w książce, która stała się terenem spotkania naukowych refleksji uczonych z różnych stron świata na temat zjawisk szeroko rozumianego teatru współczesnego.

Zbiór jest owocem współpracy profesor Udalskiej i Zakładu Wiedzy o Teatrze z wieloma ośrodkami naukowymi. Uzupełnia go omówienie dorobku profesor Udalskiej i materiały do bibliografii Jej prac.

Autorzy: A.Ś.