SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

SAMORZĄD ROZLICZA SIĘ

Publikujemy niżej przekazane nam przez URSS UŚ oficjalne sprawozdanie z działalności w 1996 roku

1. Wraz ze Śląskim Porozumieniem Samorządów Studenckich uczestniczyliśmy aktywnie w pracach Parlamentu Studentów RP. Do kwietnia (zjazdu sprawozdawczo-wyborczego) w pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczył Marek Nowak, natomiast w Radzie Studentów Dariusz Szostek.

2. W trakcie kwietniowego zjazdu PSRP do Rady Wykonawczej Parlamentu na wniosek przewodniczącego PSRP został wybrany Dariusz Szostek.

3. Zgodnie ze statutem PSRP członek Rady Wykonawczej bierze udział w pracach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego jako delegat studencki. W pracach Rady uczestniczą : Robert Pawłowski (UW); Dariusz Szostek (UŚ); Jerzy Maszało (ZSB - szkoły prywatne), Maciek Wicherek (UJ); Marek Oszczypała (AR-Lublin).

4. Na zjeździe PSRP został wybrany do Komisji Rewizyjnej nasz przedstawiciel Grzegorz Sokół.

5. Do kwietnia w pracach PSRP aktywnie uczestniczył Marek Nowak (Komisja Rewizyjna), ponadto wiele osób działało nie będąc formalnie we władzach Parlamentu (uczestnictwo w konferencjach, pomoc w ich organizacji, przeprowadzanie ankiet, wyrażanie opinii).

6. Członkowie naszej URSS pomagali w organizacji I Konferencji Tematycznej PSRP. odbyła się ona w listopadzie w Międzyzdrojach. W trakcie tej konferencji przedstawiciele UŚ wygłosili dwa referaty: Danuta Dubiel i Anna Olender "Regulamin pomocy materialnej na UŚ" jako odrębny w stosunku do innych tego typu regulaminów; Dariusz Szostek "Program Młodzi dla Europy".

7. W trakcie wielu spotkań naszych przedstawicieli z urzędnikami MEN udało się wynegocjować dodatkową dotację na fundusz pomocy materialnej w wysokości 600. 000 zł co umożliwiło zwiększenie stypendium naukowego, dotatkowe zakupy, dodatkowy sprzęt w DS-ach, nowy sprzęt dla stołówek studenckich itp.

8. W trakcie spotkania z Ministrem Edukacji Narodowej Jerzym Wiatrem (ze strony UŚ brał udział w tym spotkaniu D. Szostek) udało się uzyskać dodatkową dotację na rzecz samorządów. Dla UŚ wyniosła ona 6. 000 zł.

9. URSS wraz ze Śląskim Porozumieniem Samorządów Studenckich organizowało II wspólne Juwenalia SRU 96. Impreza była przygotowywana od listopada 1995 roku. Z ramienia UŚ w pracach Biura Organizacyjnego SRU 96 brali udział : Danuta Dubiel; Dariusz Szostek ; Marek Nowak. Impreza odbyła się w dniach 29-31 maja. Koszt sięgał prawie 190 000zł. UŚ wyasygnował na tę imprezę 12. 000 zł. Inne uczelnie wchodzące w skład ŚPSS wyasygnował 15. 000 zł. (UŚ jest największą uczelnią wchodzącą w skład ŚPSS). Była to największa tegoroczna impreza studencka na Śląsku. Udział w niej wzięło ok 20 000 osób. Pierwszy dzień odbył się na katowickim Rynku (pokaz walk wschodnich, występ zespołu Take 5 konkursy, występ orkiestry dętej, przejazd specjalnego tramwaju SRU itp. ) i w Spodku (występ laureatów Festiwalu Twórczości Studenckiej, Śląski Teatr Tańca, Big Band Akademii Muzycznej, Kayah, Formacja Nieżywych Schabuff, Voo Voo, Kazik na Żywo, Edyta Bartosiewicz, o północy pokaz ogni sztucznych, megadyskoteka, odwóz studentów darmowymi autokarami. Następnego dnia odbył się festyn na miasteczku akademickim na Ligocie pod namiotem cyrkowym. (karczma piwna, Kabaret Rafała Kmity, Opozycja, Gang Olsena, Ankh, rockoteka na żywo: Coverband i Pitzcaraldo. Odwóz studentów do centrum Katowic i do Sosnowca Darmowymi autobusami. Trzeci dzień odbył się w klubach studenckich. Także tego dnia odbył się koncert galowy dla senatów uczelni, władz miasta, województwa, sponsorów, w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego połączony z krótkim bankietem. SRU 96 zakończyło się 2 czerwca Koncertem w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

10. W pierwszych dniach września został zorganizowany pierwszy obóz adaptacyjny dla studentów I roku. Wzięło w nim udział 26 studentów. obóz odbył się w Wiśle (3 dni) i w Krakowie (3 dni). Przeprowadzono wiele wykładów dotyczących min. struktury samorządu, Parlamentu Studentów RP, regulaminu pomocy materialnej, regulaminu studiów, ustawy o szkolnictwie wyższym itp. W obozie jako zaproszony gość wzięli udział Robret Pawłowski (przewodniczący PSRP), Ryszard Kowalski (fundacja Bratniak - Kraków), Krzysztof Sawicki (doktorant UŚ).

11. W trakcie wyborów rektora i prorektorów UŚ uczestniczyło 38 studentów z wszystkich wydziałów (na 40 uprawnionych) co stanowi 20% wszystkich elektorów. Przeprowadzono rozmowy ze wszystkimi kandydatami (najpierw mała grupa przedstawicieli studenckich, później z dwom a najpoważniejszymi kandydatami - wszyscy elektorzy). Przeprowadzona została także rozmowa z kandydatem na prorektora d/s studenckich prof. dr hab. K. Roleder. Został on zaopiniowany pozytywnie przez wszystkich studentów- elektorów. Właściwe protokoły są do wglądu u JM Rektora. W pracach Komisji Wyborczej brał udział Marek Nowak.

12. W styczniu i w lutym została przeprowadzona ankieta wśród ok. 1000 studentów na większości wydziałów. Ankieta dotyczyła spraw związanych z funduszem socjalnym (min. stypendia, dopłaty itp. ), możliwości pobierania kredytów na studia, ocena działalności samorządu, ocena poziomu wykładów, zajęć, konta studenckie itp. Ankieta pomogła w negocjacjach z administracją (m. in. w sprawie zwiększenia ilości studentów pobierających stypendium naukowe).

13. Na jesiennym spotkaniu Komisji do Spraw pomocy Materialnej administracja UŚ próbowała podnieść ceny akademików mimo, że wzrost był nieuzasadniony. Powołując się na wiosenną dyskusję na forum Komisji udało się utrzymać dotychczasową cenę do końca roku.

14. Jednym z największych sukcesów URSS jest zwiększenie ilości studentów pobierających stypendium naukowe do 25% wszystkich studentów, przy jednoczesnym zwiększeniu jego kwoty. Było to możliwe dzięki przeprowadzonej ankiecie i dużym poparciu studentów. Przez cały rok były tworzone rezerwy umożliwijące zwiększenie tego stypendium. Duże znaczenie miała także dodatkowa dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Większe stypendium weszło w semestrze zimowym.

15. Po raz pierwszy udało nam się wynegocjować korzystniejsze warunki ubezpieczenia dla studentów. Z inicjatywy URSS został zatrudniony broker. Jednakże jego działania nie przyniosły przewidywanych wyników. Za zgodą Rektora został powołany zespół do negocjacji z firmami ubezpieczającymi. W skład tego zespołu weszli: Marek Nowak, Dariusz Szostek. Udało się podnieść kwotę ubezpieczenia z 5. 000zł do 7. 000zł przy tej samej stawce oraz uzyskać na rzecz URSS darowizny w sprzęcie na kwotę równą 5% kwoty wpłacanej przez studentów. Ponadto każdy dziekan z może przeznaczyć dalsze 10% na rzecz wydziałowego samorządu studenckiego (jest to kwota pozostawiona w gestii dziekana).

16. W maju przed juwenaliami zostało zorganizowane ognisko na osiedlu akademickim w Ligocie na którym zostało rozdane 200 porcji kiełbasy. Zorganizowanie tej imprezy było możliwe dzięki ajentowi klubu "Skansen" który zasponsorował kiełbasę i katowickiego nadleśnictwa od którego otrzymaliśmy drzewo na ognisko. Prace koordynowali: Marek Nowak, Jolanta Spanier.

17; 18. W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami na początku roku zostały przeprowadzone wybory do rad programowych klubu "Pod Rurą" i "Za Szybą". Został stworzony regulamin wyborów. Protokoły do wglądu w klubach.

19. W trakcie kampanii wyborczej na rektora negocjowaliśmy sposoby finansowania samorządu. Jednym z pomysłów było przekazanie 1% wpływów od studentów zaocznych i wieczorowych. Od września nowe władze przychyliły się do naszego pomysłu. Uczestniczyliśmy w pracach nad zmianą rozporządzenia rektora dotyczącego finansowania. Aktualnie są przeprowadzane negocjacje z dziekanami wydziałów. Wszelkie decyzje zostaną podjęte pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Umożliwiłoby to realną pomoc instytucją smorządowym. Dotychczas fundusze przekazywane na działalność samorządu studenckiego były zbyt małe.

20. W dniach 13-14 kwietnia przedstawiciele URSS uczestniczyli w konferenji dotyczącej finansowania szkolnictwa wyższego. Konferencja odbyła się w Krakowie i była organizowana przez PSRP i samorząd studencki UJ. Na konferencji Marek Nowak przedstawił wyniki ankiety dotyczącej specjalnych kredytów dla studentów (ankieta została przeprowadzona na UŚ wraz z przeprowadzeniem ankiety dotyczącej funduszu socjalnego).

21. Na początku czerwca przedstawiciele URSS brali udział w konferencji dotyczącej finansowania samorządu studenckiego. Konferencja odbyła się w Krakowie i była organizowana przez PSRP i fundację Bratniak. Na konferencji przedstawiono możliwości uzyskiwania funduszy spoza uczelni ( min. z ministerstwa, od firm sąmorządów terytorialnych, fundacji itp. ).

22. W sierpniu prezydium URSS brało udział w podziele na wydziały miejsc w Domach Studenckich. Ustalono, że w związku z większą ilością podań niż miejsc w DS-ach, należy na każdy wydział przyznać procentowo mniej miejsc niż podań (w przypadku każdego wydziału procent był równy). Ponadto w związku z nieprawidłowościami podziału miejsc w DS-ach na wydziale PiA, zostala zarządzona rewizja tego podziału o czym powiadomiono dziekana WPiA i Rektora.

23. We wrześniu odbył się "objazd" wszystkich bydynków wchodzących w skład "bazy studenckiej" UŚ. W komisji biorącej udział w objeździe uczestniczyli prorektor d/s studenckich prof. dr hab. K. Roleder, kierownik Działu Spraw Studenckich mgr. M. Łukaszek, przewodniczący URSS Dariusz Szostek.

24. W listopadzie wraz z samorządem Uniwersytetu Warszawskiego był organizowany cztero-dniowy wyjazd do Lwowa. Niestety w związku z problemami wynikłymi ze strony UW wyjazd został odwołany.

25. W trakcie tego roku przedstawiciele URSS uczestniczyli w wielu przetargach dotyczących wynajmu ajentom pomieszczeń UŚ. Wszelkie protokoły z tych przetargów są do wglądu w Dziale Spraw Studenckich lub u Dyrektora Administracji.

26. Przedstawiciele URSS uczestniczyli we wszystkich Senatach UŚ. Niestety frekwencja przedstawicieli samorządów wydziałowych nie była najlepsza.

27. Przedstawiciele URSS uczestniczyli w pracach senackiej komisji rozwoju (M. Nowak) i senackiej komisji d/s dydaktyki (D. Szostek).

28. W trakcie rekrutacji na studia na UŚ M. Nowak jako przedstawiciel studentów uczestniczył w pracach komisji rekrutacyjnej. Prace komisji trwały od czerwca do października.

29. W maju odbyła się akcja zbierania podpisów pod petycją do Sejmu RP. W trakcie akcji zebrano prawie 2. 500 podpisów, udało się także zainteresować problemami studentów szerokie media. Akcja była koordynowana przez PSRP. Miała na celu wprowadzenie ulg od podatków rodzicom i opiekunom. Niestety udało się przeprowadzić tylko jeden postulat: ulgę podatkową dla studentów studiów odpłatnych. Wszelkie materiały dotyczące akcji są do wglądu w pomieszczeniu URSS.

30. We wrześniu zostały zebrane podpisy pod petycją do sejmu w sprawie pozostawienia 0% VAT na książki, podręczniki, czasopisma, gazety. Udało się zebrać w przeciągu 3 dni prawie 1000 podpisów. Akcja była koordynowana przez PSRP.

31. W trakcie organizacji SRU 96 byliśmy współorganizatorami festiwalu piosenki studenckiej Ślimak 96. Festiwal odbył się w klubie Kwadraty AE. Na festiwalu wystąpiło wiele zespołów studenckich. Laureaci wystąpili w Spodku podczas SRU 96.

32. Wraz z Samorządem BiOŚ URSS uczestniczyło w organizacji imprezy Biofigle 96, a także wystawy kwiatów w ramach SRU 96 (głównym koordynatorem tych działań była Danuta Dubiel)

33. Przedstawiciele URSS uczestniczyli aktywnie w pracach dwóch komisji PSRP: ustawodawczo-prawnej i socjalno-ekonomicznej. Z wynikami tych prac można się zapoznać w siedzibie PSRP.

34. W przeciągu całego roku odbywały się dyżury członków URSS. Załatwiano szereg spraw bieżących. Pomagano bezpośrednio studentom w załatwianiu ich spraw i wiele innych. Głównie w tych pracach uczestniczyli: D. Dubiel, D. Szostek, M. Nowak.