Niesklasyfikowane - Styczeń 1998

Dnia 27 listopada 1997 odbyła się w cieszyńskiej Filii konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Sztuki, pod hasłem "Korekta charakterystyczną metodą kształcenia plastycznego". W założeniu organizatorów temat konferencji został bardzo konkretnie sformułowany i miał być pretekstem do rozważań, które mogłyby znaleźć swe praktyczne dopełnienie. W dydaktyce artystycznej bowiem korekta to jedna ze stosowanych niezmiennie od wieków do dnia dzisiejszego, elementarnych metod kształcenia. Mało jest jednak na ten temat opracowań teoretycznych czy metodycznych. Tak więc temat podjęty przez inicjatorów konferencji, dla ludzi profesjonalnie zajmujących się dydaktyką artystyczną był niezwykle ważny i potrzebny i mimo dużej liczby referatów (10 w ciągu jednego dnia) nie został wyczerpany. Zasugerowano nawet, aby do niego powrócić, co spotkało się z akceptacją zainteresowanych. Instytut zapowiada w najbliższym czasie publikację tekstów pokonferencyjnych.

Na cieszyńskiej konferencji korektę rozpatrywano w różnych aspektach: filozoficznym, historycznym, metodyki nauczania plastyki, wreszcie z pozycji uczących sztuki artystów - pedagogów. Najlepszym jej obrazem niech będą tytuły prezentowanych referatów:

prof. Norbert Witek
- "Sytuacja sztuki w dobie nowoczesnej i w postmodernizmie oraz dzisiejsze uwarunkowanie metod i narzędzi dydaktycznych";

mgr Anna Keyha-Lis
- "Norma wobec nieistnienia norm";

dr Urszula Szuścik
- "Ocena prac plastycznych formą komunikatu pedagogicznego";

mgr Aleksandra Giełdoń-Paszek
-"Korekta w praktyce XIXwiecznej akademii";

mgr Dariusz Rymar
- "Realizacje wartości w korekcie";

prof. Zygmunt Lis
- "Kilka uwag o funkcji korekty";

mgr Agnieszka Ziółkowska
- "Korekta a stopień ingerencji nauczyciela w proces twórczy wychowanka";

mgr Marek Rembierz
- "Ikonosfera - twórczość - artyzm. O ujawnieniu wartości w procesie tworzenia kwestią doskonalenia warsztatu i osiągania doskonałości dzieła (wokół zagadnień korekty i dyskusji artystycznej);

dr Anna Markowska-Kutaj
-"Bez korekty".

kropka

18 września 1997 na I Walnym Zgromadzeniu w Łodzi powołano do życia Stowarzyszenie "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej wśród Polonii i cudzoziemców, inspiracja i promocja badań naukowych z zakresu języka polskiego, obrona interesów szkół oraz instytucji, w których członkowie Stowarzyszenia pracują, a także podnoszenie jakości kształcenia językowego przez ustalenie kryteriów i nadawanie nauczycielom odpowiednich licencji, dokształcanie i doskonalenie zawodowe (w kraju i za granicą) lektorów języka polskiego jako obcego, zaopatrywanie ich w pomoce naukowe, wymiana informacji i prowadzenie banku danych, współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz organizacjami związanymi z nauką języka polskiego jako obcego.

Stowarzyszenie stanowić ma platformę współpracy polonistów na świecie oraz korzystne medium wymiany doświadczeń akademickich nauczycieli języka polskiego jako obcego. Powstanie Stowarzyszenia rozpocząć ma okres energicznego rozwiązywania problemów i prawomocnego reprezentowania tej dziedziny nauczania wobec instytucji naukowych w kraju i za granicą. Udział w pracach Stowarzyszenia biorą teoretycy i praktycy nauczania, co daje jednym i drugim znakomitą okazję do dyskusji nad konkretnymi problemami naukowymi i dydaktycznymi.

Na stanowisko prezesa Stowarzyszenia BRISTOL wybrano prof. dr hab. Władysława Miodunkę, dyrektora Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miło nam poinformować, że funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia objął dr Romuald Cudak, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

K. B.

kropka

18 listopada 1997 gościem cieszyńskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego był hrabia Franz Czernin von Chudenitz z Wiednia (wnuk hrabiny Gabrielli von ThunHochenstein z domu hrabianki von Larisch Monnich). Hrabia wygłosił wykład o przeszłości swojej babki. Następnego dnia odwiedził jej dawną posiadłość w Kończycach Wielkich (obecnie siedzibę Domu Dziecka). M. P.

kropka

21 listopada 1997 w cieszyńskiej Filii otwarto kawiarnię internetową "Enter". Inicjatorem przedsięwzięcia jest firma "Jota". Codziennie - i zupełnie za darmo - można korzystać z czterech komputerów. Dwa przeznaczone są do "przerzucania" stron www całego świata, dwa - do grania. M. P.

kropka

21 i 22 listopada 1997 obradowała w Cieszynie Konferencja Prorektorów Uniwersytetów Polskich. W pierwszym dniu dyskutowano nad referatem prof. dr hab. Zofii Ratajczak. Uczestnicy konferencji zapoznali się ze stanem prac nad wdrożeniem systemu studiowania w poszczególnych uczelniach. Wizję uniwersytetu XXI wieku nakreślił prorektor dr hab. prof. UŚ Krystian Roleder. Obrady uatrakcyjnił wernisaż wystawy grafiki Krzysztofa Kuli i kameralny "Wieczór wiedeński" w wykonaniu zespołu Bel Music. M. P.

kropka

Komisja Polsko-Czeska i Polsko-Słowacka PAN zorganizowała w gmachu Filii w Cieszynie kiermasz książki zaolziańskiej, z jej prezentacją dokonaną przez Gustawa Sajdoka. Wysłuchano także wykładu doc. dr Franciszka Vseticki z Uniwersytetu w Ołomuńcu nt. : "Moje kontakty z Polską".

GOŚĆ Z WARSZAWY

4 grudnia w ramach zajęć "Elementy reżyserii widowisk" prowadzonych przez mgr E. Tomaszewską i zajęć "Teatr" prowadzonych przez mgr M. Pindór odbyło się w klubie Panopticum spotkanie z prof. dr hab. Henrykiem Jurkowskim, wybitnym znawcą problematyki teatru lalek. Profesor Jurkowski, związany z Akademią Teatralną w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej, jest znany jako autor 3-tomowych "Dziejów teatru lalek", chyba najpełniejszej pracy z tego zakresu, tłumaczonej na wiele języków świata. Pomimo wielu obowiązków, nawału pracy i ciągłych podróży szczęśliwie Profesor znalazł trochę czasu by odwiedzić nadolziański gród i spotkać się ze studentami cieszyńskiej Filii UŚ. W ramach tego spotkania Profesor wygłosił niezwykle interesujący wykład nt. : "Bohater komiczny teatru lalek jako błazen mityczny". Ilustracją do wykładu był spektakl "Punch i Judy" przygotowany przez teatr Tomka Sylwestrzaka w ramach działalności Ośrodka teatralnego "Teatr Banialuka" w Bielsku Białej.

W swoim wykładzie niezwykle obszernie i przekrojowo nakreślił kierunki rozwoju postaci błazna w teatrze, nie tylko europejskim, poszerzając swoje wystąpienie o zagadnienia komizmu rozpatrywane na tle różnych epok. Następujący po wykładzie spektakl prezentował tradycyjny angielski tekst (w tłumaczeniu G. Sinki), który przedstawia przygody ludowego bohatera angielskiego Puncha. Postać Puncha, jak i inne z teatralnego świata bohaterów komicznych są w Polsce mało znane, a forma teatru jarmarcznego obca jest polskiej publiczności. Dlatego przybliżenie tej jednej z najpopularniejszych tradycji teatru Europy Zachodniej wydaje się niezwykle ważne. Cieszy fakt, że nasi studenci nie tylko wysłuchali wykładu z dużym zainteresowaniem, ale także okazali się wyrobioną publicznością, która doskonale reagowała na wszystkie niuanse, dowcipy i sytuacje komiczne.