Z Senatu - Styczeń 1998

9 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ. W porządku posiedzenia znalazły się m. in. sprawy kadrowe. dziekani Wydziałów oraz Przewodniczący Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego, prof. dr hab. Andrzej Różkowski przedstawili następujące wnioski:

- wnioski Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Krzysztofa Wieczorka oraz dr hab. Leszka Gruszczyńskiego;

- wnioski Wydziału Prawa i Administracji w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Stanisławy Kalus, prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka, prof. dr hab. Arkadiusza Nowaka. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senat.

Kolejne wnioski dotyczyły rozwiązania stosunku pracy. Wniosek prof. dr hab. Jana Kwaka z WNS w sprawie rozwiązania od semestru letniego stosunku pracy, wniosek prof. dr hab. Czesławy i Christopha Schatte z Wydziału Filologicznego w sprawie rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Również te wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.

Kolejny punkt porządku obrad stanowiła uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz zakres egzaminu wstępnego i ustalenia limitów przyjęć na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 1998/99, przedstawiona przez prof. dr hab. Zofię Ratajczakową, prorektora ds. nauczania. Pani Rektor podkreśliła szczególne znaczenie rekrutacji na studia, która m. in. tworzy wizerunek Uczelni, warunki pracy i wytycza jej przyszłość.

Już w kolejnym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" - w formie specjalnej wkładki - przedstawimy wyciąg z tej uchwały.

Podczas posiedzenia przedstawiono także m. in. informację o zasadach polityki finansowej Uczelni na 1998 r. (do sprawy tej postaramy się wrócić), odpowiedź na interpelację dotyczącą zagadnień komputerowo-bibliotecznych, zapoznano senatorów z dalszymi krokami w sprawie ogrodu botanicznego w Mikołowie.

Autorzy: Dariusz Rott