PRZYZNANE PRZEZ KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 1996/97

GRANTY BADAWCZE

Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska

dr Barbara Tokarska-Guzik
- Badania historii zasięgów i aktualnego rozmieszczenia kenofitów w Polsce
41 450, - zł - 01. 04. 1997 - 31. 03. 2000;

mgr Robert Domański
- Zróżnicowanie flory oraz roślinności wodnej i błotnej zbiorników wód stojących na obszarze Płaskowyżu Rybnickiego
10 000, - zł 01. 01. 1997 - 31. 12. 1997;

dr Piotr Węgierek
- Wykorzystanie cech budowy zewnętrznej uskrzydlonych morf mszyc dla wyjaśnienia fitogenezy Aphidinea oraz analizy stosunków pokrewieństwa w obrębie Sternorrhyncha
70 000, - zł - 01. 10. 1997 - 30. 09. 2000;

prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska
- Wykorzystanie cytogenetyki molekularnej w badaniach genomu wybranych gatunków z rodziny Brassicaceae
140 000, - zł - 01. 07. 1997 - 30. 06. 2000;

prof. dr hab. Sylwia Łabużek
- Biodegradacja chlorofenoli przez wybrane szczepy bakterii (promotorski) 40 000, - zł - 01. 09. 1997 - 31. 12. 1999;

prof. dr hab. Paweł Migula
- Strategie detoksykacyjne szarańczaka Chorthippus brunneus (Thunberg) ze środowisk o różnym stopniu zanieczyszczenia metalami (promotorski)
31 000, - zł - 01. 06. 1997 - 30. 10. 1998;

dr Leszek Bernacki
- Badania założeń racjonalnej gospodarki zasobami genowymi storczykowatych (Orchidaceae) w Polsce, jako znaczącej grupy roślin wśród gatunków chronionych
46 200, - zł - 01. 01. 1997 - 31. 12. 1999;

Wydział Filologiczny

dr hab. prof. UŚ Danuta Ostaszewska
- Polszczyzna XVII wieku; stan i ewolucja
30 000, - zł - 01. 10. 1996 - 30. 09. 1999;

dr Bożena Cetnarowska
- Zaimki osobowe w grupie imiennej (w języku polskim i angielskim)
10 000, - zł - 01. 09. 1996 - 15. 10. 1999;

prof. dr hab. Piotr Fast
- Teoria i krytyka przekładu artystycznego - próba syntezy
50 000, - zł - 01. 02. 1997 - 31. 12. 1999;

prof. dr hab. Tadeusz Sławek
- Forma organiczna w literaturze, sztuce i filozofii angielskiej i amerykańskiej XIX wieku
50 000, - zł - 01. 01. 1997 - 31. 12. 1999;

dr Ewa Sławkowa
- Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Wstęp do stylistyki pragmatycznej
41 250, - zł - 01. 01. 1997 - 31. 12. 1999;

prof. dr hab. Edward Polański
- Odstępstwa od normy językowej (błędy językowe) użytkowników języka a tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny
80 000, - zł - 01. 09. 1997 - 31. 08. 2000;

prof. dr hab. Wiesław Banyś
- System "si" współczesnego języka francuskiego w ujęciu kognitywnym
34 750, - zł - 01. 06. 1997 - 01. 06. 1999;

dr hab. prof. UŚ Olga Wolińska
- Sytuacja językowa w miastach górnośląskich
50 000, - zł - 15. 09. 1997 - 30. 08. 2000 ;

prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
- Książka i biblioteka w kulturze Śląska Górnego i Cieszyńskiego w XIX i XX wieku
116 000, - zł - 01. 08. 97 - 30. 07. 2000;

dr hab. prof. UŚ Emil Tokarz
- Chorwackie słownictwo sportowe (ptomotorski)
18 500, - zł - 01. 06. 1997 - 31. 05. 1999;

dr Joanna Sobczyk
- Jakuba Wujka refleksaja o języku zawarta w komentarzu Biblii 1599r.
16 250, - zł - 01. 09. 1997 - 31. 08. 1998;

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

mgr Marzena Stasiak
- Chromatograficzna i spektroskopowa związków porfirynowych
10 000, - zł - 01. 10. 1996 - 30. 09. 1997;

prof. dr hab. Marek Zrałek
- Ciężkie neutrina w przyszłych leptonowych akceleratorach (promotorski)
10 000, - zł - 01. 08. 1996 - 31. 07. 1997;

dr Witold Kowalski
- Opracowanie modelu mechanizmów rozróżnialności chiralnej w kompleksacyjnej chromatografii
9 997, - zł - 01. 10. 1996 - 31. 09. 1997;

dr hab. prof. UŚ Karol Baron
- Równanie funkcyjne w analizie i probabilistyce
98 000, - zł - 01. 01. 1997 - 31. 12. 1999;

dr hab. prof. UŚ Tomasz Dłotko
- Asymptotyka rozwiązań równań parabolicznych
37 050, - zł - 01. 01. 1997 - 31. 12. 1998;

dr hab. prof. UŚ Bogusław Fugiel
- Dielektryczne własności ferro elektryków jednoosiowych w pobliżu punktu przejścia fazowego - eksperymentalne testowanie modeli teoretycznych
46 000, - zł - 01. 03. 1997 - 31. 08. 1998;

dr hab. Andrzej Sładek
- Formy kwadratowe i arytmetyka ciał globalnych
73 970, - zł - 02. 01. 1997 - 31. 12. 1999;

prof. dr hab. Jerzy Zioło
- Badanie dynamiki przejść fazowych układów z rozmytym czasem relaksacji
150 000, - zł - 01. 02. 1997 - 30. 08. 1999;

prof. dr hab. Henryk Flakus
- Badanie dynamiki wiązań wodorowych w oparciu o widma podczerwone modelowych kryształów molekularnych (promotorski)
24 000, - zł - 01. 01. 1997 - 31. 12. 1998;

prof. dr hab. Franciszek Buhl
- Zastosowanie Chromazurolu S i Sterinolu do ozanaczania skandu, galu i wanadu w glebie Górnego Śląska (promotorski)
26 600, - zł - 01. 02. 1997 - 31. 05. 1999;

dr Beata Kozłowska
- Badanie stanu D w funkcji falowej 6Li przy użyciu reakcji przekazu ( 6Li, d) oraz (6Li, a)
8 500, - zł - 01. 04. 1997 - 31. 03. 1998;

prof. dr hab. Janusz Zieliński
- Poprawki wierzchołkowe do równań Eliashberga dla dwuwymiarowego modelu Hubbarda
25 000, - zł - 01. 01. 1997 - 28. 02. 1998;

prof. dr hab. Jerzy Łuczka
- Własności transportu indukowanego nieskorelowanymi szumami w układach przestrzennie periodycznych (promotorski)
9 840, - zł - 01. 07. 1997 - 30. 09. 1998;

prof. dr hab. August Chełkowski
- Konkurencja antyferromagnetyzmu i efektu Kondo w potrójnych związkach typu CeT2 X2, (T=Ni, Cu, Ag), (X=Sn, Sb) (promotorski)
17 000, - zł - 15. 07. 1997 - 15. 01. 1999;

dr hab. prof. UŚ Sylwester Rzoska
- Badanie własności przenikalności elektrycznej w roztworach krytycznych cieczy o ograniczonej mieszalności (promotorski)
15 000, - zł - 01. 09. 1997 - 31. 08. 1999;

dr hab. Aleksander Bródka
- Badanie dynamicznych i strukturalnych własności modelowych układów ciekłokrystalicznych przy wykorzystaniu komputerowej symulacji dynamiki molekularnej
100 000, - zł - 01. 07. 1997 - 30. 06. 199;

Wydział Nauk o Ziemi

dr hab. prof. UŚ Grzegorz Racki
- Ślimaki dewońskie w aspekcie wymierań na granicach żywet (fran i fran) famen (promotorski)
22 600, - zł - 01. 09. 1996 - 30. 09. 1998;

dr hab. prof. UŚ Janusz Janeczek
- Analiza zanieczyszczenia gleb azbestem na obszarach silnej antropopersji (promotorski)
9 800, - zł - 01. 04. 1996 - 31. 12. 1997;

prof. dr hab. Kazimierz Klimek
- Procesy "dojrzewania" równin aluwialnych (zalewowych) w dolinach południowej części Górnego Śląska (w świetle badań geomorfologiczno-sedymentologicznych, geochemicznych, glebowych i dendrometrycznych)
71 500, - zł - 15. 12. 1996 - 15. 06. 1999;

dr hab. prof. UŚ Janusz Janeczek
- Krystalochemia i krystalomorfologia minerałów skał achtarandytowych - odzwierciedlenie wieloetapowości ich powstania (promotorski)
26 400, - zł - 01. 02. 1997 - 31. 12. 1998;

dr hab. prof. UŚ Łukasz Karwowski
- Geochemiczny aspekt wymierania na granicy fran/famen na przykładzie szelfu południowej Polski (promotorski)
34 500, - zł - 01. 09. 1996 - 31. 08. 1998;

dr Janusz Kropka
- Hydrodynamiczne, hydrochemiczne i ekonomicznotechniczne aspekty przeeksplatowania triasowego zbiornika Gliwice (GZWP nr 330, trias śląsko-krakowski)
70 000, - zł - 01. 01. 1997 - 31. 12. 1998;

dr Zbigniew Mirkowski
- Analiza zmienności miąższości pokładów węgla kamiennego warstw siodłowych i dolnych rudzkich w części wschodniej siodła głównego GZW
6 000, - zł - 01. 04. 1997 - 31. 03. 1998;

dr Maria Czaja
- Badania centrów luminescencji w minerałach
97 000, - zł - 01. 04. 1997 - 31. 03. 2000;

dr Maria Tkocz
- Przemiany przestrzenne i funkcjonalne struktury wewnętrznej aglomeracji górnośląskiej
10 000, - zł - 01. 04. 1997 - 30. 09. 1998;

dr Lucyna Lewińska-Preis
- Wpływ procesu bioodsiarczania na zawartość pierwiastków śladowych w węglach kamiennych
10 000, - zł - 02. 01. 1997 - 30. 06. 1998;

dr Andrzej Konias
- Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i Zaboru Austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku
42 300, - zł - 03. 03. 1997 - 02. 03. 2000;

dr Jerzy Cabała
- Zmienność składu chemicznego rud Zn - Pb rejonu olkuskiego i jego wpływ na chemizm odpadów poflotacyjnych oraz potencjalne możliwości zanieczyszczenia środowiska rejonu olkuskiego
9 490, - zł - 01. 04. 1997 - 30. 09. 1998;

mgr Jarosław Badera
- Charakterystyka sieci sztokwerkowej złoża rud polimetalicznych Myszków
6 000, - zł - 01. 01. 1997 - 31. 12. 1997;

dr Aniela Matuszewska
- Diagnostyka stopnia przeobrażenia depozytów materii organicznej poprzez badanie zróżnicowania składu frakcji węglowodorowej w fazie molekularnej kaustobiolitów
28 000, - zł - 01. 01. 1997 - 01. 04. 1999;

dr hab. Tadeusz Merta
- Rekonstrukcja środowisk sedymentacji sekwencji utworów limnoglacjalnych rowu Kleszczowa (promotorski)
19 500, - zł - 01. 06. 1997 - 30. 09. 1998;

mgr Robert Piwkowski
- Mineralogia stref hydrotermalnie zmienionych w granitach Tatr Wysokich
10 000, - zł - 01. 08. 1997 - 31. 07. 1998;

prof. dr hab. Wacław Zuberek
- Geologiczne uwarunkowania sejsmiczności indukowanej działalnością górniczą na Górnym Śląsku (promotorski)
18 000, - zł - 01. 06. 1997 - 31. 12. 1998;

prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk
- Analiza stosowalności interaktywnych systemów kartograficznych w nowoczesnych badaniach geologicznych terenów o szczególnym znaczeniu
300 000, - zł - 01. 08. 1997 - 31. 07. 2000;

dr hab. prof. UŚ Grzegorz Racki
- Ekosystemowe aspekty późnodewońskiego kryzysu biologicznego
91 000, - zł - 01. 09. 1997 - 31. 08. 2000;

prof. dr hab. Krystyna Kuszewska
- Materia organiczna w popiołach lotnych powstałych ze spalenia węgla w kotłach przemysłowych na przykładzie Elektrociepłowni "Będzin" (promotorski)
20 000, - zł - 01. 07. 1997 - 31. 12. 1998;

dr hab. prof. UŚ Łukasz Karwowski
- Badania geochemiczne-mineralogiczne pyłów technologicznych i ich wpływ na środowisko (promotorski)
9 800, - zł - 01. 02. 1997 - 30. 09. 1998;

Wydział Nauk Społecznych

dr Tomasz Nawrocki
- Stosunki społeczne w osadzie fabrycznej "Kopalnia" na Górnym Śląsku (w sześćdziesiąt lat po badaniach Józefa Chałasińskiego)
7 750, - zł - 01. 07. 1997 - 31. 12. 1997;

prof. dr hab. Czesław Głombik
- Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesna recepcja
25 000, - zł - 01. 08. 1997 - 31. 12. 1998;

dr Hanna Wojtczak
- Marsyliusza z Inghen Quaestiones super libro "Praedicamentorum" Aristotelis. Edycja krytyczna i analiza historycznodoktrynalna
29 625, - zł - 01. 07. 1997 - 31. 06. 2000;

dr hab. prof. UŚ Idzi Panic
- Ostatnie lata Wielkich Moraw
29 000, - zł - 01. 07. 1997 - 31. 12. 1998;

Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Jolanta Życińska
- Wpływ modyfikacji wybranej formy zachowania szkodliwego dla zdrowia na całokształt zachowań zdrowotnych (na przykładzie palenia tytoniu)
10 000, - zł - 02. 01. 1997 - 30. 06. 1998;

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
- Utwory reklamowe i ich twórcy w świetle przepisów nowej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (promotorski)
25 125, - zł - 01. 06. 1997 - 30. 06. 1998;

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
- Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie cywilnym (promotorski)
35 000, - zł - 01. 06. 1997 - 30. 06. 1998;

prof. dr hab. Aleksander Lipiński
- Prawno-ekologiczne uwarunkowania geologii i górnictwa z uwzględnieniem obszarów wymagających szczególnych zabiegów ochronnych
100 000, - zł - 01. 10. 1997 - 30. 09. 1999;

prof. dr hab. Eugeniusz Zwierzchowski
- Status opozycji parlamentarnej
32 500, - zł - 01. 07. 1997 - 31. 12. 1998;

Wydział Techniki

Prof. dr hab. Henryk Morawiec
- Rentgenowskie badanie struktury i przemian fazowych w stopie Ni Ti (promotorski)
29 000, - zł - 01. 09. 1996 - 31. 08. 1998;

prof. dr hab. inż. Jan Piecha
- Metody automatyzacji diagnozy patologii narządów ruchu na podstawie danych rejestrowanych w obrębie stopy
111 172, - zł - 01. 01. 1997 - 30. 11. 1998;

prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja
- Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do diagnozowania w systemach złożonych
195 000, - zł - 01. 04. 1997 - 30. 09. 1999;

mgr inż. Wojciech Froelich
- Implementacja systemu symulacji środowiska wieloagentowego. Symulacja strategii ewolucyjnych w algorytmach mrówkowych
10 000, - zł - 01. 03. 1997 - 28. 02. 1998;

prof. dr hab. Jan Barcik
- Podstawy kształtowania składu chemicznego, struktury i własności mechanicznych stopów konstrukcyjnych na osnowie związków międzymetalicznego Fe Al (promotorski)
30 000, - zł - 01. 01. 1997 - 30. 06. 1998;

prof. dr hab. Henryk Morawiec
- Wpływ defektów struktury na przebieg przemian fazowych w stopach Ni Ti (promotorski)
29 000, - zł - 01. 03. 1997 - 31. 03. 1999;

dr Urszula Boryczka
- Zastosowanie algorytmów mrówkowych z użyciem polityk generacyjnych do konstruowania optymalnych połączeń autobusowych
16 670, - zł - 15. 07. 1997 - 15. 06. 1999;