Nowe książki - Styczeń 1998

P r a c e    n a u k o w e

HISTORIA. Wiesław K a c z a n o w i c z: Cesarz Probus 276-282 n. e. Katowice 1997, liter., summ., res., 6 zł

SOCJOLOGIA. Studia etnologiczne i antropologiczne. T. 1: Śląsk Cieszyński i inne obszary pograniczne w badaniach nad tożsamością narodową i regionalną. Red. Irena B u k o w s k a - F l o r e ń s k a, Halina R u s e k. Katowice 1997, mapy, summ., Zsfg., 10 zł

PSYCHOLOGIA. "Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 1: Świadomość etyczna psychologów. Szkice z pogranicza psychologii i etyki. Red. Zofia R a t a j c z a k przy współudziale Zbigniewa S p e n d l a. Katowice 1997, tab., rys., liter., summ., Zsfg., 7 zł

PEDAGOGIKA. Pedagogika fortepianowa. Materiały pokonferencyjne. Red. Maria K u b i c a - S k a r b o w s k a. Katowice 1997, tab., schem., liter., summ., res., 4 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Janusz A r a b s k i, Andrzej Ł y d a: Czasowniki angielskie. Słownik. Katowice 1997, 30 zł

Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 1. Red. Michał B l i c h a r s k i, Henryk F o n t a ń s k i. Katowice 1997, tab., streszcz., rez., summ., 8 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400. rocznicy urodzin Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Red. Jan M a l i c k i przy współudziale Piotra W i l c z k a. Katowice 1997, indeks nazwisk, summ., Zsfg., 6 zł

NAUKI TECHNICZNE. Wiesław K o t a r s k i: Some Problems of Optimal and Pareto Optimal Control for Distributed Parameter Systems. Katowice 1997, rys., bibliogr., streszcz., rez., 5 zł

Czasopisma

NAUKI o ZIEMI. "Landform Analysis" 1997, Vol. 1. Published by the University of Silesia and the Association of Polish Geomorphologists. Ed. Jacek Jania, Wojciech Froehlich. Katowice 1997, abstract, fot., rys., tab., liter., 10 zł

Skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Wiktor B e k i s z, Henryk F o n t a ń s k i: Białorusko-polskorosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej. Katowice 1997, 9 zł

PRAWO. Antoni A g o p s z o w i c z, Zyta G i l o w s k a, Maria T a n i e w s k a-P e s z- k o: Zarys prawa samorządu terytorialnego. Katowice 1997, 15 zł

CHEMIA. Henryk M r o w i e c: Materiały do zajęć konwersatoryjno-praktycznych z dydaktyki chemii. Katowice 1997, 5 zł

ZAPOWIEDZI

PRAWO. "Problemy Prawa Karnego". T. 22. Red. Kazimierz M a r s z a ł Leon Tyszkiewicz: Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej

LITERATUROZNAWSTWO. Teresa B a n a s i o w a: Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630 Małgorzata N i t k a: Writing of the Heart and the Epistolary Form. The Case of Richardson`s "Clarissa" Literatura w kształceniu i wychowaniu. Z teorii i praktyki. Red. Teresa P y z i k The Wild and the Tame. (Essays in Cultural Practice). Ed. Wojciech K a l a g a, Tadeusz R a c h w a ł

JĘZYKOZNAWSTWO. Bożena Ż m i g r o d z k a: Testament jako gatunek tekstu

POLITOLOGIA. Bezpieczeństwo państw Europy. Koncepcje i problemy lat dziewięćdziesiątych. Red. Bogdan Ł o m i ń s k i

PEDAGOGIKA. Wychowanie i nauczanie zintegrowane w klasach początkowych. Red. Maria Teresa M i c h a l e w s k a, Henryk M o r o z

FIZYKA. Maria P a ń k ó w: Wstęp do ćwiczeń z astronomicznych podstaw geografii (skrypt)

NAUKI o ZIEMI Krystyna M a g d a: Zróżnicowanie przestrzenne świadomości zagrożeń dla zdrowia mieszkańców wybranych miast województwa katowickiego