KOMPUTER I EDUKACJA

W dniach 1 i 2 grudnia odbyła się w murach Wydziału Filologicznego trzecia już Międzynarodowa Konferencja "Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego" zorganizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jako uczestnicy i dyskutanci wzięli udział w spotkaniu oprócz gospodarzy, goście zaproszeni z Polski i Zagranicy: z Uniwersytetu Warszawskiego, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Uniwersytetu Ostrawskiego (Czechy), Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle (Niemcy), Uniwersytetu im. Kossutha w Debreczynie (Węgry), oraz ze szkół w Bułgarii i Francji.

Specyfikę seminarium stanowi szeroka formuła tematyczna. W tym roku problemem centralnym były możliwości wykorzystania komputera w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Wystąpienia o charakterze komplementarnym podejmowały kwestie związane, najogólniej mówiąc, z wykorzystaniem wszelkich nowoczesnych technologii w nauczaniu języka i kultury. Najważniejsze z nich to: wykorzystanie multimediów i internetu oraz nauczanie języka polskiego jako obcego w kontekście nauczania języka polskiego jako rodzimego.

Wystąpieniom referatowym tradycyjnie towarzyszyły także prezentacje konkretnych rozwiązań: programów komputerowych i wideofonicznych wzbudzające ożywione dyskusje.

Tegoroczna konferencja stanowiła także uzupełnienie problematyki poruszanej w latach ubiegłych. Wcześniej "rozpoznane" jedynie zagadnienie wykorzystania komputera w nauczaniu języka polskiego jako obcego i rodzimego udało się teraz usytuować centralnie w kontekście możliwości wykorzystania multimediów w nauczaniu i kontekście ogólnych problemów zastosowania nowoczesnej technologii w glottodydaktyce.

Obrady toczyły się w czterech sesjach. Pierwsza poświęcona została problemom ogólnym związanym z wykorzystaniem multimediów oraz zagadnieniom teoretycznym związanym z samym pojęciem multimediów. Ich zastosowanie w edukacji omawiali J. Lewandowski (UW) i S. Juszczyk. Natomiast M. Sobotkowa (Ołomuniec) zaprezentowała zaplecze techniczne nowoczesnych metod nauczania w Centrum Informacyjnym Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu.

Sesja druga grupowała problemy elektronicznych słowników języka polskiego i możliwości wykorzystania ich w nauczaniu cudzoziemców. Zaprezentowano kilka dokonań tego typu, podkreślając jednakże konieczność powstania specjalnego elektronicznego słownika dla cudzoziemców uwzględniającego specyficzne potrzeby i sytuacje korzystania z tego źródła.

Trzecią sesję poświęcono już samej kwestii wykorzystania komputera w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Podkreślono, że jest to dopiero rozwijająca się dziedzina w obszarze glottodydaktyki. Duże zainteresowanie wzbudził czeski program "Literatura czeska od 1945 r. ", wykorzystujący pismo, dźwięk, obraz i animację oraz elementy encyklopedii, słownika i filmów - ekranizacji danego dzieła.

Czwarta sesja stanowiła prezentację programów multimedialnych nie związanych z komputerem.

W dyskusji kończącej konferencję wskazano na potrzebę zachowania cykliczności spotkań oraz szerokiej formuły konferencji pozwalającej na wymianę doświadczeń glottodydaktycznych, językoznawczych, kulturoznawczych i informacyjnych rozpatrywanych na tle zagadnień komplementarnych i prezentacji konkretnych dokonań. Prace tegorocznej konferencji zostaną opublikowane w kwartalniku Szkoły "Postscriptum" i na stronach www Szkoły.