Z Senatu - Kwiecień 2000

18 stycznia 2000 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ. Porządek obrad obejmował następujące sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Ryszarda Studenskiego,

- wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. Iwony Szarejko.

Oba wnioski uzyskały akceptację Senatu.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Józef Bańka przedstawił wniosek w sprawie rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron z prof. dr hab. Eulalią Skawińską. Również ten wniosek uzyskał pozytywną opinię Senatu.

W kolejnym punkcie obrad wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Maksymilian Pazdan zapoznał członków Senatu ze stanem prac nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym.

Przedstawiono także wniosek Wydziału Mat. Fiz. Chem. w sprawie nadania Instytutowi Fizyki imienia Augusta Chełkowskiego. Profesor August Chełkowski był inicjatorem, współorganizatorem Instytutu Fizyki, tak w rozumieniu dosłownym czyli budynek, w którym mieści się Instytut Fizyki jak jest i twórcą szkoły fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego. Jako niekwestionowany autorytet moralny, naukowy wywarł przemożny wpływ na kształtowanie tak ich jego uczniów jak i całych pokoleń studentów.

Nadanie Instytutowi Fizyki imienia Augusta Chełkowskiego będzie hołdem jaki pragną złożyć ich mistrzowi, tak aby patronował ich poczynaniom jak i przyszłym studentom i nauczycielom akademickim, którzy będą pracowali w murach tego Instytutu. Porosiła Senat o przyjęcie tej uchwały.

Senat w jawnym głosowaniu poparł jednomyślnie wniosek Wydziału Mat. Fiz. Chem. o nadanie Instytutowi Fizyki imienia Augusta Chełkowskiego.

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Zofia Ratajczakowa przedstawiła uchwałę w sprawie odpłatności semestralnej za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2000/2001. Senat zaakceptował uchwałę.

Zaakceptowano także uchwałę w sprawie utworzenia i podziału własnego funduszu stypendialnego Uczelni.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek powiedział, że w związku z wyborem Prof. Maksymiliana Pazdana w skład Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Prof. Pazdan zgłosił rezygnację z wchodzenia w skład Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Organizacji Uniwersytetu. Rezygnacja ta została przyjęta przez Radę Wydziału i zaproponowana została w miejsce Prof. Pazdana Prof. Stanisława Kalusowa. Poprosił o przyjęcie tej kandydatury i dokonanie zamiany. Senat zaakceptował oba wnioski.

Prorektor ds. nauki, współpracy i promocji prof. dr hab. Janusz Janeczek poprosił o akceptację porozumienia o współpracy międzynarodowej w dziedzinie dydaktyki i nauki pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Ciołkowskiego w Kałudze w Rosji.

Porozumienie to jest efektem współpracy grupy profesorów fizyki Uniwersytetu Śląskiego z odpowiednikami fizykami w tym Państwowym Uniwersytecie. Porozumienie dotyczy fizyki i pokrewnych nauk z możliwością rozszerzenia współpracy na inne dyscypliny naukowe. Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony. Senat zaakceptował porozumienie.

Marcowe posiedzenie Senatu zrelacjonujemy w numerze majowym "Gazety Uniwersyteckiej UŚ".

Autorzy: Dariusz Rott