SPOTKANIE W MILEJ ZAPYLONEJ ATMOSFERZE

W dniach 19 - 20 listopada 1999 roku w Cieszynie, w Filii Uniwersytetu Śląskiego odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna sesja naukowa na temat "Zanieczyszczenia pyłowe atmosfery". Jej organizatorem była Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii oraz Katedra Klimatologii z Wydziału Nauk o Ziemi, Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz Filia UŚ w Cieszynie i Urząd Miasta Cieszyna.

Zagadnieniami kluczowymi sesji była prezentacja wyników badań naukowych na temat składu fazowego pyłów atmosferycznych, ich rozprzestrzeniania się w zależności od warunków meteorologicznych oraz wpływu na zdrowie.

Otwarcie sesji odbyło się 19. 11 o godzinie 900 w centrum konferencyjnym Filii UŚ. Gości oraz uczestników powitał współprzewodniczący sesji, prorektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, po czym owocnych obrad i żywych dyskusji życzył wszystkim gospodarz miejsca spotkania prorektor d/s filii UŚ w Cieszynie prof. dr hab. Alojzy Kopoczek. Na koniec głos zabrał prof. dr hab. Marian Pulina, współzałożyciel Stacji Badań Zanieczyszczeń działającej od 1991 roku przy Filii UŚ w Cieszynie.

Po ceremonii otwarcia rozpoczęły się obrady, które zainaugurowały wykłady plenarne.

Pierwszy z nich, gościa honorowego konferencji, wybitnego mineraloga, specjalisty ds. pyłów atmosferycznych i kosmicznych, prof. dr hab. Andrzeja Maneckiego z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie dotyczył aeromineralogi jako nauki o pyłach. Po nim wykład n. t. roli Bramy Morawskiej w kształtowaniu przepływu zanieczyszczeń przedstawił drugi współprzewodniczący sesji, prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, kierownik Katedry Klimatologii WNoZ UŚ. Trzeci z kolei wykład wygłosił prof. dr hab. Janusz Janeczek, kierownik Zakładu Mineralogiii WNoZ UŚ, przedstawiając zagadnienia naturalnego tła zanieczyszczeń pyłowych.

Po nich rozpoczęły się wystąpienia pozostałych uczestników sesji. W sumie przedstawiono 21 referatów i zaprezentowano 10 posterów podejmujących różne aspekty badawcze w zakresie zanieczyszczeń pyłowych. Poza osobami referującymi, uczestnikami sesji byli także inni specjaliści zajmujący się tą problematyką jak również goście z Urzędu Miasta i Starostwa Cieszyna, Śląskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, oddziału terenowego w Bielsku-Białej oraz innych instytucji

Miejsce obrad wybrano nieprzypadkowo. W Cieszynie przy Filii UŚ od 1991 roku działa Terenowa Stacja Badań Zanieczyszczeń Atmosfery, która powstała dzięki staraniom Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Filii UŚ i znacznej pomocy finansowej Władz Miasta. Stacja zajmuje się badaniem zanieczyszczeń powietrza, opadów atmosferycznych i pomiarem wybranych parametrów meteorologicznych. Wyniki tych badań mają służyć nie tylko ocenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery w obrębie Cieszyna, ale wskazywać również kierunki i wielkość ich napływów z terenów sąsiednich, m. in. z Republiki Czeskiej. Sesja ta spełniła swój cel, a jej największym osiągnięciem była integracja specjalistów zajmujących się problematyką zanieczyszczenia atmosfery (geologów, mineralogów, klimatologów, biologów, fizyków, chemików, specjalistów z zakresu ochrony środowiska) oraz przedstawicieli lokalnych władz oraz służb zajmujących się monitoringiem środowiska. Zamierzeniem organizatorów jest kontynuacja sesji w latach następnych, a także zaproszenie do udziału specjalistów z innych dziedzin nauki.