Nowe książki - Kwiecień 2000

P R A C E    N A U K O W E

POLITOLOGIA.
Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji w Polsce.
Red. Piotr D o b r o w o l s k i, rys., tab., summ., rez., 12 zł

LITERATUROZNAWSTWO.
Studia z historii literatury i kultury Słowian.
Red. Barbara C z a p i k-L i t y ń s k a, Zdzisław D a r a s z, fot., summ., Zsfg., 20 zł

JĘZYKOZNAWSTWO.
Beitrage zur Nomination im Deutschen und im Polnischen.
Hrsg. Angelika F e i n e, Urszula Ż y d e k-B e d n a r c z u k, bibliogr., tab., streszcz., summ., 15 zł

Wiesław B a n y ś:
Systeme de "si" en français moderne. Esquisse d'une approache cognitive,
bibliogr., tab., schem., indeks nazwisk, indeks pojęć, streszcz., summ., 35 zł

KULTURA I SZTUKA.
Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka. Materiały konferencji naukowej 19-20 listopada 1998.
Red. Wiesław D u d e k, rys., summ., Zsfg., 15 zł

PEDAGOGIKA.
Szkoła na pograniczach.
Red. Tadeusz L e w o w i c k i przy współudz. Anny S z c z u r e k-B o r u t y, noty o autorach, bibliogr., schem., tab., Zsfg., summ., 16 zł

NAUKI O ZIEMI.
"Geographia. Studia et Dissertationes". T. 23.
Red. Tadeusz S z c z y p e k, wklejki, fot., rys., tab., rez., summ., 18 zł

C Z A S O P I S M A

NAUKA O MATERIAŁACH.
"Archiwum nauki o materiałach". T. 21, nr 1.
Kom. Red. : Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, fot., rys., tab., summ., 7 zł

V a r i a
Franz Bydlinski. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis.
Oprac. Stanisława K a l u s, Maksymilian P a z d a n

Z A P O W I E D Z I

FILOZOFIA.
Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Katowice-Wisła, 10-14 maja 1999 r.
Red. Józef B a ń k a

LITERATUROZNAWSTWO.
Liryka polska. Analizy i interpretacje. Seria druga.
Red. Włodzimierz W ó j c i k przy współudz. Danuty O p a c k i e j-W a l a s e k

"Pieśni ogromnych dwanaście... " Studia i szkice o "Panu Tadeuszu".
Red. Marek P i e c h o t a

Maria B a r ł o w s k a:
Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku

Maciej S z a r g o t:
Ziemia rozdziału - niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego

JĘZYKOZNAWSTWO.
Język w przestrzeni edukacyjnej.
Red. Robert M r ó z e k

Magdalena P a s t u c h o w a:
Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie

BIBLIOTEKOZNAWSTWO.
Wokół Eco.
Red. Zbigniew Ż m i g r o d z k i przy współudz. Danuty P i e t r u c h-R e i z e s

PSYCHOLOGIA.
Eugenia M a n d a l:
Podmiotowość i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią

* * *

POZA WYDAWNICTWEM UŚ UKAZAŁY SIĘ:

Romuald Cudak:
Świętopełna treść dziwosłowów. Interpretacje wierszy i szkice o poezji polskiej.
Wydawnictwo "Śląsk". Katowice 1999, 233 ss.

Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990.
T. 2: Literatura czeska. Przewodnik encyklopedyczny.

Red. Halina Janaszek-Ivaničkova. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1999, 841 ss.

okl. 1