Nowe książki - Czerwiec 2000

P r a c e     n a u k o w e

POLITOLOGIA. Szymon H r e b e n d a: Mitologia społeczna w literaturze fantastyczno-naukowej, bibliogr., summ., Zsfg., 10 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Irena B a j e r o w a: Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja. T. 3: Składnia. Synteza, bibliogr., schem., tab., rez., summ., 15 zł

Aleksandra N i e w i a r a: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI- -XIX wieku, bibliogr., summ., rez., 20 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 12: Prace poświęcone pamięci Profesora Jerzego Ratajewskiego. Red. Irena S o c h a, fot., bibliogr., tab., indeks nazwisk, rez., summ., 21 zł

PSYCHOLOGIA. Eugenia M a n d a l: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg., 30 zł

"Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 3: Trudności i zaburzenia w społecznym funkcjonowaniu człowieka. Red. Jan M. S t a n i k, bibliogr., tab., rys., streszcz., Zsfg., 12 zł

PEDAGOGIKA. Stanisław J u s z c z y k: Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego), bibliogr., tab., schem., Zsfg., summ., 20 zł

NAUKI TECHNICZNE. "Prace Wydziału Techniki". T. 31: Ferroelektryki tlenowo- -oktaedryczne. Cz. 2. Red. Zygmunt S u r o w i a k, bibliogr., tab., rys., rez., summ., 25 zł

Z A P O W I E D Z I

JĘZYKOZNAWSTWO. Artur R e j t e r: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej

PEDAGOGIKA. "Chowanna". R. XLIII (LIV), T. 1 (14). Red. Jan M. S t a n i k (półrocznik)

Anna N o w a k, Mirosław W ó j c i k: Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcze-śnie (zagadnienia filozoficzne, społeczno-edukacyjne i prawne)

Kontakty z ludzmi "innymi" jako problem wychowania i resocjalizacji. Red. Bogumiła K o s e k-N i t a, Danuta R a ś

BIOLOGIA. Jacek G o r c z y c a: A systematic study on Cylapinae with a revision of the Afrotropical Region (Heteroptera, Miridae)

Jerzy N a k i e l s k i: Tensorowy model wzrostu w zastosowaniu do wierzchołka korzenia

Sławomir S o k ó ł: Ganodermpataceae Polski - taksonomia, ekologia i rozmieszczenie

Poza Wydawnictwem UŚ ukazały się:

okladka

Marek Piechota, Jacek Lyszczyna: Słownik Mickiewiczowski. Wydawnictwo "Książnica". Katowice 2000.

okladka

Książka polska na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki. Red. Maria Pawłowiczowa. Wydawnictwo "Śląsk". Katowice 1999.