Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Za naszą i waszą wolność. Bitwa o Monte Cassino z perspektywy polskiej i włoskiej. Per la nostra e la vostra libertà. La battaglia di Montecassino vista da una prospettiva polacca e italiana. Red. Claudio Salmeri

SOCJOLOGIA. W sieci i w matni społecznej. Red. Piotr Skudrzyk , Małgorzata Skuchacka , Marek S. Szczepański

Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia. Red. Urszula Swadźba , Rafał Cekiera , Monika Żak

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2016. T. 2 (47): Natura vs kultura – perspektywy poznawcze w obszarze dydaktyki. Red. naczelna Ewa Syrek , red. tomu Ewa Szadzińska

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata Kita :

Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C. Wyd. 3

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska : Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Aneta Borowik: Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym. Wyd. 2.

TEOLOGIA. Dawid Ledwoń: Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studia egzegetyczno-teologiczne

„Philosophy and Canon Law” 2016. Vol. 2: Man – Family – Society in the Modern World. Ed. Andrzej Pastwa

NAUKI POLITYCZNE. Marian Mitręga , Joanna Lustig , Natalia Stępień-Lampa , Bożena Zasępa , Paweł Grzywna: Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce

Tomasz Kubin , Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec: Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 17. Red. Jan Iwanek , Robert Radek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2016, nr 1–2 (8): Rozprawy i artykuły: Męskie sprawy. Prezentacje: Marta Syrwid. Red. naczelny Adam Dziadek , redaktor materiałów w części „Męskie sprawy” Adam Dziadek

Ekonomia literatury. 5: Ekonomia literatury. Antologia. Red. Mikołaj Ratajczak , Paweł Tomczok

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Sophie Tieck-Bernhardi. Fantazje i marzenia. Red. Renata Dampc-Jarosz , Nina Nowara-Matusik

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/tekstualne/ kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 1: Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie. Red. nacz. Bożena Tokarz

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica” 2016. Vol. 13. Red. Anna Kucz , Patrycja Matusiak

Szkice o antyku. T. 3: Hermeneutyka wina. Red. Anna Kucz , Patrycja Matusiak

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Marcin Zabawa: English semantic loans, loan translations and loan renditians in informal Polish of computer users

Paulina Biały: Polish and English diminutives in literary translation: Pragmatic and cross-cultural perspectives

Katarzyna Tilgner: Dusza, ciało i tabu. Studia nad sakralnością praindoeuropejskiego formantu *u w łacińskiej terminologii anatomicznej

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Semantyka przestrzeni miejskich w aspekcie relacji interpersonalnych. Cz. 1. Czynniki konfliktotwórcze / Семантика городских пространств в условиях межсубъектных взаимодействий. Ч. 1: Конфликтогенные обстоятельства. Red. Piotr Cze rwiński , Maciej Walczak

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Karolina Jędrych : Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieści Marii Krüger

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 25. Red. Danuta Krzyżyk

STUDIA O KULTURZE. Joga w kontekstach kulturowych 2. Red. Anna G omó ł a , Kamila Gęsikowska

SZTUKA I DYDAKTYKA. Alicja Głutkowska-Polniak: Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2016. T. 18. Red. Maksymilian Pazdan

Agnieszka Piwowarczyk: Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

PEDAGOGIKA. Anna Studenska: Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

„International Journal of Research in E-learning” 2016. Vol. 2 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska , Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , Antonio dos Reis , Eugenia Smyrnova-Trybulska

INFORMATYKA. Małgorzata Gajos-Gržetić: Reprezentacja nauki o geoinformacji w wybranych językach informacyjno-wyszukiwawczych

NAUKA O MATERIAŁACH. Ryszard Skulski: Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych

Podręczniki i skrypty

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5. Red. Katarzyna Tałuć