Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 7 (12). Red. naczelny Sylwester Fertacz , z-ca red. naczel. Agata Kluczek

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2014. Vol. 2: Sovereign Family. Ed. Andrzej Pastwa

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Filip Mazurkiewicz : Opowieści nowoczesne

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Mirosława Michalska-Suchanek : Samobójcy Fiodora Dostojewskiego

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1. Red. Iwona Loewe , Ewelina Tyc , Aleksandra Kalisz

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2014. T. 2 (43). Red. naczelny Ewa Syrek , red. części monograficznej Beata Dyrda

Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego. Red. Danuta Kocurek

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino. Red. Krystyna Doktorowicz

NAUKI O ZIEMI. Artur Szymczyk : Relacje między zespołami szczątków karpologicznych a współczesną roślinnością małych, płytkich zbiorników wodnych. Reprezentacja współczesnej roślinności i rozmieszczenie makroszczątków w osadach wybranych zbiorników Wyżyny Śląskiej

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Anna Szczepanek : Byleby „by” było zawsze na swoim miejscu. Cząstka „by” w polszczyźnie. Zbiór ćwiczeń gramatycznych dla cudzoziemców. Poziomy zaawansowania: C1–C2

BIOLOGIA. Danuta Wojcieszyńska , Urszula Guzik : Elementy enzymologii i biochemii białek. Skrypt dla studentów biologii i biotechnologii

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów. Red. Agata Muszyńska , Anna Skiendziel , Aleksandra Skrzypietz

W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku. 70. rocznica mordów Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich. Red. Ewa Żurawska , Jerzy Sp erka

W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Red. Agata Kluczek , Norbert Rogosz , Agnieszka Bartnik

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 33. Red. Piotr Łaciak

SOCJOLOGIA. Niedokończone tożsamości społeczne – szkice socjologiczne. Red. Jacek Wódz , Grzegorz Libor

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 13. Red. Jan Iwanek , Rafał Grajcar

Miron L a k omy : Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów. Red. Ewa Bartos , Dominik Chwolik , Paweł Majerski , Katarzyna Niesporek

Skamander. T. 11: Reinterpretacje. Red. Maciej Tramer

Wojciech Śmi e j a : Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies. Sous la rédaction de Aneta Chmiel , textes réunis et établis par Andrzej Rabsztyn , Zuzanna Szatanik , Ewelina Szymoniuk

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką. Red. Bożena Tokarz

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Red. Danuta Ostaszewska , Joanna Przykl enk

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Inność / różnorodność w języku i kulturze. Red. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

Ewa Półtorak : L’ impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Ewa Kapela : Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych)

STUDIA O KULTURZE. Intymne – prywatne – publiczne. Red. Ewa Wąchocka

Justyna Budzik : Magia kina. Szkice z archeologii medialnych cudów

Tomasz Gruszczyk : Czytanie filmu – oglądanie literatury. Materiały do spotkań edukacyjnych

PEDAGOGIKA. Magdalena Christ : Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych

Dorota Prysak : Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej