Wydanie nr 9 (229) czerwiec 2015

8 czerwca po raz 47. obchodzimy urodziny Uniwersytetu Śląskiego. Gdy 1 października 1968 roku odbyła się uroczysta inauguracja I roku akademickiego w Alma Mater Silesiensis. Uczelnia proponowała kształcenie na kilkunastu kierunkach. Dziś katowicka uczelnia oferuje kształcenie na 72 kierunkach (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie), w tym 4 w języku angielskim. Każdego roku uruchamiane są nowe, atrakcyjne kierunki, będące reakcją na niezwykle dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy. Uniwersytet Śląski także podczas tegorocznej rekrutacji na studia zaproponował kandydatom nowe kierunki.

Ciekawą i oczekiwaną propozycją są studia śląskie – innowacyjny i interdyscyplinarny kierunek studiów drugiego stopnia tworzony przez przedstawicieli różnych wydziałów Uniwersytet Śląskiego: Wydziału Filologicznego (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych), Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Historii, Instytut Socjologii, Zakład Historii Sztuki), Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk o Ziemi. Celem kierunku jest integracja badań nad Górnym Śląskiem prowadzonych w różnych dyscyplinach akademickich, a także przygotowanie studenta do prowadzenia interdyscyplinarnych badań z wykorzystaniem metod różnych dyscyplin. Program studiów śląskich składa się z modułów opartych na wiedzy tradycyjnych dyscyplin oraz z modułów integrujących różne dziedziny wiedzy w interdyscyplinarnych projektach. Dzięki tak zbudowanemu układowi studenci będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu tradycyjnych badań nad Górnym Śląskiem, a jednocześnie zyskają możliwość integrowania tej wiedzy i stawiania nowych problemów badawczych, które nie mieściły się w dotychczasowej optyce.

W ramach poszczególnych grup modułów studenci będą mogli zapoznać się m.in. z: dyskusjami na temat statusu dialektu śląskiego, śląską kulturą literacką, teatralną i medialna, a także śląskim folklorem i kulturą duchową, skomplikowaną historią Górnego Śląska czy przemianami społecznymi tego regionu.

Absolwenci kierunku studia śląskie otrzymają rzetelne przygotowanie do pracy w różnych instytucjach regionalnych oraz organizacjach pozarządowych. Posiądą również umiejętności popularyzacji wiedzy o Górnym Śląsku i promowania kultury tego regionu.