Kronika UŚ

IX Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

4 marca i 20 kwietnia odbywał się IX Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, który został zorganizowany przez Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania młodzieży chemią oraz studiowaniem tej dziedziny wiedzy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Podobnie jak w ubiegłych latach konkurs składał się z dwóch części – pisemnej (eliminacje), w której udział wzięło 210 uczniów z 36 szkół ponadgimnazjalnych z województw: łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego, oraz finałowej. Do części finałowej zakwalifikowało się 33 uczestników. Laureatami trzech pierwszych miejsc zostali: Michał Gala z I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, Marcin Cackowski z III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, Rafał Stachura z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Specjalnymi nagrodami wyróżniono również nauczycieli chemii: mgr Katarzynę Czaplę z I LO im. E. Dembowskiego w Gliwicach oraz dr. Wojciecha Przybylskiego z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie. Sponsorami konkursu byli: Synthos SA, Pollena Savona, „Kraina Książek”, „FH-Odczynniki”, PTChem, GLOK

JE Ambasador Francji gościem UŚ

20 kwietnia gościem Uniwersytetu Śląskiego był JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, którego podjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Spotkanie stanowiło okazję do rozmów na temat dalszego rozwoju współpracy pomiędzy uczelnią a Ambasadą Francji w Polsce. Następnie w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ Pierre Buhler wygłosił wykład pt. „Polska pierwszoplanowym partnerem Francji”.

Konferencja „Oblicza mistyki w 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa”

23 i 24 kwietnia na Wydziale Teologicznym UŚ odbywała się międzynarodowa konferencja naukowa „Oblicza mistyki w 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa” zorganizowana przez Wydział Teologiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Inspirację do jej organizacji stanowiła pięćsetna rocznica narodzin św. Teresy od Jezusa, której pisma są ważną częścią kanonu literatury mistycznej. Wydarzenie rozpoczęła msza św. w kaplicy Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych pw. Matki Kościoła i św. Józefa w Katowicach. Wśród podejmowanych zagadnień znalazły się m.in.: strategie lektury i interpretacji literatury mistycznej, doświadczenie mistyczne, relacje pomiędzy językiem i doświadczeniami mistycznymi, filozofia mistyki, doktryna mistyczna św. Teresy od Jezusa. Patronat nad wydarzeniem objął Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia

24 kwietnia w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Tegorocznymi laureatami Nagrody, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zostali: Franciszek Pieczka – za konsekwentne pielęgnowanie etosu śląskiego oraz wybitne osiągnięcia artystyczne dla kultury polskiej w dziedzinie filmu i teatru; s. Ewa Jędrzejak SCB – za wyrażaną we wspólnocie, poprzez różnorodne dzieła, troskę o rodzinę i życie ludzkie od początku jego istnienia po naturalny kres; Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach – za 90-letnią, wierną Kościołowi i Ojczyźnie pracę formacyjno-edukacyjną wielu pokoleń śląskich duszpasterzy. Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest od 1963 roku. Otrzymują ją osoby i instytucje wybitnie zasłużone dla Śląska. Członkami kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia są m.in. ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący kapituły, pracownik Wydziału Teologicznego UŚ, i dr hab. Marek Rembierz z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

XIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

Od 24 do 29 kwietnia w Katowicach odbywał się XIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była „Sztuka ucieleśnienia”. W programie wydarzenia znalazły się m.in.: happening plastyczny dla uczniów klas I–III pt. „Krajobraz mojej duszy – czyli o świadomości własnej wartości”, sesja naukową, warsztaty dla nauczycieli, animatorów i studentów oraz pokazy teatralne. Organizatorami festiwalu byli: Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach, Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego oraz Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Współpraca Muzeum Powstań Śląskich i UŚ

6 maja podpisano porozumienie o współpracy w obszarze edukacyjnym i badawczym pomiędzy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach a Uniwersytetem Śląskim. Dokument sygnowali: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski oraz dyrektor Muzeum Powstań Śląskich Halina Bieda. Podpisaniu porozumienia towarzyszyła konferencja naukowa pt. „Powstania śląskie i plebiscyt a potencjał gospodarczy Górnego Śląska”, która miała miejsce 6 maja w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Konferencja, odbywająca się z okazji 94. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, wpisuje się w cykl Uniwersyteckich Spotkań Świętochłowickich.

Dni Kultury Kanadyjskiej

6 i 7 maja na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbywały się Dni Kultury Kanadyjskiej. W inauguracji wydarzenia udział wzięli prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz JE Ambasador Kanady w Polsce Alexandra Bugailiskis. W programie wydarzenia znalazły się m.in.: wykłady, pokazy filmów oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu studentów Uniwersytetu Śląskiego, uczęszczających na zajęcia prowadzone w semestrze letnim przez dr Lindsay Thistle z Trent University w Kanadzie. Tegoroczna edycja Dni Kultury Kanadyjskiej została zorganizowana pod hasłami „Indigenous identity as expressed in personal narratives and video-filmmaking” oraz „English Canadian theatre and television – expanding identity programming”. Wykłady zostały wygłoszone m.in. przez Shirley Hardman z University of the Fraser Valley, reprezentującą naród Stó:lō z Zachodniego Wybrzeża Kanady, oraz dr Lindsay Thistle. Dni Kultury Kanadyjskiej zostały zorganizowane przez Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich oraz Centrum Studiów Kanadyjskich.

III Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

7 maja na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, która stała się okazją do zaprezentowania fragmentów prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych oraz wymiany myśli. Zorganizowana już po raz trzeci sesja skierowana była do magistrantów obcokrajowców oraz do studentów polskich piszących prace dyplomowe poświęcone aspektom, na które spojrzeć można z wielu perspektyw, ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze kontrastywnym oraz komparatystycznym. Wśród poruszanych kwestii znalazły się między innymi zagadnienia dotyczące sytuacji Polaków w Meksyku w XIX wieku, systemów medialnych w Polsce i w Rosji, a także strategii tłumaczeniowych na przykładzie twórczości Katarzyny Grocholi. Organizatorami III Międzynarodowej Konferencji Magistrantów byli: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz studenci magistranci międzynarodowych studiów polskich ze specjalności doradztwo kulturowe.

Partnerstwo publiczno- -prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych

11 maja na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych”, której motywem przewodnim była problematyka wpływu nowych dyrektyw unijnych w sprawie koncesji i zamówień publicznych na rodzime regulacje prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium miało na celu przedstawienie kierunków zmian legislacyjnych i ich wpływu na rozwój rodzimego rynku PPP. Podczas konferencji poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące założeń i celów nowych dyrektyw unijnych, perspektyw rozwoju rynku PPP w Polsce, zmian w zakresie regulacji zamówień i koncesji „in house”, a także szans, jakie nowe dyrektywy niosą ze sobą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konferencja skierowana była do przedstawicieli środowiska naukowego, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów PPP oraz przedstawicieli zawodów prawniczych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Współorganizatorami konferencji byli Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Centrum Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ „Facultas Iuridicia”.

Wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia odbyła się 12 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2014/2015 stypendia ministra uzyskało 29 osób, w tym 25 studentów i 4 doktorantów. W uroczystości udział wzięli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Konferencja „Samotność i depresja wśród osób starszych”

13 maja w Cieszynie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Samotność i depresja wśród osób starszych”, którą zorganizowały: Zakład Pedagogiki Specjalnej oraz Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. Wzięli w niej udział pracownicy naukowi i pracownicy służb społecznych z 10 państw Unii Europejskiej. Spotkanie w Cieszynie było elementem czterodniowej wizyty w Polsce, która odbyła się w ramach projektu „Budowanie mostów między pokoleniami współpraca na rzecz osób starszych w Unii Europejskiej”, finansowanego ze środków programu Europa dla Obywateli działanie 1.2, sieci miast partnerskich. Koordynatorem projektu w Polsce jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W ciągu czterech dni uczestnicy projektu wzięli udział w panelach dyskusyjnych, spotkaniach z władzami samorządowymi, obradach konferencyjnych oraz odwiedzili dzienne i całodobowe placówki wsparcia. W Cieszynie złożyli wizytę w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, prowadzonym przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”. Konferencję objął honorowym patronatem burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Honorowy patronat nad całą wizytą objęła Aleksandra Skowronek wicemarszałek województwa śląskiego.

Laur Studencki 2014

14 maja w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki 2014. Nagrody przyznawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego mają honorować osoby, organizacje oraz instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej. Laury Studenckie wręczane są w następujących kategoriach: przyjaciel studenta, przyjazny pracodawca, organizacja przyjazna studentom, promotor kultury studenckiej, nagroda honorowa. Promotorem kultury studenckiej zostało pismo „Ultramaryna” jako najlepszy multimedialny informator promujący kulturę i rozrywkę na Śląsku.

Za przyjaznego pracodawcę uznano firmę Capgemini za stałą współpracę z uczelnią oraz wsparcie studentów i absolwentów w ich rozwoju zawodowym. Tytuł organizacji przyjaznej studentom przypadł Urzędowi Miasta Katowic za wszechstronną działalność na rzecz studenckiej społeczności Katowic, wspieranie inicjatyw studenckich, a w szczególności za zaangażowanie w tworzenie strefy akademickiej miasta. Przyjacielem studentów wybrano dr Agnieszkę Bielską-Brodziak (Wydział Prawa i Administracji UŚ) za niezwykłą empatię, pogodę ducha oraz prostudencką postawę. Nagrodą honorową wyróżniono Mariusza Kałamagę za przywiązanie do swojej Alma Mater, kreowanieś pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Śląskiego oraz pomoc uczelni przy organizacji licznych przedsięwzięć.