Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci Profesora zw. dr. hab. Władysława Jachera w 5. rocznicę śmierci. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy. Red. Urszula Swad źba , Bożena Pactwa , Monika Żak

Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci Profesora zw. dr. hab. Władysława Jachera w 5. rocznicę śmierci. T. 2: Wartości i więzi społeczne. Red. Urszula Swadźba , Bożena Pactwa , Monika Żak

Monika Żak : Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka (na przykładzie zawodu policjanta)

NAUKI POLITYCZNE. Agnieszka Turska -Kawa : Determinanty chwiejności wyborczej

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. Red. Bernadeta Niesporek -Szamburska , Anna Guzy, Małgorzata Wójcik-Dudek

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Studia bibliologiczne. T. 20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. Red. Anna Tokarska

STUDIA O KULTURZE. Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej. Red. Ewa Wąchocka , Dorota Fox , Aneta Głowacka

Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu. Red. Małgorzata Krakowiak , Aleksandra Dębska -Kossakowska

Aleksandra Achtelik : Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście

PEDAGOGIKA. Teresa Wilk : Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego. Nowe obszary zainteresowań pedagogiki społecznej

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 2: Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzykant”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 5. Oprac. Aleksandra Achtelik , Wioletta Hajduk - Gawron

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 7 (12). Red. naczelny Sylwester Fertacz , z-ca red. naczel. Agata Kluczek

Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów. Red. Agata Muszyńska , Anna Skien dziel , Aleksandra Skrzypietz

W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Red. Agata Kluczek , Norbert Rogosz , Agnieszka Bartnik

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 13. Red. Jan Iwanek , Rafał Glajcar

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów. Red. Ewa Bartos , Dominik Chwolik , Paweł Majerski , Katarzyna Niesporek

Wojciech Śmieja : Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies. Sous la rédaction de Aneta C hmi e l , textes réunis et établis par Andrzej Rabsztyn , Zuzanna Szatanik , Ewelina Szymoniuk

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Mirosława Michalska -Suchanek : Samobójcy Fiodora Dostojewskiego

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Red. Danuta Ostaszewska , Joanna Przyklenk

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Ewa Półtorak : L’ impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes

STUDIA O KULTURZE. Intymne – prywatne – publiczne. Red. Ewa Wąchocka

Tomasz Gruszczyk : Czytanie filmu – oglądanie literatury. Materiały do spotkań edukacyjnych

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Tożsamość w Wieku Informacji. Media. Internet. Kino. Red. Krystyna Doktorowicz

PRAWO. Międzynarodowe i europejskie prawo karne. Osiągnięcia – kierunki rozwoju – wyzwania. Red. Joanna Nowakowska - Mału secka , Ilona Topa

Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym. Red. Agata Pyrzyńska , Robert Trzaskowski