Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Husserl w Polsce. Bibliografia 1895–2010. Red. Dariusz Bęben , Marta Ples - Bęben

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 13: Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza. Red. Magdalena Szalbot , Grzegorz Odoj

LITERATUROZNAWSTWO. Marian Kisiel : Critica varia

PSYCHOLOGIA. Agnieszka Wilczyńska : Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym

PEDAGOGIKA. Szanować – słuchać – wspierać – chronić. Prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie. Red. Ewa Jarosz , Beata Dyrda

Maciej Bernasiewicz : Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Barbara Serafin , Aleksandra Achtelik : „Miło mi panią poznać”. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. T. 1: Podręcznik. T. 2: Tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń. Wyd. 7. rozszerz. (2 wolumeny + 1 CD)

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 5 (10). Red. Sylwester Fertacz , Agata Kluczek

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4. Red. Andrzej Gó rny, Justyna Kijonka , Agata Zygmunt

Miejskość i duch innowacyjności. Red. Marek S. Szczepański , Krzysztof Bierwiaczonek , Karolina Wojtasik

Sławomira Kamińska - Berezowska: Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego a równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre’a Bourdieu

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 11. Red. Jan Iwanek , Mieczysław Stolarczyk

LITERATUROZNAWSTWO. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1 (3): Rozprawy i artykuły: Psychoanaliza, polityka, zmiana społeczna. Prezentacje: Krzysztof Siwczyk. Red. naczelny Adam Dz i a de k

Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Historia – literatura – kultura – sztuka. Red. Bożena Mazurkowa , współudz. Małgorzata Marcinkowska

Agnieszka Adamowicz - Pośpiech: Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada

Magdalena Piekara: Kwestia żydowska w publicystyce Elizy Orzeszkowej

Beata Popczyk- Szczęsna: Dramaturgia polska po 1989 roku

EDYTORSTWO. Antoni Stabik: Wiersze. Wspomnienia z podróży. Wstęp i oprac. Jacek Lyszczyna

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Ewa Kosowska: Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza

PRAWO. Organizacja prawna administracji publicznej. Red. Lidia Zacharko

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Contemporary Challenges Towards Management III. Eds. Joachim Foltys , Lubica Lesakov a , Maria Uramova , Anna Wziątek- Staśko

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2013. R. 56(70). T. 2 (41): Nauczyciel we współczesnej kulturze. Red. Beata Pituła

Monika Frania: Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne środowiska szkolnego

Marcin Musioł: Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy