Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 31. Red. Piotr Ł a c i a k

SOCJOLOGIA. Changes in social awareness on both sides of the border. Poland – the Czech Republic. Sociological reflections. Ed. Urszula Sw a d ź b a , Daniel To p i n k a

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 10. Red. Jan Iw a n e k , Mieczysław S t o l a r c z y k , współpr. Rafał G l a j c a r

LITERATUROZNAWSTWO. Codzienność i niecodzienność oświeconych. Cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania. Red. Bożena Ma z u r k ow a , z udz. Małgorzaty Ma r c i n k ow s k i e j , Szymona Piotra D ą b r ow s k i e g o

Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej. Red. Marek P i e c h o t a , Maria J a n o s z k a , Oskar K a l a r u s

Słownik pisarzy śląskich. T. 4. Red. Jacek L y s z c z y n a , Dariusz Rot t

Ewa B a r t o s : Skiroławki. O powieści erotycznej Zbigniewa Nienackiego

Magdalena B ą k : Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach

Ewa F o n f a r a : Literackie „silva rerum”. Piśmiennictwo śląskie w przestrzeni kultury regionu

Marian K i s i e l : „Ruiny istnienia”. Szkice o poetach mniej obecnych

Jacek Kwo s e k : Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi

Leszek Ma ł c z a k : Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989

Beata Now a c k a , Zygmunt Z i ą t e k : Literatura „non-fiction”. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim

Miłosz P i o t r ow i a k : Idylla/testament. Wiersze przebrane. Testament/ idylla. Wiersze przybrane

JĘZYKOZNAWSTWO. „Neophilologica”. Vol. 25. Ed. Wiesław B a n y ś

„Logopedia Silesiana”. T. 2. Red. Olga P r z y b y l a

Agnieszka Ga s z : Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie)

Jolanta L a t k ow s k a : The Language-Cognition Interface in Bilinguals: An evaluation of the Conceptual Transfer Hypothesis

Ewa Mi c z k a : Les structures informationnelles globales du discours

DYDAKTYKA. Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku. Red. Ewa J a s k ó ł ow a , Karolina J ę d r y c h

Bernadeta Ni e s p o r e k - S z amb u r s k a : Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2: Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej. Red. Małgorzata K i t a , Magdalena Ś l a w s k a

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Marta Na d o l n a -T ł u c z y - k o n t : Powrót książek „zakazanych” do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia)

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11. Red. Maksymilian P a z d a n

PSYCHOLOGIA. Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka. Red. Agata C h u d z i c k a - Cz u p a ł a

Anna Po r c z y ń s k a - Ci s z e w s k a : Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia

PEDAGOGIKA. Ewa B i e l s k a : Koncepcja oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia

Stanisław J u s z c z y k : Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne

NAUKI o ZIEMI. Bogdan Ż o g a ł a : Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi

Podręczniki i skrypty

NAUKI o MATERIAŁACH. Julian K u b i s z t a l : Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w inżynierii korozyjnej

MATEMATYKA. Mieczysław K u l a , Andrzej S ł a d e k: Teoria ciał uporządkowanych