Zapowiedzi nadchodzących konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowospołeczna pt. „Współczesne tendencje w resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej”

23 i 24 października 2013 roku w Cieszynie odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowo-społeczna pt. „Współczesne tendencje w resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej”, organizowana przez Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Karny w Cieszynie i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach. Celem konferencji jest spotkanie środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką resocjalizacji oraz terapii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, a także osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz interesujących się tematyką pomocy postpenitencjarnej.

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. „Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedyczna”

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną pt. „Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedyczna”. Konferencja odbędzie się 25 października 2013 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem spotkania jest upowszechnienie najnowszych wyników badań dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej w przypadku zakłóceń dźwięków mowy, które obserwuje się w różnych zaburzeniach. Wśród poruszonych zagadnień znajdą się takie tematy, jak:

• podstawy i metody diagnozy zakłóceń dźwięków mowy w różnych zaburzeniach,

• terapia zakłóceń dźwięków mowy w różnych zaburzeniach, w tym metody i strategie,

• sprzężone zaburzenia realizacji fonemów,

• wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego,

• współpraca logopedy z innymi specjalistami zajmującymi się zaburzeniami realizacji fonemów.

Organizatorzy planują przygotowanie pokonferencyjnej publikacji w formie monografii.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne”

13 i 14 listopada 2013 roku w Ustroniu odbywać się będzie VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne”. Tematem tegorocznego spotkania będzie tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami działającymi w zakresie opieki, edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w następujących obszarach tematycznych: miejsce człowieka z niepełnosprawnością we współczesnym świecie, rola tradycji w procesie wychowania, terapii i wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz nowoczesność i innowacja w pedagogice specjalnej. Organizatorem konferencji jest Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego (prof. zw. dr hab. Adam Stankowski). Partnerzy zagraniczni to Katedra špeciálnej pedagogiky, Katolícka univerzita v Ružomberku (doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD.) oraz Katedra speciální pedagogiky, Ostravská univerzita v Ostravě (doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.).

5. konferencja z cyklu „Gatunki mowy i ich ewolucja”

14 i 15 listopada 2013 roku w Katowicach odbywać się będzie piąta konferencja naukowa z cyklu „Gatunki mowy i ich ewolucja”, której organizatorem jest Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Podtytuł tegorocznej konferencji i planowanego tomu brzmi „Gatunek a granice”. Referaty wygłoszone na poprzednich konferencjach złożyły się na kolejne tomy publikacji pod wspólnym tytułem „Gatunki mowy i ich ewolucja”: T. 1: „Mowy piękno wielorakie”, T. 2: „Tekst a gatunek”, T. 3: „Gatunek a odmiany funkcjonalne”, T. 4: „Gatunki mowy i ich ewolucja”.

Uczestnicy konferencji rozważać będą takie zagadnienia, jak: międzygatunkowość relacji i jej rezultat w postaci nakładania się i możliwości krzyżowania się gatunków w strefach pogranicznych (m.in. hybrydy, antygatunki i inne), procesy adaptacji oraz możliwość współistnienia różnych gatunków w obrębie nadrzędnej struktury, jak gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Strychy/piwnice. Inne przestrzenie”

Od 18 do 20 listopada 2013 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Strychy/piwnice. Inne przestrzenie”. Uczestnicy spotkania podejmą dyskusję na temat przestrzeni zamkniętych, które są wciąż traktowane we współczesnej kulturze nieco marginalnie. Tematem przewodnim sesji – pojętym tyleż dosłownie, co metaforycznie – będą strychy i piwnice. Metafory przestrzenne były już przedmiotem refleksji w humanistyce, np. krytyce tematycznej (m.in. Gastona Bachelarda), filozofii poststrukturalistycznej (np. Michela Foucaulta), feminizmie (Lindy McDowell) czy teorii afektu (Nigela Thrifta). Celem konferencji będzie m.in. porównanie sposobów istnienia i obrazowania przestrzeni, funkcji oraz użycia tych metafor we współczesnej myśli humanistycznej. Organizatorzy sesji chcieliby zawęzić perspektywę do przestrzeni zamkniętych, często opresyjnych, ale również tajemniczych, jak właśnie piwnice i strychy, uruchamiających oczywiste kody kulturowe, ale też je przewartościowujące, i zbadać najróżniejsze ich znaczenia oraz konotacje (psychologiczne, społeczne, ideologiczne, antropologiczne, filozoficzne, estetyczne, metafizyczne). Wśród proponowanych zagadnień znajdują się m.in.: inne przestrzenie kultury, przestrzenie skryte i skrywające, odkrywanie – zakrywanie, przestrzeń a pamięć: obszary zapomniane/ zakazane; relacje przestrzenne: otwarte – zamknięte, wysokie – niskie, oczywiste – nieoczywiste itd.; przestrzeń (nie)ujarzmiona – postkolonializm, gender, queer; labirynty (po)nowoczesności; przestrzeń a lęki i fobie; przestrzenie afektywne; pod podłogą, na strychu: podmioty eks-centryczne. Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.