Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Wieki Stare i Nowe. T. 4 (9). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

„Wieki Stare i Nowe”. Tom specjalny: Ludzie i elity pogranicza. Red. Maciej Fic, Ryszard Kaczmarek

Agnieszka Bartnik: Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów

Anna Glimos-Nadgórska: Szkolnictwo Będzina w latach 1795–1918 wraz z tekstami źródłowymi

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesien-sis”. T. 8. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Rafał Glajcar

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006) + płyta CD. Red. Bożena Tokarz

Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 4. Red. Marek Piechota, Janusz Ryba

Sławomir Masłoń: Stating the Obvious: Celan – Beckett – Nauman Jacek Mydla: The Shakespearean Tide. Studies in the Dynamics of Human Time

FILOLOGIA KLASYCZNA. Jan Kucharski: Pieśń Erynii. Język zemsty i jej figury w attyckich tragediach rodu Atrydów

JĘZYKOZNAWSTWO. Język w mediach. Antologia. Red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe

Andrzej Porzuczek: The timing of tone group constituents in the advanced Polish learn-er’s English pronunciation

Marcin Zabawa: English lexical and semantic loans in informal spoken Polish

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 21. Red. Helena Synowiec

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zdzisław Gębołyś: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Joanna Aleksandrowicz: Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim

Magdalena Kempna-Pieniążek: Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera

Małgorzata Rygielska: Przyboś czyta Norwida

NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 34. Red. Tadeusz Szczypek

Sławomir Kędzior: Przystropowa strefa gazonośna w utworach karbonu południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – występowanie, parametry zbiornikowe węgla oraz możliwości pozyskania metanu

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 25 (2011). Ed. Board

Łukasz Dawidowski: Scales of Banach Spaces, Theory of Interpolation and their Applications

Przemysław Koprowski: Witt morphisms

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Andrzej J. Noras: Historia neokantyzmu. Cz. 1: Geneza. Cz. 2: Rozwój

Marta Ples: Od epistemologii do krytycznej analizy dziejów. Studium filozofii Léona Brunschvicga

Mirosław Tyl: Filozofia – historia – historia filozofii. Filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku

Agnieszka Wesołowska: Fenomenologia jako możliwość filozofii dramatu Józefa Tischnera

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 3. Red. Marek S. Szczepański, Anna Śliz

Urszula Swadźba: Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich

LITERATUROZNAWSTWO. Katarzyna Gadomska: La prose néofantastique d’expression française au XXe et au XXIe siècles

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Tadeusz Sławek: NIC-owanie świata. Zdania z Szekspira

FILOLOGIA KLASYCZNA. Anna Kucz: Umbra veri – Arnobiusz i nurty filozofii klasycznej

JĘZYKOZNAWSTWO. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze. Red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Bogdan Tosza: Stanisław Wyspiański – obraz bohatera. Wokół inscenizacji „Akropolis” i „Chryj z Polską”